Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloja koskevien sulkupäätösten kumoaminen 1.2.2022 alkaen sekä tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 1. – 15.2.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimia asiakastiloja koskevat sulkupäätökset kumotaan 1.2.2022 alkaen (vs. toimialajohtajan päätös 24.1.2022, § 5).

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avoimena olevissa asiakastiloissa ja toiminnassa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston yleisötilaisuuksista sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä 31.1.2022 tekemää päätöstä seuraavasti:

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisätiloissa sallitaan istumapaikalliset enintään 50 hengen yleisötilaisuudet ajalla 1.-15.2.2022 (tartuntatautilain 58 §).

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa toimialan asiakastiloissa.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla sekä edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:n mukaisesti EU:n digitaalinen
koronatodistus tai tartuntatautilan 58 m §:n mukainen EU:n digitaaliseen koronatodistukseen rinnastuva todistus eli niin sanottu koronapassi seuraavissa tiloissa ja toiminnoissa:

 • Sisäliikuntatilat
 • Kulttuuritalojen ohjattu harrastustoiminta 
 • Museoiden sisäänpääsy
 • Yleisötilaisuudet 

Toimialan toimipisteet laativat tartuntatautilain 58 h §:n mukaisen terveysturvallisuussuunnitelman ja laittavat sen asiakkaiden näkyville. Suunnitelmasta tulee ilmetä, miten 58 d § noudatetaan ja onko siinä määrättyjen rajoitusten lisäksi otettu käyttöön koronapassi.

Lisäksi vs. toimialajohtaja päätti, että ohjatussa harrastustoiminnassa on noudatettava seuraavia terveysturvallisuusohjeita:

 • Harrastustoiminnan järjestäjä varmistaa, että toimintaan osallistuvilla yli 16–vuotiailla on koronapassi.
 • Harrastusryhmä kokoontuu samassa kokoonpanossa.
 • Vältetään kontakteja toisten harrastusryhmien kanssa.
 • Harrastustoimintaan ei osallistuta flunssaoireisena.
 • Harrastustoiminnassa noudatetaan yleisiä ohjeita käsi- ja yskimishygieniasta.
 • Asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä ehkäistään. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla.
 • Harrastustoiminnassa vältetään tarpeetonta fyysistä kontaktia.
 • Mahdolliset osallistujapaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu järjestetään mahdollisimman väljästi.
 • Vahva suositus on, että ohjaajat ja yli 12-vuotiaat käyttävät sisätiloissa kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät ehdottomasti estä sen käyttöä. Maskia ei tarvitse käyttää liikuntasuoritusten aikana.
 • Muiden kuin harrastajien ja ohjaajien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa minimoidaan.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan yleisön osalta noudatetaan  aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä, eli ainoastaan istumakatsomolliset enintään 50 hengen tilaisuudet ovat sallittuja. 
 • Kaikkia harrastustoimintaan osallistuvia ohjeistetaan noudattamaan annettuja terveysturvallisuusohjeita.
 • Ohjeistamisesta ja ohjeiden noudattamisen valvonnasta vastaa aina toiminnan järjestäjä.
 • Ulkotiloissakin tapahtuvassa harrastustoiminnassa on suositeltavaa soveltavin osin noudattaa yllä kuvattuja periaatteita.

Ohjatun harrastustoiminnan järjestäjät laativat terveysturvallisuussuunnitelman, josta ilmenee, että toiminnan järjestäjä noudattaa yllä kuvattuja ohjeita ja jonka on oltava osallistujien nähtävillä.

Tämä päätös kumoaa vs. toimialajohtajan päätöksen 24.1.2022, § 5.

Päätöksen perustelut

Nykyiset tilojen käyttöä ja yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset eivät sellaisinaan ole enää perusteltuja kaikkien tilojen ja toimintojen osalta. Tästä syystä pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositti 25.1.2022 Etelä- Suomen aluehallintovirastolle lieventämään tiloja koskevia rajoituksia sekä sallimaan sisätiloissa istumakatsomolliset enintään 50 hengen yleisötilaisuudet ajalla 1. – 15.2.2022.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti 31.1.2022 purkaa 1.2.2022 alkaen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta kokonaan tiettyjen liikunta-, harrastus- ja virkistystoimintaan käytettävien tilojen sulkemiseen velvoittavan päätöksen. Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto päätti kieltää tartuntatautatilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sisätiloissa järjestettävät muut kuin istumakatsomolliset enintään 50 hengen yleisö- tilaisuudet ja yleiset kokoukset ajalla 1. - 15.2.2022.

Tällä päätöksellä vs. toimialajohtaja panee toimeen Etelä-Suomen aluehallintoviraston määräykset määrittämällä tarkemmin, miten määräykset vaikuttavat toimialan tiloihin ja asiakaspalveluun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimia asiakastiloja koskevat rajoitukset puretaan 1.2.2022 alkaen. Tämän päätöksen myötä tilat avataan kaikille käyttäjäryhmille.

Aluehallintovirasto määräsi 31.1.2022, että sisätiloissa muut kuin istumakatsomolliset enintään 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään ajalla 1.-15.2.2022. Näin ollen myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa sallitaan ainoastaan istumakatsomolliset enintään 50 hengen yleisötilaisuudet.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla kaikissa niissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tiloissa ja toiminnoissa, jotka pidetään yleisölle avoimina. Avoinna pidettävissä tiloissa varmistetaan lähikontaktin aiheuttaman tartunnan riskin ehkäiseminen laatimalla terveysturvallisuussuunnitelma siitä, tehdäänkö se asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla.

Tartuntatautilain 58 d §:n noudattamiseksi lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskin ehkäisemistä toteutetaan sekä asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla että edellyttämällä tartuntatautilain 58 i §:n mukaisesti EU:n digitaalinen koronatodistus tai tartuntatautilain 58 m §:n mukainen EU:n digitaaliseen koronatodistukseen rinnastuva todistus eli ns. koronapassi niissä tiloissa ja toiminnoissa, joissa koronapassin edellyttäminen on lain mukaan mahdollista. Tämä toteutuu sisäliikuntatiloissa, kulttuuritaloissa avoinna olevissa ohjatuissa harrastustoiminnoissa, museoiden sisäänpääsyssä sekä yleisötilaisuuksissa. Lähtökohtana on, että harrastustoiminnan järjestäjä varmistaa, että toimintaan osallistuvilla yli 16-vuotiailla on koronapassi.

Koronatodistuksen esittämistä edellytetään 16-vuotiaalta tai sitä vanhemmalta asiakkaalta ja toimintaan osallistuvalta. Koronatodistuksen esittämistä ei edellytetä ammattilaisurheilijoilta, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan työntekijöiltä, kun he tulevat tilaan oppilas- tai varhaiskasvatusryhmän kanssa eikä palkkatyötä tilassa tekeviltä.

Toimivalta

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

This decision was published on 31.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Kaarlo Haario, turvallisuuspäällikkö, puhelin: 09 310 20885

kaarlo.haario@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja