Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutus-ohjelma; Kotikaupunkina Helsinki

HEL 2015-013121
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 278 §

V 16.5.2018, Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) seurantaraportti 2018

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Kotikaupunkina Helsinki 2016, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman seurantaraportin 2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraportti 2018

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.6.2016 Kotikaupunkina Helsinki 2016, asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma), jossa on määritelty kaupungin asunto- ja maapoliittiset päämäärät sekä ohjelmakauden tavoitteet. Tavoitteiden toteutumisesta sekä toimintaympäristössä tapahtuneista muutoksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle vuosittain.

Toimintaympäristön muutoksia

Helsingin väkiluku kasvoi 8 091 asukkaalla vuonna 2017 kasvun ollessa 1,3 prosenttia. Myös muun pääkaupunkiseudun väestönkasvu jatkui voimakkaana.

Asuntorakentamisen määrä Helsingissä on kohonnut historiallisen korkealle. Myös muualla Helsingin seudulla rakentaminen on kiivasta, mikä näkyy muun muassa työvoimapulana. Rakentamisen kustannukset ovat nousseet ja erityisesti ARA-rahoitteisten hankkeiden käynnistymiset viivästyneet.

Asuntojen hinnat ovat nousseet Helsingissä kalleimmilla alueilla voimakkaimmin ja siten hintojen eriytyminen alueiden välillä on kasvanut. Vuokrien nousu on ollut voimakkainta edullisimmilla alueilla ja maltillisinta kantakaupungin alueella.

Uusi kaupunkistrategia 2017-2021 ja uudistunut johtamisjärjestelmä tavoittelevat toimivampaa ja ketterämpää kaupunkiorganisaatiota sekä prosesseja.

Valtio pyrkii lainsäädännöllään vastaamaan toimintojen muutostarpeisiin. Vuoden 2017 alusta pääkaupunkiseudun ARA-asunnoille määrätyistä tulorajoista luovuttiin maaliskuusta 2018 lähtien. Asumisoikeusasuntojen sekä korkotuetun asuntorakentamisen lainsäädännön uudistamista on valmisteltu.

Tavoitteiden toteutuminen vuonna 2017

Helsinkiin valmistui viime vuonna yhteensä 4 890 asuntoa, joista 91 % kerrostaloihin. Valmistuneista asunnoista 23 % on ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin omana tuotantona valmistui 838 asuntoa. Asuntoja oli vuoden vaihteessa rakenteilla yli 6 923 asuntoa. Yhteensä viime vuonna alkoi 5 071 asunnon rakentaminen ja 8 232 asunnon rakentamiseen myönnettiin rakennuslupa. Tavoitteen mukaisen 6 000 uuden asunnon valmistuminen vuosittain edellyttäisi jatkuvasti arviolta noin 8 500 rakennusvaiheessa olevaa asuntoa.

Tontteja luovutettiin tavoitteesta hiukan jääden 256 000 kem2. Tonttivarantoa on kuitenkin edelleen yli tavoitteen eli yli viiden vuoden asuntorakentamista varten.

Uutta asuntorakentamista mahdollistamaan lainvoimaistui asemakaavoja yhteensä 725 000 kem2 tavoitteen ollessa 600 000 kem2. Suurimmat lainvoimaistuneet kaavat olivat Verkkosaaren pohjoisosa Kalasatamassa, Koskelan sairaalan ja pesulan alue, Keski-Pasilan ratapihakorttelit sekä Fallkullan kiila.

Vuokra- ja vastiketaso on edelleen maltillisella tasolla kaupungin omistamien asuntojen osalta. Helsingin kaupungin asuntojen, Hekan asuntojen keskivuokra on tällä hetkellä 11,61 €/m2. Helsingin asumisoikeus Oy:n asuntojen käyttövastike on kuukaudessa 9,75 €/m2. Kaupungin vuokra-asuntoja välitettiin 3 609 asuntoa vuonna 2017. Aktiiveja hakemuksia on vuoden lopussa 17 120, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna.

Stäng

Kaupunginvaltuusto 17.05.2017 § 243

22.06.2016 Ehdotuksen mukaan

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

06.06.2016 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 25823

mari.randell@hel.fi

Timo Meuronen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 70914

timo.meuronen@hel.fi

Riikka Karjalainen, suunnittelija, puhelin: 09 310 36242

riikka.karjalainen@hel.fi

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi

Elina Eskelä, suunnittelija, puhelin: 09 310 36083

elina.eskela@hel.fi