Kommittéer och kommissioner

En kommitté är ett organ som består av en eller flera förtroendevalda och som stadsstyrelsen tillsätter att utföra uppgifter av tillfällig eller bestående karaktär. En kommitté tillsätts för en mandatperiod som inte får vara längre än stadsstyrelsens mandattid.

En kommission är ett organ som består av flera personer och som stadsstyrelsen tillsätter att utreda eller bereda ett fastställt ärende, fastställda ärenden eller för att övervaka någon särskild verksamhet.

Kommittéer och kommissioner: