Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 47

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja toimintojen avaaminen sekä koronavirustilanteesta johtuen suljettavana pidettävät tilat ja toiminnot 1.7.2021 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sisäliikuntatilat avataan 1.7.2021 lukien myös aikuisten liikuntaharrastuksiin sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaan kuitenkin siten, että tiloihin ja toimintaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä.

Alla on lueteltu erityiset ohjeet ja määräykset kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan avoinna oleviin toimintoihin:

 • Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimissa asiakastiloissa ja toiminnoissa on suositus, että yli 12-vuotiaat käyttävät kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä (pois lukien liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa).
 • Tiloissa ja toiminnassa on noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuutta koskevia viranomaismääräyksiä.
 • Asiakastiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta.
 • Aikuisten sisäliikuntaharrastuksen sekä sisätiloissa toteutettavan kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaan voidaan ottaa enintään puolet asiakasmäärästä.
 • Tapahtumissa noudatetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä kokoontumisrajoituksista.
 • Harrastustoiminnan sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä on huomioitava:
  • Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
  • Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin.
  • Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
  • Toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.
  • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan torstaina 24.6.2021, että kaupunkien hallinnassa olevat aikuisten sisäliikuntatilat voidaan avata 1. heinäkuuta lukien rajoitetusti. Tämä koskee esimerkiksi kuntosalien ja liikuntahallien vapaata käyttöä sekä aikuisten sisäliikuntaharrastusten mahdollistamista. Liikuntatiloihin ja ryhmäliikuntaan voidaan ottaa enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Myös harrastuksiin liittyvä aikuisten kilpailutoiminta on 1. heinäkuuta alkaen sallittua sisätiloissa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on aiemmin päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkemisesta 27.11.2020, § 79 ajalla 30.11.–20.12.2020, 17.12.2020, § 86 ajalla 21.12.2020–10.1.2021, 7.01.2021, § 2 ajalla 11.1.–31.1.2021 ja 29.01.2021, § 6 ajalla 1.–28.2.2021, 26.2.2021, § 13 ajalla 1.– 31.3.2021 ja 30.03.2021, § 30 ajalla 1.–30.4.2021, 28.4.2021, § 24 ajalla 1.–16.5.2021, 12.05.2021, § 28 ajalla 17.–23.5.2021, 21.5.2021, § 31 ajalla 24.–31.5.2021, 31.5.2021, § 33 ajalla 1.–13.6.2021 ja § 39 ajalla 14.-30.6.2021. Tämä päätös on jatkoa aikaisemmille päätöksille.

Kasvomaskin käyttösuositus kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palveluissa oli voimassa velvoite käyttää kasvomaskia toistaiseksi niin pitkään kuin Helsinki oli koronaepidemian leviämisvaiheessa, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään ole edellytetty alle 12-vuotiailta tai liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa. Pääkaupunkiseutu on palannut alemmalle epidemiatasolle, eli kiihtymisvaiheeseen. Näin ollen velvoite käyttää kasvomaskia on muutettu suositukseksi käyttää kasvomaskia alkaen 14.6.2021.

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 5 §:ssä säädetään kulttuurin ja vapaa-ajan johtajan erityisestä toimivallasta.

”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä (kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 11.6.2021, § 38) kohdassa 10.3. todetaan: ”Toimialajohtaja päättää useampaa kuin yhtä palvelukokonaisuutta koskevien toimintayksiköiden yhteisistä aukioloajoista. Kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö”. Toimialajohtaja on siten toimivaltainen koko toimialaa koskevien toimintayksiköiden aukioloajoista päätettäessä koronavirustilanteen johdosta.

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 01.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja