Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 10

Tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 8. – 22.2.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa ja toiminnassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksista sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä 7.2.2022 tekemää päätöstä seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa voi järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa toimialan asiakastiloissa.

Toimialan toimipisteet laativat tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman, josta tulee ilmetä miten 58 d § vaatimuksia noudatetaan.

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.  
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja 
 • yskimishygieniasta.
 • Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja  muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan  aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan  annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina  toiminnan järjestäjä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa  soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Ohjatun harrastustoiminnan järjestäjät laativat terveysturvallisuussuunnitelman, josta ilmenee, että toiminnan järjestäjä noudattaa yllä kuvattuja ohjeita ja jonka on oltava osallistujien nähtävillä.

Tämä päätös kumoaa vs. toimialajohtajan päätöksen 31.1.2022, § 7.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositti 1.2.2022 Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kieltämään 8.2.2022 lukien sisätilojen istumapaikalliset yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset vain siltä osin kuin niiden osallistujamäärä ylittää 50 prosenttia yleisötilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa kuitenkin siten, että yleisöä voi olla enintään 500 henkilöä. Lisäksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositti 1.2.2022 Etelä- Suomen aluehallintovirastolle jatkamaan voimassa olevaa tartuntatautilain väliaikaisen 58 d §:n mukaista asiakastilarajoituksia koskevaa määräystä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 7.2.2022 kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja, että tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.

Tällä päätöksellä vs. toimialajohtaja panee toimeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykset määrittämällä tarkemmin, miten määräykset vaikuttavat toimialan tiloihin ja asiakaspalveluun.

Aluehallintoviraston 7.2.2022 määräyksen mukaisesti Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa ei järjestetä yleisötilaisuuksia, johon osallistuu yli 50 henkeä. Yli 50 hengen yleisötilaisuuksia voidaan kuitenkin järjestää edellyttäen, että tilaisuuden osallistujamäärä on enintään 50 prosenttia tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä kyseisessä tilassa ja, että tilaisuuteen osallistuu korkeintaan 500 henkilöä.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa niissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa ja toiminnoissa, jotka pidetään yleisölle avoimina.

Avoinna pidettävissä tiloissa varmistetaan lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäiseminen laatimalla terveysturvallisuussuunnitelma siitä, tehdäänkö se asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla.

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

This decision was published on 09.02.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Kaarlo Haario, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 20885

kaarlo.haario@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja