Vuoden 2018 talousarviossa kaupunginhallituksen käytettäväksi osoitettujen projektialueiden rakentamisen määrärahojen myöntäminen ja siirtäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2016-006591
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 213 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle Länsisataman esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi

 
13 097 000 euroa Länsisataman alueen esirakentamiseen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala on jatkanut Länsisataman esirakentamista päätettyjen suunnitelmien mukaisesti. Vuonna 2009 alkaneisiin Länsisataman esirakentamistöihin on vuoden 2017 loppuun mennessä käytetty 114 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa on varattu Länsisataman esirakentamiseen 18,51 milj. euroa. Lisäksi kaupunginhallituksella on käytettävissä vuonna 2017 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella Länsisataman esirakentamiseen myönnettyä ylitysoikeutta 0,95 milj. euroa. Vuosina 2019–2027 Länsisataman esirakentamistöihin on suunniteltu käytettävän yhteensä 64 milj. euroa. Esirakentaminen jatkuu vielä tämän jälkeenkin.

Jätkäsaari ja Hernesaari ovat pääosin täyttömaata. Täyttäminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa eikä tarkkaa dokumenttitietoa pohjasuhteista ole olemassa. Länsisataman esirakentaminen edellyttää suunnittelun lähtötiedoiksi pohjatutkimuksia ja mittauksia turvallisten, taloudellisten ja ekologisten ratkaisujen aikaansaamiseksi. Jätkäsaaren osalta ajankohtaista vuonna 2018 on mm. Ahdinaltaan meritäyttöjen ja niihin liittyvien vesirakenteiden suunnittelu, alueen esikuormituspenkereiden painumamittaukset sekä muut kaavoitusta varten tehtävät pohjatutkimukset.

Hernesaari

Kaavavaiheen tutkimukset ja selvitykset

Hernesaaressa tutkimukset palvelevat kaavoitusta ja tutkimuksia käynnistetään sitä mukaa, kun nykyiset toimijat poistuvat alueelta. Lisäksi tarvitaan alueen asemakaavojen toteutettavuutta ja taloudellisuutta palvelevia teknisiä selvityksiä. Geoteknisen suunnittelun ja kaavoituksen edellyttämien selvitysten, tutkimusten, mittausten ja analysointien määrärahatarve on 1,0 milj. euroa.

Esirakentaminen ja pilaantuneet maat

Hernesaaressa jatkuu esirakentaminen kaivumaiden, purkumateriaalien, pilaantuneiden maiden ja sedimenttien välivarastointi sekä käsittely. Arvioitu määrärahan tarve vuonna 2018 on 1,0 milj. euroa.

Rakennusten purut

Helsingin kaupunki omistaa Hernesaaren telakka-alueella osoitteessa Hernematalankatu 3 sijaitsevan autojen varusteluhallin ja osoitteessa Hernesaarenranta 1 sijaitsevan Merihallin, jotka puretaan.

Autojen varusteluhallin bruttoala on 5 544 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1964. Purkutöiden suunnittelu tehtiin vuonna 2017 ja purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi keväällä 2018. Hankkeen urakkavaiheen kustannusarvio on 727 000 euroa. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 1097 myöntänyt vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2018 on 627 000 euroa (ALV 0 %).

Merihallin tilavuus on 330 000 m³ ja bruttoala 28 683 m². Rakennuksen valmistumisvuosi on 1972. Purkutöiden suunnittelu on alkanut vuonna 2017 ja purku- ja täyttötyöt on suunniteltu toteutettaviksi 9/2018−6/2019. Hankkeen hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvio on 2 650 000 euroa. Kaupunginhallitus on 4.12.2017 § 1097 myöntänyt vuoden 2017 määrärahaosuuden 100 000 euroa. Määrärahan tarve vuodelle 2018 on 1 000 000 euroa (ALV 0 %).

Jätkäsaari

Esirakentaminen, ruoppaus, kaivu ja täytöt

Jätkäsaaressa Liikuntapuiston esirakentamisen urakka on kilpailutettu ja rakentaminen alkaa keväällä. Esirakentaminen käsittää mm. syvätiivistystä, maankaivua ja täyttöä, joiden arvioitu määrärahatarve vuonna 2018 on 4,2 milj. euroa. Lisäksi tehdään täyttöjä Hyväntoivonpuistoon.

Ahdinaltaan alueen esirakentaminen on alkamassa, joka käsittää mm. syvätiivistystä, ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Samoin Melkinlaiturin alueella käynnistetään esirakentamistoimenpiteitä, jotka sisältävät ruoppausta, kaivuja ja täyttöjä. Tonttialueiden johtosiirtoja sekä katujen esirakentamista tehdään tonttien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa. Näiden töiden arvioitu määrärahatarve vuonna 2018 on 3,87 milj. euroa.

Pilaantuneen maan kunnostus

Pilaantuneen maan kunnostuksen valvontaan, tutkimuksiin ja suunnitteluun koko alueella arvioidaan tarvittavan yhteensä 1,4 milj. euroa.

Määrärahaesitys

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää Länsisataman esirakentamisen ja alueiden käyttöönoton edellyttämiä toimenpiteitä varten yhteensä 13 097 000 euron määräraha vuoden 2018 talousarvion alakohdasta 8 01 02 02 Länsisataman esirakentaminen, Khn käytettäväksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 05.02.2018 § 72

Päätös

Kaupunginhallitus päätti siirtää kaupunkiympäristön toimialalle myöntämiään vuoden 2017 talousarviokohdan 8 01 02, Projektialueiden esirakentaminen, täyttötyöt, Khn käytettäväksi määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohta
 
euroa
8 01 02 04
Kruunuvuorenrannan esirakentaminen
- 800 000
8 01 02 06
Pasilan esirakentaminen
- 1 500 000
 
 
 
8 01 02 02
Länsisataman esirakentaminen
+ 1 950 000
8 01 02 05
Kuninkaankolmion esirakentaminen
+ 350 000

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 36276

juha.viljakainen@hel.fi