Redogörelse för bindningar

En redogörelse ska lämnas för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet samt andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelse för bindningar (öppnas på externa sidor)

Vissa av stadens förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska med stöd av 84 § i kommunallagen fr.o.m. 1.6.2017 till revisionsnämnden lämna en redogörelse för sina bindningar.

Redogörelsen ska lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag. Revisionsnämnden övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för fullmäktige minst två gånger om året. Uppdaterade uppgifter publiceras på denna sida. 

Kontakinformation för ledamöter hittar du på stadsfullmäktiges sidor. Borgmästarkollegiums och tjänsteinnehavarnas kontaktinformation kan hittas på Numerot-tjänsten.

Sök personer i tjänsten Numerot(Länk leder till extern tjänst)