Aukioloajat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteiden ja palveluiden sulkeminen ja avaaminen, koronavirus-tilanne

HEL 2020-006585
More recent handlings
§ 33

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen ja toimintojen osittainen avaaminen sekä koronavirustilanteesta johtuen suljettavana pidettävät tilat ja toiminnot ajalla 1.–13.6.2021

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti, että kulttuurin ja vapaa- ajan toimialan yleisölle avoimia asiakastiloja ja toimintoja avataan 1.6.2021 seuraavasti:

 • Kirjastot avataan 1.6.2021 enintään puolelle asiakasmäärästä. Ryhmätoiminnan tilat ja lukusalit pysyvät suljettuina. Omatoimikäyttöä ei avata.
 • Museoiden ja kulttuuritalojen näyttelytilat avataan 1.6.2021 siten, että yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. HAM taidemuseo aukeaa 8.6.2021.
 • Uimastadionin maauimala ja Pirkkolan ja Itäkeskuksen uimahallit avataan 1.6.2021 ja Kumpulan maauimala 7.6.2021 siten, että niihin otetaan enintään puolet normaalista asiakasmäärästä. Maauimaloiden ja uimahallien kuntosalit ja liikuntasalit pysyvät suljettuina.
 • Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien harrastustoimintaa voidaan järjestää sisä- ja ulkotiloissa.
 • Aikuisten ohjattua harrastustoimintaa voidaan järjestää ulkotiloissa.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoimintaa voidaan järjestää ulkotiloissa.  
 • Ulkoliikuntapaikkojen pukukopit ja WC:t ovat avoinna.
 • Nuorisotilat ovat avoinna rajatusti siten, että osallistujamäärää rajataan tilakohtaisesti niin, että väljyys tiloissa voidaan varmistaa. Osallistujamäärää seurataan ja tarvittaessa rajataan.
 • Lasten ja nuorten päivä- ja yöleirejä voidaan järjestää.
 • Espan ja muiden ulkolavojen esitystoimintaa voidaan järjestää.
 • Kuntavaalien ennakkoäänestyspaikkoina käytettävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimipisteet ovat avoinna ennakkoäänestyksen toteuttamiseksi.
 • Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle urheilutoiminnalle, aikuisten A-maajoukkuetoiminnalle, palloilulajeissa kahdelle ylimmälle kansalliselle sarjatasolle sekä kansallisen lajiliiton valinta- järjestelmän kautta kansainvälisiin arvokilpailuihin valmistautuville urheilijoille, jotka kansallinen lajiliitto nimeää ja joista Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa antaa lausunnon.

Seuraavat asiakastilat ja toiminnot pidetään suljettuina:

 • Aikuisten ohjattu harrastustoiminta sisätiloissa.
 • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta sisätiloissa muiden paitsi kilpa- ja huippu-urheilutoiminnan poikkeuksen osalta.
 • Liikuntatilojen avoin omatoimikäyttö muissa paitsi uimahallien ja maauimaloiden allastiloissa.
 • Kulttuurikeskusten esitys- ja opetustilat siltä osin kuin järjestettävä toiminta ei ole 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien harrastustoimintaa.
 • Toimialan asiakastiloissa sijaitsevia kokous- ja kokoontumistilojen ulosvuokrausta ei käynnistetä.

Alla on lueteltu erityiset ohjeet ja määräykset yllämainittuihin avoinna oleviin toimintoihin:

 • Kulttuurin ja vapaa-ajan yleisölle avoimissa asiakastiloissa ja toiminnoissa on velvoite käyttää kasvomaskia, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 12-vuotiailta tai liikuntasuorituksen aikana tai ulkotiloissa.  
 • Tiloissa ja toiminnassa on noudatettava voimassa olevia terveysturvallisuutta koskevia viranomaismääräyksiä.  
 • Harrastustoiminnan sekä kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä on huomioitava:
  • Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa ohjattua toimintaa. Toimintaa voivat toteuttaa liikuntaseurat, nuorisojärjestöt, muut yleishyödylliset yhdistykset, taiteen perusopetuksen toimijat, muut yhteisöt ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita ja niiden rikkominen voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.
  • Kaikki harjoitus- ja toimintamuodot tulee toteuttaa siten, että toiminnassa on mahdollista välttää lähikontaktit tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja, ohjattuja vuoroja varten.
  • Toiminnassa noudatetaan viranomaisten, ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä ja käsihygieniasta
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää vähintään kahden metrin turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampia ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön.
  • Harrastukseen saattaja, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä. 
  • Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien harrastustoiminta toteutuu sisällä ja ulkona myös aikuisten osalta jo aiemmin varatuilla ja myönnetyillä vuoroilla.  
  • Toimintaa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista.
  • Kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminnan järjestämisessä noudatetaan aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia päätöksiä.

Edellä mainitut rajoitukset ovat voimassa ajalla 1.–13.6.2021 kuitenkin siten, että velvoite käyttää kasvomaskia on voimassa toistaiseksi niin pitkään, kun Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa.

Päätöksen perustelut

Tausta ja aikaisemmat päätökset

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä linjasi 27.5.2021, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelujen avaamista voidaan jatkaa kesäkuun alussa. Kaikissa avattavissa palveluissa ja toiminnoissa noudatetaan edelleen viranomaisohjeistuksia sekä tartuntatautilain edellyttämiä terveysturvallisuustoimia. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja on aiemmin päättänyt kulttuurin ja vapaa-ajan yleisölle avoimien asiakastilojen sulkemisesta 27.11.2020, § 79 ajalla 30.11.–20.12.2020, 17.12.2020, § 86 ajalla 21.12.2020–10.1.2021, 7.01.2021, § 2 ajalla 11.1.–31.1.2021 ja 29.01.2021, § 6 ajalla 1.–28.2.2021, 26.2.2021, § 13 ajalla 1.–31.3.2021 ja 30.03.2021, § 30 ajalla 1.–30.4.2021, 28.4.2021, § 24 ajalle 1.–16.5.2021, 12.05.2021, § 28 ajalle 17.–23.5.2021 ja 21.5.2021, § 31 ajalle 24.–31.5.2021. Tämä päätös on jatkoa aikaisemmille päätöksille.

Jokaisessa 1.6.2021 avautuvassa asiakastilassa määritellään omassa asiakaskäytössä olevien tilojen kokonaisuuteen otettava enimmäisasiakasmäärä sekä kuhunkin tähän kokonaisuuteen sisältyvään tilaan enintään otettava asiakasmäärä. Tällä turvataan se, että tartuntatautilain 58 d §:n määrittelemä lähikontaktin välttäminen on mahdollista. Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan; tai fyysistä kontaktia toisiinsa.

Jos toimipisteeseen pyrkii sisään enemmän asiakkaita, kuin määritelty enimmäishenkilömäärä, järjestetään kiinteistön ulkopuolelle terveysturvallinen jonotus.

Kirjastotilat avataan enintään puolelle asiakasmäärästä ottaen huomioon voimassa oleva aluehallintoviraston päätös tartuntatautilain 58 d §:stä ja kahden metrin turvavälien mahdollistamisesta asiakkaille. Ryhmätoiminnan tilat ja lukusalit pysyvät suljettuina eikä omatoimikäyttöä avata. Kirjastoissa enimmäishenkilömäärä lasketaan asiakaskäytössä olevan tilan neliömäärän mukaan siten, että yhtä asiakasta kohden lasketaan 4 m2:n suuruinen tila. Se kuinka monta 4 m2:n suuruista aluetta mahtuu koko kirjastotilaan, määrittää enimmäishenkilömäärän kirjastoon. Jos tämä ylittää puolet siitä asiakasmäärästä, joka normaalitilanteessa voitaisiin ottaa kirjastorakennukseen sisälle, tulee noudattaa sitä henkilömäärää, joka vastaa enintään puolta.

Museoiden ja kulttuuritalojen galleriatilat avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat tosiasiallisesti säilyttää kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 50 henkilöä. Muut galleriatilat avataan 1.6.2021, mutta HAM taidemuseo näyttelyn valmistumisen johdosta 8.6.2021.

Espan ja muiden ulkolavojen esitystoimintaa voidaan järjestää noudattamalla Aluehallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia.

Maauimalat ja uimahallit (pl. kunto- ja liikuntasalit) avataan avoimeen käyttöön enintään puolella normaalista asiakasmäärästä. Uimastadionin maauimala ja Pirkkolan ja Itäkeskuksen uimahallit avataan 1.6.2021 ja Kumpulan maauimala avataan remontin valmistumisen johdosta 7.6.2021. Avaamista terveysturvallisesti auttaa se, että uimahallien lämpötila ja kemikaalit vähentävät tartuntariskiä ja kaupungin uimahallien pukuhuonetilat ovat suuret. Pukukaappeja suljetaan siten, että vähintään kahden metrin turvavälit mahdollistuvat. Järjestelyt on toteutettava niin, että tosialliset etäisyydet säilyvät. Uimastadionilla voi olla enintään 1 000, Kumpulan maauimalassa enintään 500, Itäkeskuksen uimahallissa enintään 500 ja Pirkkolan uimahallissa enintään 200 asiakasta samanaikaisesti. Pukukaappeja suljetaan pukuhuonetilan erityispiirteet huomioiden siten, että niiden käyttö on väljää. Pukuhuoneisiin lisätään opasteita, joissa kerrotaan, kuinka monta henkilöä pukutilassa voi samanaikaisesti oleskella sekä ohjeistetaan toimimaan ripeästi. Lisäksi lisätään kuulutuksia, joissa asiakkaita opastetaan terveysturvallisuudesta. Lisäksi maauimalat päivittävät asiakasmäärätilannetta ulkoliikunta.fi palveluun.

Pirkkolan plottia ei avata tänä kesänä, sillä se on remontissa.

Vuonna 2001 syntyneiden ja tätä nuorempien liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminta

Lapset ja nuoret ovat koronakriisin seurauksena erityisen haavoittuvassa asemassa ja heidän hyvinvoinnistaan tulee huolehtia. Harrastustoiminnan pitkäaikaisesta sulkemisesta on syntynyt huomattavia negatiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin. Tämän johdosta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit linjasivat, että mahdollisuus lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämiseen avattiin rajatusti 1.2.2021 alkaen vuonna 2008 syntyneille ja sitä nuoremmille. 3.5.2021 harrastustoiminta avattiin rajatusti myös vuonna 2001 syntyneille ja sitä nuoremmille. Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä nuorempien kilpailu-, ottelu- ja turnaustoiminta käynnistettiin ulkona maanantaista 17.5.2021 lähtien

Aikuisten ohjattu harrastustoiminta ja kilpailutoiminta ulkotiloissa

Aikuisten ohjattua harrastustoimintaa on voitu toteuttaa ulkona terveys- turvallisuusnäkökulmat huomioiden 17.5.2021 alkaen. Järjestävällä taholla on vastuu toiminnan toteuttamisesta terveysturvallisesti ja toimin- taa koskeva terveysturvallisuussuunnitelma on toimitettava kaupungille ennen toiminnan aloittamista. Aikuisten harrastuksiin liittyvä kilpailutoiminta mahdollistetaan ulkona 1.6. alkaen. Yleisöä voidaan ottaa alue- hallintoviraston yleisötilaisuuksia koskevien määräysten puitteissa ja terveysturvallisuusmääräyksiä noudattaen.

Omaehtoinen ulkoliikunta ulkoilualueilla ja ulkokuntosaleilla on erittäin suosittua ja alkavan kesän ennakoidaan kasvattavan ulkoilijoiden määrää vielä entisestään. Kysynnän ollessa korkea ja yhä kasvaessa, on tarkoituksenmukaista avata ohjatun harrastustoiminnan mahdollisuudet myös aikuisille ja näin ollen laajentaa ulkoiluun ja kuntoiluun käytössä olevaa tila- ja alueresurssia. Kaupunkien itse tarjoamaa, ohjattua harrastustoimintaa voidaan myös kohdentaa etenkin senioriväestölle.

Nuorisotyö

Nuorisotilat on avattu rajoitetusti 3.5.2021. Nuorisotyön painopiste säilyy ulkona tapahtuvassa toiminnassa. Lasten ja nuorten päiväleirien lisäksi yöleiritoiminta mahdollistettiin 17.5.2021 alkaen rajoitetusti. Toiminnassa on noudatettava harrastustoiminnan terveysturvallisuusohjeita. Nuorisotyössä noudatettavia terveysturvallisuusperiaatteita ovat, että nuorisotiloissa edellytetään maskin käyttöä yli 12-vuotiailta, jos maskin käytölle ei ole terveydellistä estettä, osallistujamäärä rajataan tilakohtaisesti niin, että väljyys tiloissa voidaan varmistaa ja osallistujamäärää seurataan ja tarvittaessa rajataan.

Kasvomaskin edellyttäminen toistaiseksi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti 17.12.2020, § 86, että kirjaston palveluissa asioidessa on velvoite käyttää kasvomaskia toistaiseksi niin pitkään kuin Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa, mikäli terveydelliset syyt eivät estä käyttöä.

Toimialajohtajan päätöksellä 29.01.2021, § 6 velvoite käyttää kasvomaskia otettiin käyttöön myös alle 20-vuotiaiden liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoharrastustoiminnan ohjaajilla ja 12 vuotta täyttäneillä osallistujilla, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana. Samassa päätöksessä muutettiin kirjastojen velvoite kasvomaskin käyttöön 12 vuotta täyttäneille (aiemmin yli 15-vuotiaat).

Kasvomaskin käyttöä edellytettiin myös koululaisuinneissa alkaen 1.3.2021, (toimialajohtajan päätös 26.2.2021, § 13) siten, että ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henki- löllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvo- maskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana. Kasvomaskin käyttöä edellytettiin myös erityisuimakorttilaisilta ja edellytetään nuorisotiloissa (toimialajohtajan päätös 28.4.2021, § 24) sekä uimahalleissa asioidessa (toimialajohtajan päätös 12.05.2021, § 28).

Tässä päätöksessä kasvomaskin käytön edellytys ulotetaan koskemaan kaikkia kesäkuun alussa avautuvia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastiloissa asiointia ja toimintoja. Edellyttämällä kasvomaskia vahvistetaan epidemian ilmaantuvuuden laskua.

Seuraavassa esitetään tarkempi arvio kasvomaskin käytön edellyttämisen jatkamiselle myös 1.6.2021 jälkeen, niin pitkään, kun Helsinki on epidemian leviämisvaiheessa. Kasvomaskin käyttämisen edellyttämistä tarkastellaan ensin epidemiologisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta.

Epidemiologinen arvio

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut henkilö yskii, aivastaa tai puhuu. Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön. Tutkimusten mukaan virus tarttuu erityisen helposti ahtaissa sisätiloissa, joissa lähikontakteja ei voida välttää.

THL suosittelee tällä hetkellä kasvomaskin käyttöä koko maassa. Kasvomaskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät kasvomaskin käytön. THL on päivittänyt kansalaisille tarkoitettua maskisuositusta 8.1.2021. Kasvomaskin käyttöä suositellaan vastedes 12 vuotta täyttäneille.

Kasvomaskien käyttämisen edellyttäminen muiden hygieniatoimien lisäksi myös kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa on välttämätöntä asiakkaiden ja henkilöstön ja muiden palveluja käyttävien terveysturvallisuuden turvaamiseksi.

Oikeudellinen arvio

Kaupungilla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hallinnoimiensa tilojen turvallisuudesta. Kasvomaskin käyttämiseen velvoittaminen on rinnastettavissa esimerkiksi liikuntatiloissa tilojen siisteyden ja käyttäjien turvallisuuden vuoksi käytettäville varusteille asetettuihin edellytyksiin. Kirjastoissa kasvomaskin käyttämiseen velvoittaminen rinnastuu kirjastojen käyttösääntöihin.

Tiettyihin kunnan järjestämisvastuulle kuuluviin välttämättömiin ja kiireellisiin palveluihin pääsy on turvattava riippumatta siitä, onko kuntalaisella sillä hetkellä omaa kasvomaskia. Tällaisina välttämättöminä ja kiireellisinä palveluina voidaan pitää ainakin kiireellistä sairaanhoitoa ja mahdollisesti kiireellisiä sosiaalipalveluja. Mikäli näissä palveluissa edellytetään kasvomaskin käyttöä, kaupungin on tarjottava kasvomaski.

Ottaen huomioon yhdenvertaisuuslain 8 §:n syrjinnän kiellon, kaupunki ei saa rajoittaa palvelujen käyttämistä niiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi käyttää kasvomaskia. Henkilön oma ilmoitus kasvomaskin käytön estävistä syistä on joka tapauksessa riittävä.

Kasvomaskin käyttövaatimuksen vaikutukset Helsingin kaupungin kirjastoissa

Asiakkaille ja henkilöstölle terveysturvallinen asiointi kirjastoissa on pyritty turvaamaan rajaamalla samanaikaista asiakasmäärää sekä edellyttämällä asiakkailta kasvomaskin käyttöä. Kasvomaskin käytön edellyttäminen vertautuu myös kirjaston käyttösääntöihin, jotka perustuvat yleisistä kirjastoista annetun lain 14 §:ään (29.12.2016/1492). Lain 14 §:n mukaan kunta voi hyväksyä yleisen kirjaston käyttösäännöt, joilla edistetään kirjaston sisäistä järjestystä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Kirjastopalvelu ei ole sairaanhoitoon verrattava välttämätön ja kiireellinen palvelu, joten kasvomaskin edellyttäminen on myös oikeudellisen arvion perusteella tällöin mahdollista. Kirjaston käyttö on eri asiakasryhmille edelleen mahdollista, vaikka kasvomaskin käyttö asetetaankin pakolliseksi.

Kasvomaskia ei edellytetä niiltä asiakkailta, joilla on terveydellinen este kasvomaskin käyttämiseen. Tästä poikkeuksesta muistutetaan kaikessa viestinnässä, niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 12-vuotiailta. Mikäli asiakkaalla ei ole omaa kasvomaskia mukanaan, kirjastoissa tarjotaan kasvomaski asioinnin ajaksi.

Kasvomaskien käyttämisen edellyttäminen asioinnissa on välttämätöntä siksi, että tavoiteltuun päämäärään asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuuden turvaamiseksi ei päästä lievemmillä rajoituksilla.  Toimenpiteenä kasvomaskin edellyttäminen antaa mahdollisuuden tarjota kirjastopalveluja. Etenkin kirjastojen asiakaskoneiden käyttö on usealle ihmiselle ainoa keino hoitaa sähköistä asiointia. Vaihtoehto sille, että kasvomaskeja ei edellytettäisi, olisi tarjota edelleen rajatumpaa kirjastopalvelua.

Kasvomaskin edellyttämistä kirjastopalveluissa jatketaan henkilöstön ja asiakkaiden riittävän terveysturvallisuuden takaamiseksi 1.6.2021 lukien niin pitkään, kun Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Leviämisvaiheen päätyttyä voidaan siirtyä THL:n suosituksen mukaisesti kasvomaskien käyttämisen suositukseen.

Kasvomaskin käyttövaatimuksen vaikutukset Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan muissa asiakastiloissa ja toiminnoissa

Asiakkaille ja henkilöstölle terveysturvallinen asiointi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa pyritään turvaamaan edellyttämällä toiminnan järjestäjiltä terveysturvallisuussuunnitelma. Toimijoilta edellytetään, että ne noudattavat harrastustoiminnan tarjoamisessa viranomaisten ja liikunnan osalta myös Olympiakomitean terveysturvallisuudesta antamia ohjeita.

Mahdollisimman terveysturvallinen asiointi ja toiminta Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimissa sisätiloissa pyritään turvaamaan myös edellyttämällä 12 vuotta täyttäneiltä kasvomaskin käyttöä. Harrastustoiminta tai osallistuminen kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen käyttöön eivät ole sairaanhoitoon verrattavia välttämättömiä ja kiireellisiä palveluja, joten kasvomaskin edellyttäminen on myös oikeudellisen arvion perusteella tällöin mahdollista. Harrastustoiminta ja asiointi kulttuurin ja vapaa-ajan palveluissa on edelleen mahdollista, vaikka kasvomaskin käyttö asetetaankin pakolliseksi.

Kasvomaskia ei edellytetä niiltä henkilöiltä, joilla on terveydellinen este kasvomaskin käyttämiseen. Tästä poikkeuksesta muistutetaan kaikessa viestinnässä, niin ulkoisesti kuin sisäisesti. Kasvomaskia ei myöskään edellytetä alle 12-vuotiailta. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana. Kasvomaski on pääsääntöisesti tuotava itse.

Kasvomaskien käyttämisen edellyttäminen Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimissa sisätiloissa on välttämätöntä siksi, että tavoiteltuun päämäärään asiakkaiden ja henkilöstön terveysturvallisuuden turvaamiseksi ei päästä lievemmillä rajoituksilla.  Toimenpiteenä kasvomaskin edellyttäminen antaa mahdollisuuden tarjota harrastustoimintaa ja muita kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita.

Kasvomaskin edellyttämistä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan asiakastiloissa ja toiminnoissa jatketaan henkilöstön ja asiakkaiden riittävän terveysturvallisuuden takaamiseksi 1.6.2021 lukien niin pitkään, kun Helsinki on koronaepidemian leviämisvaiheessa. Leviämisvaiheen päätyttyä voidaan siirtyä THL:n suosituksen mukaisesti kasvomaskien käyttämisen suositukseen.

Toimivalta

Hallintosäännön 17 luvun 5 §:ssä säädetään kulttuurin ja vapaa-ajan johtajan erityisestä toimivallasta.

”Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päättää toimintayksiköiden aukioloajoista.”

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännössä (kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja 23.11.2020, § 74) kohdassa 10.3. todetaan: ”Toimialajohtaja päättää useampaa kuin yhtä palvelukokonaisuutta koskevien toimintayksiköiden yhteisistä aukioloajoista. Kunkin palvelun toimintayksiköiden aukioloajoista päättää palvelun päällikkö”. Toimialajohtaja on siten toimivaltainen koko toimialaa koskevien toimintayksiköiden aukioloajoista päätettäessä koronavirustilanteen johdosta.

Koronapandemian torjunnassa toimialajohtaja voi päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelutilojen ja palvelujen tilapäisestä sulkemisesta koko kaupungin tai alueiden osalta tai yksittäisten paikkojen osalta, enimmäishenkilömäärien määrittelystä sisätiloissa, palvelutarjonnan keskeyttämisestä, aukioloaikojen rajoittamisesta tai palvelutarjonnan muuttamisesta siten, että minimoidaan henkilökohtaisia kontakteja.

Asian jatko

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimien tilojen käyttöä ja toimintoja voidaan rajoittaa tai sulkea kokonaan koronavirustilanteen niin vaatiessa. Tautitilanteen ja määräysten salliessa tilojen käyttöä ja toimintoja normalisoidaan.

This decision was published on 01.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Tarja Loikkanen, liikuntajohtaja, puhelin: 09 310 87720

tarja.loikkanen@hel.fi

Mari Männistö, kulttuurijohtaja, puhelin: 09 310 26157

mari.mannisto@hel.fi

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 09 310 71252

mikko.vatka@hel.fi

Katri Vänttinen, kirjastopalvelujen johtaja, puhelin: 09 31023126

katri.vanttinen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja