Etu-Töölön (13.ko) asemakaavan muutos nro 12596, Leppäsuonkatu 7

HEL 2014-011588
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 101 §

Detaljplaneändring för Alkärrsgatan 7 i Främre Tölö (nr 12596)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för området ovanför nivån −2.0 på tomten 22 i kvarteret 411 i 13 stadsdelen (Främre Tölö) enligt ritning nr 12596, daterad 10.9.2019, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller en tomt i Främre Tölö på Alkärrsgatan 7. Nya studiebostäder ska enligt planerna placeras i tomtens nybyggnad med 5½ våningar i stället för den parkeringsplats som finns på samma tomt bredvid det gamla studenthemmet. Nybyggnaden är anpassad till den omgivande stadsstrukturen och dimensionerna så att den på ett naturligt sätt kompletterar den befintliga stadsstrukturen och förbättrar trivseln i det gårdsområde som för närvarande är en parkeringsplats.

Den nya bostadsvåningsytan uppgår till 1 250 m² och våningsytan för affärs- och verksamhetslokaler uppgår till 47 m². Tomtens exploateringstal är 2,41. Antalet invånare ökar med ca 40.

Genomförandet av detaljplanelösningen kommer särskilt att bidra till att den befintliga stadsstrukturen blir tätare och markanvändningen i området blir effektivare. Byggandet förändrar vyerna från befintliga flervåningshus, vilket har beaktats i planeringslösningen.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål. Den är förenlig med Generalplan 2016 för Helsingfors, där området betecknats som innerstadsområde C2. Den är också förenlig med Helsingfors underjordiska generalplan.

Områdets utgångspunkter och nuläge

Området finns i ett kvartersområde som byggts upp i flera faser från 1910–1920-talen ända fram till 2000-talet. Byggnaden på tomten för Alkärrsgatan 7 har 8 våningar och byggdes 1947 som Finlands första studenthem. Numera är byggnaden i Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas ägo. Tomtens gårdsområde är för närvarande en parkeringsplats och förvaringsplats för sopkärl. Dessutom har gårdsområdet en körförbindelse till den underjordiska parkeringen på tomten 23 i samma kvarter. Norr om tomten finns bostadshus som byggts på 1910- och 1920-talen. Öster om tomten vid Alkärrsgatan finns en bilverkstad. Östra delen av Alkärrsgatan är reserverad enbart för fotgängare och cyklister. Där är det tillåtet att köra till tomterna. För området gäller en detaljplan från år 2005.

Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har diskuterats med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Genomförandet av detaljplanelösningen medför inte kostnader för staden, men detaljplanelösningen höjer områdets värde. En ledande tomtombudsman i stadsmiljösektorn meddelade 2.3.2020 att noggrannare utredningar och beräkningar om byggförhållandena på tomten har lett till att man inte behöver föra de markpolitiska förhandlingar som man ursprungligen förväntade sig.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Man har i anslutning till beredningen av detaljplanelösningen samarbetat med olika instanser inom stadsmiljösektorn och dessutom med följande myndigheter: Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och stadsmuseet. Myndigheternas ställningstaganden om programmet för deltagande och bedömning samt om beredningsmaterialet gällde tomtens värde, fjärrvärmeledningen som går över tomten och värnandet om kulturmiljön.

Intressenternas åsikter gällde särskilt nybyggnadens förmörkande inverkan på grannbostäderna och -gårdarna samt hur nybyggnaden bryter mot den stadsbildsmässiga helheten. Även frågan om att bostädernas vyer försämras och frågan om likabehandling av tomtägare vid beviljande av tilläggsbyggrätt togs upp. Intressenterna var dessutom oroliga över att bilverkstaden på den angränsande tomten eventuellt inte skulle kunna fortsätta sin verksamhet.

De frågor som togs upp i ställningstagandena har beaktats i planläggningen så att nybyggnadens byggnadsyta, höjd och takform har anpassats till den omgivande stadsstrukturen och de skyddade byggnadernas dominerande ställning i stadsbilden bevaras. Dessutom har bestämmelser om nybyggnadens arkitektur och dess anpassning till stadsbilden utfärdats. Fördelarna med tillbyggnaden ansågs vara mindre än de olägenheter som förorsakats.

I den bifogade rapporten om växelverkan anges i sammandrag myndigheternas ställningstaganden och intressenternas åsikter, vilka inkommit under beredningen av detaljplanen, liksom också genmälena till påpekandena i dessa.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Förslaget till detaljplan hölls offentligt framlagt 13.5–11.6.2019, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen. Det gjordes inga anmärkningar mot förslaget.

Stadsmuseet, Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) och Helen Elnät Ab gav utlåtanden om detaljplaneförslaget. Stadsmuseet konstaterade att byggandet i enlighet med detaljplanelösningens referensplan inte strider mot de skyddade byggnadernas kulturhistoriska och stadsbildsmässiga värden. Helen Ab påpekade i sitt utlåtande att det går en fjärrvärmeledning över tomten, vilket måste beaktas i planeringen. HRM vattenförsörjning konstaterade för sin del att vattenledningar och avlopp som betjänar området är färdigt dragna och att förslaget till detaljplaneändring inte förutsätter att de ska flyttas. Helen Elnät Ab hade ingenting att påpeka.

Det gjordes ändringar i detaljplanekartans beteckningar, bestämmelser och övriga material efter att planen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset)

I rapporten om växelverkan anges myndighetsutlåtandena om förslaget till detaljplan i sammandrag och genmälena till de påpekanden som framförts i dessa. Motiveringarna till detaljplanelösningen framgår närmare av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 16.03.2020 § 182

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 411 tontin 22 tason -2.0 yläpuolisen osan asemakaavan muutoksen 10.9.2019 päivätyn piirustuksen nro 12596 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 10.09.2019 § 446

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 10.9.2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12596 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 13. kaupunginosan (Etu-Töölö) korttelin 411 tonttia 22 tason ­2.0 yläpuolella.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisina nähtävilläoloaikoina saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
  • Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS): 5 000 euroa
Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Rikhard Manninen
Lisätiedot

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola@hel.fi

Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kati Immonen, insinööri, teknistaloudelliset asiat (pilaantuneet maa-alueet), puhelin: 310 37254

kati.immonen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 11.6.2019

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoituspalvelu on pyytänyt kaupunginmuseolta lausuntoa asemakaavan muutosehdotuksesta osoitteessa Leppäsuonkatu 7. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 7 (13/411/22). Tontille on suunniteltu uusia opiskelija-asuntoja 5 ½ -kerroksiseen uudisrakennukseen samalla tontilla sijaitsevan vanhan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan tilalle. Kaavamuutoksella muodostuu uutta asuntokerrosalaa 1 250 kerrosneliömetriä ja liiketilaa vähintään 47 kerrosneliömetriä. Asukasmäärän lisäys on noin 40.

Tontilla sijaitsee arkkitehti Pauli Salomaan suunnittelema, vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskelija-asuntola (Domus Academica). Rakennus on voimassa olevassa asemakaavassa (2005) suojeltu sr-2-merkinnällä. Kaavaehdotuksessa suojelumääräys on päivitetty muotoon: ”Kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus-, muutos-, tai lisärakentamistöitä, jotka heikentävät julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa tai muuttavat arkkitehtuurin ominaispiirteitä.”

Kaupunginmuseo on aiemmassa hanketta koskevassa lausunnossaan (8.11.2016) todennut, että se pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista OAS-vaiheessa esitetyn viitesuunnitelman mukaisesti. Kaavaehdotuksen viitesuunnitelman (Playa Arkkitehdit Oy, 10.11.2017) mukainen rakentaminen ei kaupunginmuseon näkemyksen mukaan ole ristiriidassa suojeltujen rakennusten kulttuurihistoriallisten ja kaupunkikuvallisten arvojen kanssa.

Kaupunginmuseolla ei ole Leppäsuonkatu 7:n asemakaavan muutosehdotuksesta huomautettavaa.

Lisätiedot

Petteri Kummala, tutkija, puhelin: 310 36940

petteri.kummala@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 18.04.2019 § 35

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12596 pohjakartan kaupunginosassa 13 Etu-Töölö. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12596
Kaupunginosa:13 Etu-Töölö
Kartoituksen työnumero: 47/2016
Pohjakartta valmistunut: 3.4.2019 Uusinta (ensi tilaus 2016)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 8.11.2016

Asemakaavan muutos koskee yhtä tonttia osoitteessa Leppäsuonkatu 7 (13/411/22). Olemassa olevan opiskelija-asuntolan viereisen pysäköintipaikan paikalle suunnitellaan uutta opiskelijoiden viisi- ja puolikerroksista asuntorakennusta.

Voimassa olevassa asemakaavassa (2005) tontti on merkitty asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Tontille on merkitty rakennusala yhdelle seitsenkerroksiselle rakennukselle, jolle on osoitettu kerrosalaa 4 410 k-m2.

Yleiskaava 2002:ssa alue on merkitty kerrostalovaltaiseksi asumisen ja toimitilojen alueeksi, joka on lisäksi kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävä. Helsingin uudessa, tarkistetussa yleiskaavaehdotuksessa (2016) alueella on merkintä "kantakaupunki" (C2), mikä tarkoittaa sekoittuneena asumisen, kaupan ja julkisten palveluiden, toimitilojen, hallinnon, puistojen, virkistys- ja liikuntapalveluiden sekä kaupunkikulttuurin alueena kehitettävää aluetta. Aluetta sivuaa läheltä myös merkintä "liike- ja palvelukeskusta" (C1). Suunnittelualue sijoittuu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön läheisyyteen, Etu-Töölön RKY 2009 alueeseen.

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tehty viitesuunnitelma, (Playa Arkkitehdit Oy, 2016).

Tontilla sijaitsee vuonna 1947 valmistunut seitsenkerroksinen opiskelija-asuntola, jonka ullakkokerros on myös otettu asuinkäyttöön. Rakennus on asemakaavassa suojeltu sr-2 määräyksellä.

Kaupunginmuseo pitää mahdollisena tontin täydennysrakentamista viitesuunnitelman mukaisesti. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta on keskeistä, että suojellut rakennukset säilyttävät kulttuurihistoriallisen ja kaupunkikuvallisen merkityksensä lähiympäristön tiivistyessä.

Lisätiedot

Sari Saresto, tutkija, puhelin: +358 9 503756846

sari.saresto@hel.fi

Rakennusvirasto 25.10.2016

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1268-00/16 (Helsingin seudun opiskelijasäätiö HOAS, asemakaavan muutoshakemus Etu-Töölön korttelin 411 tontille 22, Leppäsuonkatu 7). Määräaika on 11.11.2016.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kaavaprosessin yhteyshenkilönä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Olli Haanperä.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 31.03.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi