Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 80

Kaupunginkirjaston rajatut aukioloajat ajalla 30.11.–20.12.2020 koronavirustilanteesta johtuen

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että kaupunginkirjaston rajoitetut aukioloajat ovat:

 • Keskustakirjasto Oodi ma-pe klo 8–20 ja la-su klo 10–18

Aluekirjastopalveluiden yksiköt ovat normaalisti auki lukuun ottamatta seuraavia yksiköitä:

 • Rikhardinkadun kirjasto: ma-to 8–20, pe 8–18, la 10–16 ja su suljettu
 • Jätkäsaaren kirjasto: ma 9–20, ti-to 9–18, pe 9–16 ja la 10–16
 • Suomenlinnan kirjasto: ma 12.30–18.45, ti 9.30–16, ke 12.30–18.45, to 9.30–16, pe-su suljettu, ei omatoimikäyttöä
 • Pukimäen kirjasto: ma-to 13–20, pe 13–16 ja la 10–16
 • Viikin kirjasto: ma-pe 11–18
 • Vallilan kirjasto: ma-to 9–20, pe 9–16 ja la 10–16
 • Herttoniemen ja Laajasalon kirjastoissa ei omatoimikäyttöä

Kirjastot pidetään auki ajalla 30.11. – 20.12.2020 lyhytaikaista, rajattua asiointia varten.

Päätöksen perustelut

Koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 26.11.2020 uusista suosituksista ja rajoituksista epidemian leviämisen hillitsemiseksi alueellaan. Linjauksilla reagoidaan epidemian leviämisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaan.

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kirjastojen palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Normaalitilanteessa kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö. Koronavirustilanteesta johtuva päätös on tarkoituksenmukaista tehdä toimialajohtajan päätöksellä.

Aiemmat päätökset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 27.11.2020, § 79, että kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan lukuun ottamatta kirjastojen lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja. Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu.
 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona
 • Materiaalin lainaus ja palautus automaatilla
 • Nopea asiointi asiakastietokoneilla
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 01.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja