Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 7

Kaupunginkirjaston rajatut aukioloajat ajalla 1.–28.2.2021 koronavirustilanteesta johtuen sekä Keskustakirjasto Oodin aukiolo 1.2.2021 alkaen toistaiseksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että ajalla 1.–28.2.2021 kaupunginkirjaston yleisölle avoimet asiakastilat pidetään suljettuina lukuun ottamatta lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja. Kirjastojen kokoelmatilat, kokoontumistilat, lukusalit, lehtialueet ja kokoontumistilat sekä wc-tilat suljetaan asiakkailta, mutta kirjastot pidetään rajatusti auki lyhytaikaista asiointia varten.

Keskustakirjasto Oodi on toistaiseksi avoinna 1.2.2021 alkaen ma-pe 8–20 ja la-su 10–18.

Aluekirjastopalveluiden yksiköt ovat normaalein aukioloajoin rajatusti auki lukuun ottamatta seuraavia yksiköitä ajalla 1.–28.2.2021:

 • Rikhardinkadun kirjasto: ma-to 8–20, pe 8–18, la 10–16 ja su suljettu
 • Puistolan kirjasto: ma-to 14–20, pe 14–16, la 10–16
 • Pukinmäen kirjasto: ma-to 13–20, pe 13–16 ja la 10–16
 • Viikin kirjasto: ma-pe 11–18
 • Vallilan kirjasto: ma-to 9–20, pe 9–16 ja la 10–16
 • Suomenlinnan, Herttoniemen ja Laajasalon kirjastoissa ei omatoimikäyttöä.

Kirjastoautot kulkevat normaaleilla aamu- ja iltareiteillä, mutta jatkavat rajoitettua toimintaansa: esillä on kirjoja, joita voi lainata, toimittaa varauksia, kirjapaketteja ja vastaanottaa palautuksia.

Päätöksen perustelut

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 27.1.2021 uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan.

Vaikka koronatilanne parantuisi, niin ennustettavissa on, että Oodin kävijämäärät nousevat vasta hitaasti tavalliselle tasolle mm. normaalien turistimäärien puuttuessa. Keskustakirjaston toiminnan kannalta on tarkoituksenmukaista päättää sen takia rajoitetuista aukio-oloajoista toistaiseksi alkaen 1.2.2021, jotta olisi mahdollista tehdä pitkäjänteistä henkilöstön ja toiminnan suunnittelua.

Aiemmat päätökset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 29.1.2021, § 6, että kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimet asiakastilat pidetään pääosin suljettuina 28.2.2021 saakka lukuun ottamatta kirjastojen lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja sekä nuorisotiloja silloin, kun niissä järjestetään koronasta johtuvaan poikkeustilanteeseen liittyviä nuorten yksilö- ja pienryhmätapaamisia. Nuorisotilojen yksilö- ja ryhmätapaamiset sovitaan tapauskohtaisesti. Lisäksi ulkona toteutettava nuorisotyö mahdollistetaan enintään 10 hengen ryhmissä. Pääosin suljettuina pysyvät tilat ovat toimialan kulttuuritalot, museot, nuorisotilat sekä sisäliikuntapaikat. Poikkeuksena kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimissa tiloissa voidaan toteuttaa 1.2.2021 alkaen alle 20-vuotiaiden harrastustoimintaa rajatusti ja erityisiä turvallisuusohjeita noudattaen.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu
 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona
 • Materiaalin lainaus ja palautus automaatilla
 • Lyhytaikainen asiointi asiakastietokoneilla
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 12-vuotiailta.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa ajalla 1.–28.2.2021. Velvoite käyttää kasvomaskia kirjaston palveluissa on voimassa toistaiseksi niin pitkään, kun Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa (toimialajohtaja 29.1.2021, § 6).

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kirjastojen palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Normaalitilanteessa kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö. Koronavirustilanteesta johtuva päätös on tarkoituksenmukaista tehdä toimialajohtajan päätöksellä

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 02.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja