Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 3

Aluekirjastopalvelujen rajatut aukioloajat ajalla 11.1.–31.1.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että kirjastojen kokoontumis- ja kokoelmatilojen ollessa suljettuja asiakkailta, niin aluekirjastopalveluiden yksiköt palvelevat lyhytaikaista asiointia varten rajoitetusti normaalien aukioloaikojen mukaisesti lukuun ottamatta seuraavia yksiköitä ajalla 11.–31.1.2021:

 • Rikhardinkadun kirjasto: ma-to 8–20, pe 8–18, la 10–16 ja su suljettu
 • Jätkäsaaren kirjasto: ma 9–20, ti-to 9–18, pe 9–16 ja la 10–16
 • Suomenlinnan kirjasto: ma 12.30–18.45, ti 9.30–16, ke 12.30–18.45, to 9.30–16, pe-su suljettu, ei omatoimikäyttöä
 • Puistolan kirjasto: ma-to 14–20, pe 14–16, la 10–16
 • Pukinmäen kirjasto: ma-to 13–20, pe 13–16 ja la 10–16
 • Viikin kirjasto: ma-pe 11–18
 • Vallilan kirjasto: ma-to 9–20, pe 9–16 ja la 10–16
 • Herttoniemen ja Laajasalon kirjastoissa ei omatoimikäyttöä.

Kirjastot pidetään auki ajalla 11.–31.1.2021 lyhytaikaista, rajattua asiointia varten.

Päätöksen perustelut

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi kokouksessaan 5.1.2021 voimassa olevien koronarajoitusten ja -suositusten voimassaolon jatkamisesta 31.1.2021 saakka. Voimassaoloajan jatkamisella torjutaan epidemian ja uuden virusmuunnoksen leviämisen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ylikuormittumisen uhkaa. Määräaikaisia suosituksia ja rajoituksia jatketaan uuden määräajan jälkeen edelleen tarvittaessa.

Aiemmat päätökset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 7.1.2021, § 2, että kaikki kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimet asiakastilat pidetään suljettuina ajalla 11.1.–31.1.2021 lukuun ottamatta kirjastojen lyhytaikaisten palveluiden ja asioinnin tiloja sekä nuorisotiloja silloin, kun niissä järjestetään koronasta johtuvaan poikkeustilanteeseen liittyviä nuorten yksilö- ja pienryhmätapaamisia.

Kirjastot tarjoavat rajattua palvelua, johon kuuluu:

 • Ensisijaisena palvelutapana etukäteisvaraus ja itsepalvelu
 • Aineiston nouto varaushyllystä sekä rajatuista valikoima- ja teemahyllyistä automaattien luona
 • Materiaalin lainaus ja palautus automaatilla
 • Lyhytaikainen asiointi asiakastietokoneilla
 • Tarvittaessa avustaminen ja neuvonta palvelutiskillä
 • Asioinnissa on velvoite käyttää maskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 15-vuotiailta.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa ajalla 11.1.–31.1.2021 kuitenkin siten, että velvoite käyttää kasvomaskia kirjaston palveluissa on voimassa toistaiseksi niin pitkään, kun Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa (toimialajohtaja 17.12.2020, § 86).

Toimialajohtaja on päättänyt 18.12.2020, § 87, että Keskustakirjasto Oodi on ajalla 21.12.2020–31.1.2021 avoinna ma-pe klo 8–20 ja la-su klo 10–18 lyhytaikaista, rajattua asiointia varten.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 11.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Saara Ihamäki, aluekirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 310 85503

saara.ihamaki@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja