Köydenpunojankatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12534)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2015-002929
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 546 §

Köydenpunojankatu 7 asemakaavan muuttaminen (nro 12534)

Stadsmiljönämnden

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 6.11.2018 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12534 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 4. kaupunginosan (Kamppi) korttelin 81 tonttia 37
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa Kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijalta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

  Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Stäng

  Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee yhtä tonttia Kampissa osoitteessa Köydenpunojankatu 7. Kaavaratkaisu mahdollistaa uusien asuntojen rakentamisen tontin sisäpihalle autotallirakennuksen tilalle suunniteltuun 4–5-kerroksiseen lisärakennukseen, jonka laajuus on 935 k-m². Asuntoja piharakennukseen syntyy yhteensä arviolta 12 kpl. Tontin tehokkuusluku on e = 3,04. Tontilta poistuvat pysäköintitilat on tarkoitus sijoittaa tontin läheisyydessä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen. Asemakaavan muutoksen yhteydessä piha-aluetta ja olemassa olevan kadunvarsirakennuksen suojelua koskevia määräyksiä on tarkennettu koko tontin osalta.

  Kaavaratkaisun toteuttaminen tiivistää olemassa olevaa kaupunkirakennetta sekä lisää ja monipuolistaa alueen asuntotarjontaa, sekä edesauttaa kantakaupungille ominaisen kadunvarren myymälä-, liike- ja työtilatarjonnan säilymistä. Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti olemassa olevien asuntojen ja pihojen näkymiin ja valaistusolosuhteisiin, mutta asumisen edellytysten tontilla ja naapuritonteilla katsotaan edelleen säilyvän.

  Päätökset kaavaratkaisun pohjana

  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että kaavoitetaan uusia asuntoja keskustaan ja edistetään täydennysrakentamista ja uusien asuntojen laadukkaita toteutustapoja. Nyt laaditussa kaavaratkaisussa on myös otettu huomioon Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteet.

  Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

  Kaavamuutoksen kohteena oleva asuinkerrostalotontti sijaitsee Kampissa osoitteessa Köydenpunojankatu 7. Kampin kaupunginosa on tiiviisti rakennettua kaupunkiympäristöä umpikortteleineen ja se kuuluu Helsingin historialliseen keskusta-alueeseen.

  Alueella on voimassa asemakaava nro 8501 (vahvistettu 25.10.2016). Asemakaavan mukaan tontti kuuluu asuinkerrostalojen korttelialueeseen (AK). Kadun varteen on osoitettu rakennusala viisikerroksiselle rakennukselle, jonka enimmäiskerrosala on 4 855 k-m².

  Tontti on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on laadittu hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

  Kaavaratkaisun kustannukset

  Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia. Kaavaratkaisu nostaa alueen arvoa. Maankäyttökorvauksista on sovittu maanomistajan kanssa käydyissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

  Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

  Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Viranomaisyhteistyö

  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen kanssa.

  Viranomaisten kannanotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat tontin arvoon ja paloteknisiin ratkaisuihin. Helen Sähköverkko Oy:llä, Helsingin seudun ympäristöpalveluilla (HSY) ja kiinteistöviraston geoteknisellä osastolla ei ollut huomautettavaa asiasta. Kaupunginmuseo ei nähnyt tarvetta lausunnon antamiseen.

  Kannanotoissa esitetyt asiat on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että viitesuunnitelman pohjalta on laadittu erillinen palomuistio, joka on hyväksytty pelastuslaitoksella. Viitesuunnitelmassa on esitetty alustavat pelastusjärjestelyt. Pelastus voidaan ratkaista tikkailla 10 metriin asti. 5.  kerroksen osalta varatie on alustavasti ratkaistu varatieikkunalla, josta on yhteys alemmalle tasolle. Pelastusturvallisuusratkaisut tarkentuvat rakennuslupavaiheessa.

  Tarvittavat neuvottelut käydään Maanomaisuuden kehittäminen ja tontit-palvelun kanssa ennen kaavan hyväksymistä.

  Mielipiteet

  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa koskevia mielipidekirjeitä saapui 2 kpl.

  Mielipiteet kohdistuivat uuden piharakennuksen naapuritontteja näkymiä peittäviin ja varjostaviin vaikutuksiin, arkkitehtuurin poikkeavuuteen ympäristöstään, sadeveden ohjautumiseen mahdollisesti naapurirakennuksen katolle sekä saunatilan kattoterassin aiheuttamiin melu- ja turvallisuushaittoihin.

  Myös pysäköintihallin vaatimien louhinta- ja räjäytystöiden aiheuttamat mahdolliset vauriot naapuritalolle sekä vaikutukset pohjaveden liikkeisiin arveluttivat, samoin kuin autoilun lisääntyminen alueella pysäköintihallin rakentaminen myötä.

  Suunnitelmia on muutettu siten, että uudisrakennuksen arkkitehtuuri on ilmeeltään perinteisempää ja pelkistetympää, taloyhtiön yhteiset saunatilat on sijoitettu ainoastaan kadunvarsirakennuksen pohjakerrokseen ja pysäköinti ratkaistaan kokonaan tontin ulkopuolella, jolloin autohallin louhimista ei tarvita ja pysäköintiliikenne tontille poistu kokonaan.

  Kahden uudisrakennusmassan välistä, kulkusiltoja lukuun ottamatta avointa tilaa on levennetty ja rakennusmassoja yhdistänyt, tilaa sulkeva kolmas kerros on poistettu, mikä vaikuttaa etenkin naapuritontin näkymiin. Myös korkeimman rakennusmassan ylintä kerrosta on kavennettu, jolloin varjostava vaikutus on hieman vähentynyt ja esim. sadevesien ohjaus omalle tontille on helpompaa.

  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 10.8.–10.9.2018

  Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

  Kaavaehdotuksesta tehtiin 6 muistutusta.

  Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat uuden piharakennuksen naapuritonttien näkymiä peittäviin ja varjostaviin vaikutuksiin, piharakennuksen kokoon, piharakennuksen terasseihin ja niiltä pihapiirin asuntoihin kohdistuviin näkymiin, nykyisten asuntojen arvon alenemiseen sekä uusien asuntojen tuottamaan meluun. Muistutuksissa oltiin myös huolestuneita sadeveden mahdollisesta ohjautumisesta naapurirakennuksen katolle sekä ylimmän kerroksen asuntoon liittyvän kattoterassin aiheuttamista melu- ja turvallisuushaitoista.

  Myös uuden rakennuksen perustamisen vaatimien louhinta- ja räjäytystöiden aiheuttamat mahdolliset vauriot naapuritalolle sekä vaikutukset pohjaveden liikkeisiin arveluttivat.

  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa ei esitetty huomautuksia.

  Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • Helen Sähköverkko Oy
  • kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

  Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

  Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa sekä tehdyt muutokset ­liitteessä. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä ja teknisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

  Julkisen nähtävilläolon jälkeen tehdyistä muutoksista on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa.

  Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyvät tarvittavat maankäyttösopimusmenettelyt on saatettu päätökseen. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 18.10.2018 (tonttipäällikön päätös 25.9.2018, § 52).

  Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lautakunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

  Tarkemmat perustelut

  Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

  Sovelletut säännökset

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

  Stäng

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 31.8.2018

  Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 26.5.2016

  Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastuskomentaja 24.05.2016 § 53

  Stäng

  Detta beslut publicerades 14.11.2018

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 546 §.

  Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

  Valitusoikeus

  Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
  • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
  • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
  • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
  Valitusaika

  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusperusteet

  Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
  Valitusviranomainen

  Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero
  (09) 655 783
  Käyntiosoite
  Pohjoisesplanadi 11–13
  Puhelinnumero
  (09) 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 546 § (Kustannusten osalta).

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Stäng

  Föredragande

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Mer information fås av

  Kirsti Rantanen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37074

  kirsti.rantanen@hel.fi