Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 88

Liikuntamyllyn, Kisahallin ja Pirkkolan sisäliikuntapaikkojen kassojen aukiolot ajalla 21.−31.12.2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää 17.12.2020, § 86 tekemää päätöstään toimialan asiakastilojen sulkemisesta seuraavasti:

Liikuntamyllyn, Kisahallin ja Pirkkolan sisäliikuntapaikkojen kassat pidetään avoinna 21.−31.12.2020 arkisin kello 10.30−18.00 (23. ja 31.12. klo 10.30−16.00). Kassa-asiointi mahdollistetaan, jotta asiakkaat voivat hankkia vuodelle 2021 liikuntapalvelukokonaisuuden sarja- ja kausikortteja 31.12.2020 erääntyvillä liikunta- ja kulttuuriseteleillä. Jokaisen sisäliikuntapaikan kassa-asiointiin laaditaan terveysturvallisuussuunnitelmat, jotta asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuus voidaan turvata. Kassa-asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 15-vuotiailta.

Päätöksen perustelut

Tausta

Helsinki on tällä hetkellä koronavirusepidemian leviämisvaiheessa. Pääkaupunkiseudun koronaryhmän 26.11.2020 tekemän linjauksen perusteella kaikki yleisölle Helsingin kaupungin avoimet asiakastilat päätettiin sulkea. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 27.11.2020, § 79, että toimialan yleisölle avoimet asiakastilat suljetaan lukuun ottamatta kirjastojen lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja. Suljettavia tiloja olivat mm. toimialan sisäliikuntapaikat. Rajoitusten voimassaoloaikaa jatkettiin toimialajohtajan 17.12.2020, § 86 tekemällä päätöksellä 10.1.2021 saakka.

Tarjoamalla asiakkaille mahdollisuudet sarja- ja kausikorttien hankintaan kolmen suurimman sisäliikuntapaikan kassoilta, tuetaan helsinkiläisten hyvinvointia ja toimintakykyä siten, että heillä on paremmat mahdollisuudet palata normaaliin liikuntaharrastukseen koronaepidemiatilanteen niin salliessa. Ajankohta määräytyy sillä perusteella, että useilla asiakkailla erääntyy liikunta- ja kulttuurisetelien käyttöaika 31.12.2020. Sarja- ja kausikorttien hankkiminen katsotaan siinä määrin välttämättömäksi kaupungin palveluksi, että se mahdollistetaan rajoitetuissa toimipisteissä, joissa on laadittu huolelliset terveysturvallisuussuunnitelmat ja lisäksi edellytetään kasvomaskin käyttämistä.

Kasvomaskin käyttämisen edellyttäminen

Kasvomaskin edellyttämistä perusteellaan siten, että THL suosittaa epidemian leviämisvaiheessa maskien käyttöä aina julkisissa sisätiloissa, kuten sisäliikuntapaikoissa. Alueelliset viranomaiset voivat antaa alueellaan omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat niiden omaan riskinarviointiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tutkimusten mukaan virus tarttuu erityisen helposti ahtaissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

Kasvomaskien käyttämisen edellyttäminen muiden hygieniatoimien lisäksi myös rajatussa kassa-asioinnissa sisäliikuntapaikoissa on välttämätöntä asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuuden turvaamiseksi.

Kaupungilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hallinnoimiensa tilojen turvallisuudesta. Maskin käyttämiseen velvoittaminen on rinnastettavissa esimerkiksi liikuntatiloissa käytettäville varusteille tilojen siisteyden ja käyttäjien turvallisuuden vuoksi asetettuihin edellytyksiin.

Ottaen huomioon yhdenvertaisuuslain 8 §:n syrjinnän kiellon, kaupunki ei saa rajoittaa palvelujen käyttämistä niiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää maskia. THL:n mukaan maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai on muita terveyteen liittyviä syitä, jotka estävät maskin käytön. Henkilön oma ilmoitus maskin käytön estävistä syistä on joka tapauksessa riittävä.

Helsingin kaupungin kansliapäällikkö on päätöksessään 29.10.2020, § 238 (Varautumisen toimeenpano koronavirus-tilanteessa Helsingin kaupungilla 21.10.-28.10.2020) todennut, että Helsinki toimeenpanee omalta osaltaan mm. pääkaupunkiseudun (PKS) koordinaatioryhmän tekemän seuraavan päätöksen: Pääkaupunkiseudun kaupungit edellyttävät 15-vuotiailta ja sitä vanhemmilta kasvomaskin käyttöä kaupunkien hallinnoimissa sisäliikuntatiloissa (aulatilat, saapumis- ja kokoontumistilat, pukuhuoneet, katsomot ja vastaavat tilat). Velvoite käyttää maskia sisäliikuntatiloissa koskee myös henkilöstöä ja tiloissa toimivia ulkopuolisia toiminnanharjoittajia.

This decision was published on 22.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja