Pakilan (34.ko) asemakaavan muutos nro 12233, Pakilantie 59, Pakilantie 81a ja Ripusuontie 59

HEL 2012-013959
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 410 §

V 26.8.2020 Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan muuttaminen (nro 12233)

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34089 tontin 2 sekä korttelin 34163 tonttien 19 ja 28 asemakaavan muutoksen 4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12233 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Pakilantien ympäristöä kehitetään yhteistyössä tonttien omistajien kanssa Länsi-Pakilan eläväksi keskuskaduksi, jonka varrella on ympäristöä tiiviimpää rakentamista, palveluita ja asumista.

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee kolmea tonttia, jotka sijaitsevat Länsi-Pakilassa Pakilantien varrella, Kehä I:n etelä- ja pohjoispuolella. Kaavaratkaisu mahdollistaa enintään nelikerroksisten asuinkerrostalojen rakentamisen Pakilantien varteen. Autopaikoitus järjestetään tonttiratkaisusta riippuen joko pääosin rakenteellisesti tai maantasopaikoituksena. Pakilantien varren asuinkerrostalojen maantasokerrokseen tulee sijoittaa Pakilantielle avautuvia liike-, toimisto- tai työtiloja. Asemakaavamuutos mahdollistaa nykyisen Elisa Oyj:n puhelinkeskuksen toiminnan jatkumisen.

Asuntorakennusten korttelialue koostuu kahdesta tontista. Laskennallinen tehokkuus tontilla 34163/19 on e = 0,6 ja tontilla 34163/28 se on e = 1,0. Etäämpänä näistä sijaitsevalla tontilla 34089/25 laskennallinen tehokkuus on e = 0,77. Asemakaavamuutos nostaa tonttitehokkuutta kaikilla tonteilla.

Asemakaavamuutoksessa muodostuu kerrosalaa yhteensä 3310 k-m2. Asuntokerrosalaa on 3120 k-m2 ja liike-, toimisto- ja ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta työtilakerrosalaa 190 k-m2. Asuntokerrosalasta on mahdollista osoittaa 320 k-m2 yhdyskuntateknistä huoltoa palveleviksi tiloiksi. Kokonaiskerrosala kasvaa suhteessa voimassa olevien asemakaavojen mahdollistamaan kerrosalaan, joka on 1678 k-m2. Asukasmäärän lisäys on noin 50.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että asuntotuotantoa edistetään ja yrityksille mahdollistetaan monipuolisia sijaintipaikkoja. Uusilla asunnoilla on mahdollista monipuolistaa alueellista asuntotyyppitarjontaa. Keskeisen alueellisen keskuskadun varrelle, rakennusten sisääntulokerrokseen, on toteutettavissa tilaa erilaisille yrityksille.

Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen ja se on laadittu kaupunkisuunnittelulautakunnan 11.11.2014 hyväksymien Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Tontilla 34163/28 sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1956 valmistunut kaksikerroksinen asuinrakennus sekä vuonna 1989 valmistunut pieni liikerakennus. Tontilla 34163/19 sijaitsee vuonna 1960 valmistunut yksikerroksinen asuinrakennus. Tontilla 34089/25 sijaitsee tällä hetkellä vuonna 1955 valmistunut kaksikerroksinen puhelinkeskusrakennus, jossa on myös toimistotilaa. Puhelinkeskuksen tekninen tila on yksikerroksien hallimainen rakennus. Tontin keskiosassa sijaitsee olemassa oleva telemasto.

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa vuosilta 1965 ja 1981.

Korttelialueet ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemusten johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijoiden kanssa. Ensimmäinen, tonttia 34089/25 koskeva hakemus tehtiin jo vuonna 2012 ja se eteni luonnosvaiheeseen. Myöhemmin siihen liitettiin kaksi muuta hakemusta vuodelta 2017.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia mutta se nostaa alueen arvoa.

Kaava-alueen tonttiin 34089/25 on liittynyt maankäyttösopimusmenettely, josta on päätetty tonttipäällikön päätöksellä 29.4.2020 § 28. Sopimus on allekirjoitettu 3.8.2020.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaisten kanssa: Helen Sähköverkko Oy ja
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto. Nk. ulkopuolisiin tahoihin on tuolloin (2013) luettu rakennusvirasto ja kaupungin ympäristökeskus, jotka nykyisin ovat osa kaupunkiympäristön toimialaa.

Ympäristökeskus kiinnitti huomiota siihen, että kaavavalmistelussa tulee ottaa huomioon Pakilantien liikenteen melu- ja ilmanlaatuhaitat suunnitellulle asumiselle. Hankkeesta teetettiin lisäselvityksiä ja niiden perusteella ohjeita jatkossuunnittelua varten. HSY:n huomautus kohdistui Lepolantien varrella sijaitseviin hule- ja jätevesilinjoihin ja tämä on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että niille on merkitty johtokujamerkintä kaavakarttaan tontille 34089/25.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta (2013) saatiin kaksi mielipidettä. Pakilan kiinteistöomistajain yhdistys ilmoitti, ettei asemakaavamuutokseen ole huomauttamista. Pakila-Seura ry esitti mielipiteessään, että Pakilantien varren tehostaminen vaatii yhteiset pelisäännöt ja periaatteet.

Saatujen mielipiteiden johdosta kaupunkisuunnitteluvirasto käynnisti Pakilantien varren maankäytön suunnitteluperiaatteiden laatimisen, jotka lautakunta hyväksyi 11.11.2014.

Mielipiteet täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat pääosin esitetyn kaavaratkaisun sopimattomuuteen alueelle sekä viitesuunnitelmissa esitettyihin ratkaisuihin. Mielipiteissä katsottiin, että Pakilan alue on pientaloaluetta eikä tehokkaampi rakentaminen sovi alueelle. Suunnitellut rakennukset koettiin liian korkeiksi, varjostaviksi sekä sijoittuvan liian lähelle naapuritonttien rajoja heikentäen niiden yksityisyyttä.

Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä mm. siten, että Pakilantie 59:n tontin autopaikkoja ei sijoitettaisi tontin etelärajalle.

Kirjallisia mielipiteitä saapui täydennetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta 10 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo

Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä 14.3.–12.4.2019, mistä ilmoitettiin maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Nähtävilläoloajan ulkopuolella saapui yksi kirje. Kirjeessä vastustettiin uutta rakentamista ja rakennusten ikkunoiden ja parvekkeiden näköyhteyttä ympäröiville tonteille.

Kaavaehdotuksesta saatiin lisäksi lausunnot Helsingin Sähköverkko Oy:ltä ja HSY:ltä, mutta niissä ei ollut huomautettavaa.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saadusta kirjeestä ja vastine siinä esitettyihin huomautuksiin.

Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa esitettyjen huomautusten johdosta. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

Tarkemmat perustelut

Kaavaratkaisun vaikutukset ja tarkemmat perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 04.06.2019 § 303

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 4.6.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12233 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34089 tonttia 25, korttelin 34163 tontteja 19 ja 28.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

********** 2 000 euroaAsunto Oy Ripusuontie 59: 2 000 euroa Elisa Oyj: 2 000 euroa

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ann Charlotte Roberts, arkkitehti, puhelin: 310 37033

anncharlotte.roberts@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 01.03.2019 § 20

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12233 pohjakartan kaupunginosassa 34 Pakila. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12233
Kaupunginosa: 34 Pakila
Kartoituksen työnumero: 26/2018
Pohjakartta valmistunut: 30.10.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Rakennusvirasto 4.11.2013

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1122-00/13 8.11.2013 mennessä.

Asemakaavan muutos koskee Länsi-Pakilan tonttia (34089/25) osoitteessa Pakilantie 59.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätietojen antajat osallistuvat kaavoitusprosessiin rakennusviraston edustajina tarvittaessa.

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola@hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi