Hankerahoitus, EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelman hankehaku, "Kokka kohti työmarkkinoita"

HEL 2019-008739
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 EU:n rahoittamalle hankkeelle ”Kokka kohti työmarkkinoita”

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarvion kohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikölle hankkeen ”Kokka kohti työmarkkinoita” (projektinumero 1098077) kustannusten maksamiseen yhteensä 316 239 euroa vuodelle 2021. Määrärahalle saadaan EU:n ja valtion tukea enintään 237 179 euroa. Lisäksi Espoon ja Vantaan kaupungit osallistuvat hankkeen rahoitukseen vuonna 2021 yhteensä enintään 36 367 eurolla. Helsingin kaupungin omarahoitusosuudeksi jää siten 42 692 euroa.

Päätöksen perustelut

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen tavoitteena on edistää ulkomailta Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkeihin muuttaneiden ulkomaalaisten asiantuntijoiden koulutettujen puolisoiden työllistymistä sekä heidän osaamistaan vastaavien urapolkujen kehittymistä. Kaupunginkanslian elinkeino-osaston työvoima ja maahanmuutto -yksikkö toimii hankkeessa kaupungin edustajana ja vastuutahona kyseisessä ja vastaa hankkeen toteutuksesta ja raportoinnista projektin rahoittajalle. Hanke toteutetaan vuosina 2020–2021 ja määrärahapäätökset projektille tehdään kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on hyväksynyt Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen hankehakemuksen päätöksellään 13.09.2019 § 173 ja hakemus on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta 22.5.2020 hankekoodilla S22127.

Hankkeen toteuttaa Helsingin kaupunki ja sen pääyhteistyökumppaneita ovat Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan TE-toimisto sekä alueella toimivat, kansainvälisiä rekrytointeja tekevät yritykset. Hankkeen kokonaisbudjetti on 341 000 euroa, jolle saadaan EU:n ja valtion tukea enintään 255 750 euroa. Espoon ja Vantaan kaupungit kattavat kuntarahoitusosuudesta yhteensä 39 215 euroa, jolloin Helsingin omarahoitusosuudeksi jää 46 035 euroa. Hanke toteutetaan 1.6.2020–30.9.2021 välisenä aikana. Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 31.12.2021 asti. Hankkeen toteutusajan jatko ei edellytä lisärahoituksen myöntämistä hankkeelle.

Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 1098077 ja sille sovitut projektirakenneosat. Projektirakenneosat on annettu tiedoksi hankkeen vastuutaholle. Hankkeen kaikki menot ja niitä vastaavat tuet ja muut tulot tulee kirjata avatuille projektirakenneosille ja mahdollisuuksien mukaan samalle toteumavuodelle. Hankkeen toteuttamisessa tulee noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjeita.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 62 § 11.3.2021 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 25.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Jani Moliis
kansainvälisten asioiden päällikkö

Bilagor

1. Kokka kohti työmarkkinoita -hankkeen hyväksytty hankesuunnitelma

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.