Tonttivaraus / aluevaraus, konseptikilpailu, L3-makasiinirakennuksen kehittäminen, Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20799/1

HEL 2021-010721
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 72 §

Arrende- och försäljningsprinciper för en tomt för verksamhetsbyggnader (Västra hamnen, Busholmen, tomt 20799/1)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige fastställde arrende- och försäljningsprinciper för tomten 20799/1 för verksamhetslokaler i 20 stadsdelen (Västra hamnen, Busholmen), som ingår i detaljplan nr 12351, eller den tomt som bildas av den, i enlighet med bilaga 1.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Reserveringsbeslut

Stadsmiljönämnden beslutade 7.4.2020 (§ 199) ordna en koncepttävling för magasinsbyggnaden L3. Tävlingens syfte var att finna ett genomförbart förslag för att utveckla magasinsbyggnaden i tävlingsområdet. Genom tävlingen efterlyste man en ny ägare för byggnaden och industrikranen på tomten, som skulle planera och genomföra mångsidiga lokaler för kultur, fritid och samvaro i byggnaden.

Stadsmiljönämnden beslutade 29.11.2022 (§ 677) att i enlighet med utvärderingsgruppens förslag utse Cobbleyard Real Estate Ab:s förslag till vinnare.

Stadsstyrelsens näringslivssektion beslutade 6.2.2023 (§ 5) reservera den riktgivande tomten 20799/1 på Busholmen och magasinsbyggnaden L3 som finns där till Cobbleyard Real Estate Ab fram till 31.12.2024 för den fortsatta planeringen av det projekt som vunnit koncepttävlingen om magasinsbyggnaden. Reserveringen upphör 31.12.2023 om den som reserverar tomten inte har undertecknat ett föravtal om köp av byggnaden.

Nuläget för detaljplanen och fastigheten

Tomten, där magasinsbyggnaden L3 ligger, har en detaljplan, nr 12351, som vunnit laga kraft den 31.3.2017. Enligt detaljplanen hör den riktgivande tomten 20799/1 till ett kvartersområde för verksamhetslokaler, där det finns en skyddad byggnad (KTY/s) som är industrihistoriskt och arkitektoniskt värdefull. l I fastigheten ingår en skyddad hamnkran som tagits ur bruk.

I byggnaden får man placera offentliga tjänster, butiks-, affärs- och kontorslokaler, industrilokaler som inte medför miljöstörningar, utbildnings-, studio- och utställningslokaler, samlingslokaler, kafé- och restauranglokaler eller andra kundservicelokaler.

Byggnadsrätten enligt gällande detaljplan för tomten uppgår till 11 000 m² vy.

Detaljplanekartan finns som bilaga 2 till förslaget.

Arrendeprinciper

Den riktgivande tomten 20799/1 eller den tomt som bildas av den utarrenderas långfristigt. Arrendetiden är 50 år och beslut om när arrendetiden inleds fattas separat. Årsarrendet bestäms på grundval av nedanstående priser per kvadratmeter våningsyta. Priserna baserar sig på användningsändamålet.

På basis av sin plan som vann koncepttävlingen och i enlighet med vad som meddelats i tävlingsprogrammet har Cobbleyard Real Estate Ab lämnat ett köpeanbud på 4 200 000 euro för byggrätten till tomten. Årsarrendet för tomten som tas ut när arrendeperioden inleds uppgår då till 210 000 euro.

Enligt förslaget ska en nedsättning på 25 % beviljas för årsarrendet i tre års tid från ingången av avtalsperioden på basis av objektets egenskaper och skyddsvärden. Begynnelseårsnedsättning kan beviljas utifrån en utredning av förutsättningarna för genomförande, användbarheten och investeringsbehovet gällande 3 och 4 våningen. I nuläget utgörs dessa våningar nämligen till största delen av fönsterlösa tekniska lokaler och kallutrymmen som används säsongsbetonat.

Enligt Cobbleyard Real Estate Ab:s anbud kommer det att finnas affärs-, kontors-, utställnings- och restauranglokaler i byggnaden. Innan tomten utarrenderas långfristigt specificeras fördelningen av de kvadratmeterna våningsyta som arrendet baserar sig på enligt typ av lokal så att det antal kvadratmeter som anvisas för varje typ av lokal framgår av arrendeavtalet. Det föreslås att arrendena fastställs på basis av förhandlingarna mellan staden och Cobbleyard Real Estate Ab per byggnadsrätt enligt följande:

 • Affärslokaler: 450 euro/m² vy
 • Utställningslokaler: 400 euro/m² vy
 • Kontor: 550 euro/m² vy
 • Lager: 175 euro/m² vy

Arrendet binds till levnadskostnadsindex så att arrendet höjs årligen i enlighet med förändringen i poängtalet för levnadskostnadsindex. Som basindex används det senast publicerade poängtalet för levnadskostnadsindex vid tidpunkten för beslutet om utarrendering.

Ett utkast till arrendeavtal finns som bilaga 4.

Att arrendet bestämts marknadsmässigt har säkerställts med hjälp av en opartisk värderare. Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Försäljningsprinciper

I tomtens arrendeavtal inkluderas ett villkor om köpoption.

På basis av de riktlinjer gällande tomtöverlåtelse med preciserande tillämpningsanvisningar som stadsstyrelsen godkänt 1.4.2019 (§ 220) överlåter staden i regel tomter genom försäljning eller utarrendering med köpoption då en byggnad som staden äger säljs, om överlåtelsen av tomten genom försäljning eller utarrendering med köpoption kan bedömas ha en effekt som stöder försäljningen av byggnaden eller stadens övriga strategiska mål. Den som genomför projektet väljer om överlåtelsen sker genom försäljning eller utarrendering med köpoption.

I tävlingsprogrammet för magasinsbyggnaden L3, daterat 17.4.2020, som stadsmiljönämnden 07.04.2020 (§ 199) godkände, konstateras i fråga om tomtöverlåtelse att staden överlåter tomten med ett långfristigt arrendeavtal. I tävlingsprogrammet konstateras dessutom att man under tävlingens förhandlingsfas kan förhandla om att eventuellt inkludera en köpoption i arrendeavtalet och att förhandlingarna om köpoptionen beror på den helhet av konceptplaner som valts för de fortsatta förhandlingarna. Möjligheten att förhandla om köpoptionen infördes i tävlingsprogrammet för att köpoptionen ansågs öka attraktionen att delta i tävlingen. Tävlingsprogrammet ingår i det bifogade materialet.

Det är motiverat att lägga till köprätten i arrendeavtalet också för att säkerställa förutsättningarna för projektets genomförande och för att tomten är detaljplanemässigt slutförädlad så att det inte finns någon betydande värdestegring i sikte som skulle basera sig på planändringsmöjligheter.

För att säkerställa stadens intressen säljs tomten inte genast, utan staden ställer ett villkor för att köpoptionen ska kunna realiseras, nämligen att byggnaden i arrendeområdet till väsentliga delar har renoverats i enlighet med den plan som bifogas till arrendeavtalet. Om köpoptionen utnyttjas genomförs tomtförsäljningen på följande väsentliga villkor:

 • Vid utnyttjande av köpoptionen ska försäljningspriset betalas till säljaren i sin helhet i samband med undertecknandet av köpebrevet.
 • Tomten säljs fri från alla inteckningar och övriga säkerhetsrätter.
 • I övrigt gäller stadens sedvanliga villkor samt vad som föreskrivs i jordabalken.

Arrendeområdets köpoption fastställs enligt samma principer som det ovan nämnda arrendet för tomten. Köpesumman för tomten är 4 200 000 euro som justeras vid försäljningstidpunkten i enlighet med förändringen i poängantalet för levnadskostnadsindex så att det index som gäller vid tidpunkten för undertecknandet av arrendeavtalet används som grundindex. När levnadskostnadsindexets poängtal sjunker, sänks köpesumman emellertid inte.

Arrende- och försäljningsprinciperna grundar sig på ett externt värderingsutlåtande. På basis av utlåtandet har anbudsgivaren uppmanats att se över sitt anbud. De föreslagna priserna motsvarar gängse värden.

Värderingsutlåtandet finns i bilagematerialet.

Behörighet och delegering

Stadsfullmäktige godkände 2.2.2022 § 22 allmänna principer för utarrendering av bostadstomter och tomter som betjänar boendet. Enligt beslutet fastställs det tomtspecifika arrendet i fortsättningen genom tjänsteinnehavarbeslut utgående från allmänna principer som stadsfullmäktige har fastställt samt stadsmiljönämndens verkställighetsdirektiv som preciserar principerna. Stadsfullmäktige behandlar således i regel inte längre arrendeprinciper som hänför sig till utarrendering av enskilda bostadstomter. Beslutet påverkar inte nuvarande praxis för utarrendering av företagstomter.

I enlighet med 7 kap. 1 § 8 punkten i förvaltningsstadgan fastställer stadsfullmäktige allmänna arrendeprinciper för arrendeavtal på över 30 år.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt försäljnings- och arrendeprinciperna har en tjänsteinnehavare i stadsmiljösektorn med stöd av förvaltningsstadgan (16 kap. 1 § 2 mom. 2 punkten.) och stadsmiljönämndens beslut (29.5.2018, § 279) rätt att besluta om utarrenderingen av tomten med köpoption.

Förutsatt att stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget har stadsstyrelsen för avsikt att, då fullmäktiges beslut verkställs, bemyndiga tomtchefen att besluta om försäljningen av tomten med stöd av köpoptionen.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.03.2023 § 150

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto vahvistaa Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 toimitilatontin 20799/1 tai siitä muodostettavan tontin vuokraus- ja myyntiperiaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 06.02.2023 § 5

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 ohjeellisen tontin 20799/1 ja sillä sijaitsevan makasiinirakennuksen kilpailuehdotuksen jatkosuunnittelua varten Cobbleyard Real Estate Oy:lle (y-tunnus 2747750-3) seuraavin ehdoin:

 • Varausalue on liitekartan 1 mukainen alue, joka on kooltaan noin 6 000 m².
 • Varaus on voimassa 31.12.2024 saakka.
 • Varaus päättyy 31.12.2023 mikäli varauksensaaja ei ole allekirjoittanut rakennuksen kauppaa koskevaa esisopimusta.
 • Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia erityisiä varausehtoja, liitteenä 3 olevia yleisiä varausehtoja ja liitteen 4 mukaisia Länsisataman Jätkäsaaren alueellisia lisäehtoja (23.11.2021).
Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452

katharina.mead@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.11.2022 § 677

Päätös

A

Kaupunkiympäristölautakunta päätti:

 • valita konseptikilpailun voittajaksi Cobbleyard Real Estate Oy (y-tunnus 2747750-3) liitteen 7 mukaisella suunnitteluratkaisullaan.

B

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle seuraavaa:

 • varataan Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 ohjeellinen tontti 20799/1 ja rakennus kilpailuehdotuksen jatkosuunnittelua varten Cobbleyard Real Estate Oy:lle seuraavin ehdoin:

C

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

 • Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaavan nro 12351 ohjeelliselle tontille 20799/1 tai siitä muodostettavalle tontille vahvistetaan vuokraus- ja myyntiperiaatteet liitteestä 9 ilmenevien periaatteiden mukaisesti.

(varaustunnus L1120-134)

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat erityisasiantuntija Katharina Mead ja tiimipäällikkö Matti Kaijansinkko. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Katharina Mead, erityisasiantuntija, puhelin: 310 25452

katharina.mead@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 29.03.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av kommunmedlemmarna
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om inte något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens besöksadress fram till 24.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Förvaltningsdomstolens besöksadress från och med 27.12.2021 är den följande

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Sörnäsgatan 1
 
00580 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla uppgift om postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden i fråga får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

Hos den som har inlett ett ärende som gäller sökande av ändring tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).
Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Helsingfors stads registratorskontor
 
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Suvi Rämö, tf. stadssekreterare, telefon: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi