Historiekommittén

På den här sidan

Historiekommittén har till uppgift att

  • planera och producera ny forskning om Helsingfors stads historia
  • planera och producera allmänfattliga versioner av befintliga studier på olika språk och för olika publiceringskanaler, bland annat i Historia Helsinki-nätsidor. Till Historia Helsinki -sidor(Länk leder till extern tjänst)
  • fördjupa kännedomen om Helsingfors historia på basis av vetenskaplig forskning och främja forskning om stadens lokalhistoria och kännedomen om stadsdelarnas och områdenas historia
  • stödja genomförandet av stadens historieprojekt samt produktifieringen av Helsingfors historia och producera stadshistoria tillsammans med stadens övriga aktörer.

Kommittén utför därutöver även andra uppdrag som stadsstyrelsen ger den för utredande av stadens historia

Historiekommitténs medlemmar

Sammansättning  2023-2025
Medlem Ersättare
Laura Kolbe, ordförande
professor
Marjaana Niemi
professor
Erkki Tuomioja, viceordförande
docent
Panu Savolainen
biträdande professor
Riku Keski-Rauska
arkivchef
Panu Haavisto
specialforskare
Jessica Parland-von Essen
docent
Pia Olsson
professor
Anu Lahtinen
professor
Tero Halonen
verksamhetsledare
Minna Sarantola-Weiss
forskningschef
Elina Kallio
intendent

Kommitténs historia

Helsingfors stads historiekommitté påbörjade sitt arbete år 1913, då stadsfullmäktige beslutade att tillsätta en redaktionskommitté som skulle assistera vid skrivandet av ett tredelat verk över Helsingfors stads historia. Skrivarbetet framskred så att man år 1917 bedömde att det första manuskriptet snart skulle vara klart.  Av flera orsaker drog arbetet ut på tiden och blev till slut oavslutat, då Torsten Hartman, som hade åtagit sig skrivandet, avled år 1927. År 1930 tillsatte stadsfullmäktige en kommission på fem personer för att fungera som stöd vid historieskrivandet. Vid det laget hade planerna utvidgats till att omfatta ett historiskt verk i sju delar. Kriget medförde att arbetet åter blev fördröjt.

Till en början hade kommissionen fokus på att samla och ordna forskningsmaterialet, eftersom man ville ha en omfattande samling av originalkällor som grund för historieskrivandet. Helsingfors stads historia I–V i nio band utkom åren 1950–1967 och är alltjämt standardverket om Helsingfors historia. På 1980-talet började arbetet med att forska i stadens nyare historia (Helsingfors historia efter 1945; hittills har delarna 1–6 utkommit). Samtidigt började man skriva stadens äldre historia på nytt.

Kommitténs (ursprungligen benämnd kommission) medlemmar och sekreterare har redan från första början varit finländska historieforskare i främsta ledet. Till de betydande historiker i vårt land som gjort en långvarig insats i kommittén hör bland andra Kaarlo Blomstedt, Väinö Voionmaa, Heikki Waris, Eino Jutikkala och Matti Klinge. Dessutom har samhällspåverkare varit medlemmar i kommittén, bland andra J.K. Paasikivi innan han blev vald till president.

Källor: Helsingfors stads historia, del I, (red.), Helsingfors 1950; Berättelse över Helsingfors stads kommunalförvaltning, åren 1912, 1913, 1917, 1929 och 1930.