Hankerahoitus, kaupunginkanslia, Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hanke, REACT-EU-rahoitushaku

HEL 2021-003362
Ärendet har nyare handläggningar
§ 52

Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 hankkeelle "Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi"

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupunginkanslian elinkeino-osaston matkailuyksikölle enintään 340 456 euroa (projektinumero 1098083) vuodelle 2022 hankkeen ”Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi” kustannusten ja Forum Virium Helsinki Oy:n kuntaosuuden, enintään 44 103 euroa maksamiseksi. Määrärahalle saadaan tukea 237 082 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa koronakriisistä kärsinyttä matkailuelinkeinoa selviytymään ja toisaalta ottamaan nykyistä suurempi asema kansainvälisessä matkailussa. Hankkeessa toteutetaan uusia matkailutuotteita matkailuyritysten kanssa ja markkinoidaan niitä valituissa kanavissa. Kehittämisen teemat ovat kestävä matkailu, hiilineutraalius, inklusiivisuus sekä Suomen luontaiset vahvuudet puhtaus, väljyys sekä turvallisuus. Tiedolla johtamisen kehittäminen on keskeisessä roolissa. Hanke edesauttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -tavoitteen saavuttamista ja noudattaa sekä elinkeinopolitiikan painopainopisteitä (kestävän matkailun kehittäminen) että matkailun tiekartan tavoitteita (tiedolla johtamisen kehittäminen ja kestävä matkailu). Hanke toteutetaan 1.8.2021–31.8.2023 välisenä aikana. Määrärahapäätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 30.3.2021 § 83 päättänyt Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi-hankkeeseen osallistumisesta ja maakuntahallitus on päätöksellään 14.6.2021 § 81 kohdentanut EAKR-rahoitusta hankkeelle. Strategiajohtaja on päätöksellään 24.3.2022 § 19 myöntänyt hankkeelle määrärahat vuodelle 2022. Hankkeen vastuutaho on kuitenkin vaihtunut aiemmassa päätöksessä mainitusta elinkeino-osaston yrityspalvelut-yksiköstä matkailuyksiköksi ja siksi hankkeelle tehdään uusi määrärahapäätös.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 470 000 euroa, jolle saadaan tukea 935 958 euroa. Helsingin osahankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, jolle saadaan tukea 376 000 euroa. Lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle maksettava kuntaosuus on enintään 79 700 euroa. Hankkeen omarahoitusosuuteen, joka on enintään 94 000 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan talousarviokohdassa 1 50 04. Vuoden 2022 osalta Helsingin osahankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 296 353 euroa. Helsingin osahankkeen kustannuksille saadaan tukea 237 082 euroa. Lisäksi Forum Virium Helsinki Oy:lle maksetaan kuntaosuutta 44 103 euroa vuonna 2022. Hankkeelle on avattu
Laske-järjestelmään projektinumero (1098083) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talousarviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ulkoisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen Uudenmaan liitolta saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.

Detta beslut publicerades 26.08.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Sanna Savonius
Kehitysyksikön päällikkö