Laajasalon (49.ko) asemakaavan muutos nro 12568, Gunillantie 3

HEL 2014-000645
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 104 §

Detaljplaneändring för Gunillavägen 3 på Degerö (nr 12568)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige godkänner detaljplaneändring för tomten 2 och gatu-, parkerings- och parkområden i kvarteret 49077 i 49 stadsdelen (Degerö, Överby) enligt ritning nr 12568, daterad 10.12.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen. 

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen gäller Helsingfors stads bostäder Ab:s (Hekas) servicedepå på Gunillavägen på Degerö. Ändringen gör det möjligt att riva den nuvarande depån och att bygga flervåningshus och en ny servicedepå på tomten. På tomten byggs ett s.k. hybridkvarter med en ny servicedepå, en liten affärs- eller servicelokal, en delvis underjordisk parkeringslokal och tre flervåningshus på ett gårdsdäck.

I planen ingår 5 400 m² ny bostadsvåningsyta, 600 m² depåvåningsyta och minst 100 m² ny yta för affärs- eller servicelokaler. Invånarantalet ökar med cirka 120. Detaljplanelösningens tomtexploateringstal är e = 1,5 och depålokalen medräknat blir det cirka 1,7.

Byggnadshelhetens läge är på Gunillavägen mellan gatans två krökar så att byggnaderna av olika höjd bildar en varierande vy som ett slut på gatan särskilt vid ankomst från öst. Byggnadernas skala är mindre från parkens sida i övre sluttningen. Från punkthusen öppnas vyer åt olika håll och på motsvarande sätt bevaras vyer till den skogiga stadsmiljön mellan de nya byggnaderna.

Planen ökar det nya bostadsbyggandet i Överby, förbättrar boendetjänsterna och möjliggör ändamålsenliga nya lokaler för Hekas servicedepå.

I samband med detaljplanelösningen har det utarbetats en trafikplan (ritning nr 6994), i vilken man anvisar en ny plats för busshållplatsen i planeringsområdet och preciserar trafikarrangemangen i östra delen av Gunillavägen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att främja bostadsproduktionen och göra bostadsbeståndet mångsidigare. Detaljplanelösningen följer Generalplan för Helsingfors 2016, där området hör till ett bostadsdominerat område med beteckningen A3.

Utgångspunkter för området och nuläge

Planeringsområdet ligger i södra delen av Överby, som har byggts huvudsakligen i början av 1970-talet. I norra och södra delarna av planeringsområdet omges de glesa kvarteren med flervåningshus i 4−5 våningar av skogiga och bergiga gårdar. Kvarteren på norra sidan ligger på ett bergskrön som är högre än planeringsområdet. Söder om Gunillavägen och på Svanströmsgränden planeras och byggs flervåningshus i 7−8 våningar. Även i närheten, i hörnet av Reihersvägen och Gunillavägen, planeras flervåningshus. I västra delen av planeringsområdet, på det högsta bergskrönet i Aake Pesonens park, finns konstruktioner som hört till en luftvärnsstation från andra världskriget.

Byggnaden som nuförtiden finns på tomten har byggts år 1969 som en lokal värmecentral och år 1983 ändrats till service- och depålokaler för fastighetsbolaget. En del av tomten är skog, där det 1968 planlagda parkeringsområdet inte har förverkligats.

För området gäller detaljplan nr 5977 (fastställd 31.5.1968) och detaljplan nr 10126 (fastställd 2.3.1994). Enligt detaljplanen är området parkeringsområde (LP), kvartersområde för servicebyggnader som betjänar boende (AH) och område för närrekreation (VL). För gatuområdet gäller detaljplan nr 12228 (trädde i kraft 22.10.2014).

Helsingfors stad äger kvartersområdet. Detaljplanelösningen har utarbetats på initiativ av staden.

Stadsstyrelsen reserverade 5.12.2018 tomten för stadens bostadsproduktion (ATT) för partnerskapsplanläggning och planering av statligt stödda hyresbostäder.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför små kostnader för staden.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Enligt de upplåtelse- och finansieringsformer som anges i genomförandeprogrammet för boende och härmed sammanhängande markanvändning (BM-programmet) är värdet på den nya våningsytan som planläggs cirka 3 miljoner euro.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka inkommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till påpekandena i dessa.

Myndigheternas ställningstaganden om planen för deltagande och bedömning samt om beredningsmaterialet gällde kollektivtrafikens smidighet, Aakestråket och den mark som eventuellt förorenats av värmecentralsbruket. Frågorna i ställningstagandena har beaktats i planläggningsarbetet.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 23.9−22.10.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Myndighetsutlåtanden om planförslaget lämnades av Helen Ab och Helen Elnät Ab, som meddelade att de inte har någonting att yttra. Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) konstaterade att ändringsförslaget inte förutsätter utbyggnad av vattenförsörjningen eller flyttning av byggda vattenförsörjningsledningar.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset). Ändringarna har diskuterats med berörda parter.

Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 183

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tontin 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2019 päivätyn piirustuksen nro 12568 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki, Tuula Saxholm
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.12.2019 § 663

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 10.12.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12568 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 49. kaupunginosan (Laajasalo, Yliskylä) korttelin 49077 tonttia 2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
Käsittely

Kaupunkiympäristölautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan asian nro 11 kokouksen viimeisenä asiana.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Sanna Meriläinen, arkkitehti, puhelin: 310 21154

sanna.merilainen@hel.fi

Anu Kuutti, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37154

anu.kuutti@hel.fi

Markus Ahtiainen, liikenneinsinööri (liikenne- ja katusuunnittelu), puhelin: 310 37088

markus.ahtiainen@hel.fi

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö (kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu), puhelin: 310 37085

maija.lounamaa@hel.fi

Pekka Leivo, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37388

pekka.leivo@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 04.09.2019 § 50

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12568 pohjakartan kaupunginosassa 49 Laajasalo. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12568
Kaupunginosa: 49 Laajasalo
Kartoituksen työnumero: 2/2019
Pohjakartta valmistunut: 17.1.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Rakennusvirasto 9.5.2014

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1155-00/14 (49.ko Laajasalo, Gunillantie, lämpökeskuksen tontti) 9.5.2014 mennessä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta osoitteessa Gunillantie 3 sijaitsevan entisen lämpökeskuksen tontille (AH), sen viereiselle pysäköintialueelle (LP) sekä katualueille. Suunnittelualue on kaupungin omistuksessa.

Etelään viettävällä rinnetontilla sijaitsee vuonna 1969 valmistunut lämpökeskus. Sen vieressä kaavaan merkityllä pysäköintialueella kasvaa metsikkö. Alueelle suunnitellaan täydennysrakentamisena asuinrakentamista.

Lausunto

Suunnittelualueen länsipuolella on puistoreitti, joka mahdollistaa turvallisen kulkemisen jyrkkää rinnettä pitkin Gunillantieltä Gunillanpolulle ja siitä edelleen Rudolfintielle. Reitti on huomioitava maanrakennusmassojen sijoittelussa siten, ettei reitti vaurioidu. Mahdolliset maatäytöt ja muurirakenteet on sijoitettava tontille. Tontilta ei saa ohjata pintavesiä reitille.

Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan liittyvässä asukaskyselyssä Aake Pesosen puisto valittiin asukkaiden keskuudessa tärkeäksi "alueen helmeksi".

Rakennusviraston tavoitteena on tulevina vuosina kunnostaa tämä sekä kaupunkikuvan, näkymien että historian kannalta tärkeä puisto. Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmaan voi tutustua rakennusviraston nettisivuilla kohdassa aluesuunnitelmat (sivu 91).

Kaavayhteistyön yhteyshenkilöt rakennusvirastossa ovat lisätietojen antajat.

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing@hel.fi

Silja Savolainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.savolainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi