Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 ja 20048/9 vuokraus- ja myyntiperusteiden ja tontin maanvuokrasopimuksen ehtojen muuttaminen, Energiakatu 6 ja 8

HEL 2016-007159
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 40 §

Toimitilatonttien varausten jatkaminen Technopolis Oyj:lle (Länsisatama, Salmisaari)

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti jatkaa Salmisaaren toimitilatontin 20048/9 (Energiakatu 6) ja 20048/10 (Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle 30.6.2019 saakka. Tontin nro 20048/10 varaus jatkuu ilman erillistä päätöstä 31.12.2020 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2019. Muilta osin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Technopolis Oyj:lle esitetään aikaisemmin Salmisaaren toimitila-alueelta varattujen tonttien 20048/9 ja 10 jatkamista teknologiakeskuksen neljännen ja viidennen vaiheen suunnittelua varten.

Stäng

Hakemus ja hankkeen suunnittelutilanne

Technopolis Oyj pyytää 1.6.2018 päivätyssä hakemuksessaan, että toimitilatonttien nro 20048/9 ja 10 varauksia jatkettaisiin 30.6.2019 saakka ja että tontin 10 varaus jatkuisi ilman eri toimia 31.12.2020 saakka edellyttäen, että kaupungin ja Technopolis Oyj:n välillä allekirjoitetaan pitkäaikainen maanvuokrasopimus tontista 20048/9 30.6.2019 mennessä.

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8). Kolmas rakennusvaihe (tontti 20048/6) valmistui huhtikuussa 2018. Tontille 20048/9 tulevan 4. vaiheen suunnittelua ja markkinointia on jatkettu 3. vaiheen rakentamisen aikana.

Hakemus ja kartta toimitila-alueesta ovat liitteinä 1 ja 2.

Edelliset päätökset

Kaupunginhallitus varasi vuonna 2008 Technopolis Oyj:lle Salmisaaren toimitila-alueelta tontit 20048/9 ja 10. Kaupunginhallitus on viimeksi 31.8.2016 § 215 jatkanut varausta yhdellä vuodella niin, että tonttien varaus oli voimassa 30.6.2018 saakka ja tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Asemakaavatiedot

Salmisaaren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11140 on hyväksytty
kaupunginvaltuustossa 11.5.2005 ja tullut voimaan 1.7.2005.
Edellä sanottua asemakaavaa on sittemmin muutettu asemakaavan
muutoksilla nro 11771 sekä 11890.

Varausten jatkaminen

Technopolis Oyj on toteuttanut Salmisaaren toimitila-alueelle aiemmin kaksi toimitilarakennusvaihetta (tontit 20048/7 ja 8) ja kolmas vaihe otettiin käyttöön tontilla 20048/6 kesällä 2018. Varausten jatkaminen esitetyllä tavalla tonteille 20048/9 ja 10 on perusteltua, sillä Technopolis Oyj on ollut ratkaisemassa toimitila-alueen toteutusongelmaa ostamalla Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n osakekannan ja toteuttanut sen vuokraamalle tontille 20048/6 teknologiakeskuksen kolmannen vaiheen tontin 20048/9 asemesta.

Technopolis Oyj on tästä huolimatta edelleen kiinnostunut toteuttamaan teknologiakeskuksensa kaksi muuta vaihetta tonteille 20048/9 ja 10 riittävän ison ja monipuolisen toimitilakeskittymän muodostamiseksi.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 14.08.2018 § 359

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle, että Salmisaaren toimitilatontin 20048/9 (os. Energiakatu 6) ja 10 (os. Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle jatketaan 30.6.2019 saakka ja että tontin nro 10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2020 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2019.

Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

(L1120-51 ja L1120-84)

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Elina Kuikanmäki, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 34008

elina.kuikanmaki@hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto Osastopäällikkö 02.11.2016 § 213

Päätös

A

Osastopäällikkö päätti muuttaa Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:lle vuokratun toimitilatontin nro 20048/6 maanvuokrasopimusta nro 21802 seuraavasti:

1) Sopimuksen 1 § korvataan kokonaan:

Huhtikuun 1. päivästä 2017 alkaen vuosivuokra sidotaan viralliseen elinkustannusindeksiin, jossa lokakuu 1951 on 100 siten, että perusvuosivuokra on 17 590 euroa vuodessa sekä sitä vastaava perusindeksi 100, ja kunkin kalenterivuoden toisen neljänneksen alusta seuraavan kalenterivuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun laskettava vuosivuokra tarkistetaan kertomalla perusvuosivuokra luvulla, joka saadaan jakamalla edellisen kalenterivuoden keskimääräinen elinkustannusindeksi perusindeksillä 100.

Vuokra 1.4.2016 - 31.3.2017 on 352 610 euroa.

Edellä ensimmäisen ja toisen kappaleen mukaisesta vuokrasta peritään kuitenkin vain 10 prosenttia sinä aikana, kun vuokra-alueella kannenpäällisiä toimitalon rakennustöitä ei ole aloitettu.

Vuokralaisen on kirjallisesti ilmoitettava vuokranantajalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen kannenpäällisten toimitalon rakennustöiden aloittamista. Töitä ei saa aloittaa tätä ennen.

Vuokra maksetaan vuosittain neljässä yhtä suuressa erässä. Eräpäivät ovat 2.1., 1.4., 1.7. ja 1.10.

Vuokranantajalla on oikeus tarkistaa vuokraa vuokra-alueen käyttötarkoituksessa, kaavamääräyksissä, rakennusoikeudessa tai muussa sellaisessa sei-kassa tapahtuvien muutosten johdosta.

Ellei vuokraeriä tai muita sopimukseen perustuvia saatavia suoriteta eräpäivänä, vuokralainen on velvollinen maksamaan erääntyville saataville eräpäivästä maksupäivään korkoa ja perimispalkkiota kaupunginhallituksen vahvistaman päätöksen mukaisesti.

2) Sopimuksen 17 § korvataan kokonaan:

Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus toteuttaa vuokra-alueelle toimitalo ja pysäköintilaitos voimassa olevan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 11140 ja päivätyn muutetun yhteisjärjestelysopimuksen 31.3.2010 mukaisesti.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa maanvuokrasopimus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli vuokralainen ei ole aloittanut vuokra-alueella toimitalon ja pysäköintilaitoksen rakennustöitä 24 kuukauden kuluessa tästä maanvuokrasopimuksen muutoksesta.

Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, jos vuokralainen esittää edellä mainitussa määräajassa erityisen painavia syistä töiden aloittamatta jättämiselle ja aloittaa nopeasti tämän jälkeen työt.

Lisäksi vuokranantajalla on oikeus irtisanoa maanvuokrasopimus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli vuokralainen ei ole toteuttanut vuokra-alueelle valmiiksi edellä mainittua toimitaloa ja pysäköintilaitosta 48 kuukauden kuluessa tästä maanvuokrasopimuksen muutoksesta.

Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, jos vuokralainen esittää edellä mainitussa määräajassa erityisen painavia syitä valmistumisen myöhästymiselle ja suorittaa nopeasti tämän jälkeen työt valmiiksi.

Irtisanomishetkellä vuokranantajalla on oikeus heti vuokrata vuokra-alue kolmannelle toteutettavaksi. Vuokralainen on puolestaan velvollinen myöhemmin vuokranantajan ja kolmannen kanssa tehtävien maanvuokrasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä myymään kaikki vuokra-alueelle toteuttamansa ja keskeneräiset rakennukset, kannet ja rakenteet laitteineen, liittymineen, lupineen, suunnitelmineen ym. uudelle maanvuokralaiselle hinnalla, jonka vuokralainen on maksanut itse urakoitsijalle maa- ja rakennusurakkasopimusten perusteella. Kauppahinta ei sisällä muita vuokralaiselle aiheutuneita kustannuksia eikä kuluja.

Vuokralainen on myös velvollinen samalla kertaa myymään mahdollisesti jo omistamansa yhteisjärjestelysopimuksen mukaiset pysäköintiyhtiön osakkeet uudelle maanvuokralaiselle niiden nimellisarvosta lisättynä mahdollisella pysäköintiyhtiöön sijoittamallaan muulla kuin osakepääomalla.

3) Sopimuksen 21 § korvataan kokonaan:

Vuokralaisella on oikeus ostaa vuokraamansa tontti vuokranantajalta sen jälkeen, kun tontille toteutettavan toimitalon katukannen yläpuoliset runkotyöt ovat valmiit ja tämä osto-oikeus päättyy 31.12.2021. Tontin hinta perustuu elinkustannusindeksin pistelukua 100 vastaavaan yksikköhintaan 34 e/k-m². Kauppahinta määräytyy kaupantekohetkellä viimeksi julkaistun indeksipisteluvun mukaan korjatun yksikköhinnan mukaan.

4) Sopimuksen 18 §, 19 §, 20 § ja 26 § kumotaan kokonaan.

L1120-61

B

Osastopäällikkö päätti muuttaa Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:lle vuokratun katualueen alapuolista maanvuokrasopimusta nro 21803 seuraavasti:

1) Sopimuksen 19 § korvataan kokonaan:

Vuokralaisella on oikeus ja velvollisuus toteuttaa vuokra-alueelle pysäköintilaitos voimassa olevan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen nro 11140 ja päivätyn muutetun yhteisjärjestelysopimuksen 31.3.2010 mukaisesti.

Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa maanvuokrasopimus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli vuokralainen ei ole aloittanut vuokra-alueella pysäköintilaitoksen rakennustöitä 24 kuukauden kuluessa tästä maanvuokrasopimuksen muutoksesta.

Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, jos vuokralainen esittää edellä mainitussa määräajassa erityisen painavia syistä töiden aloittamatta jättämiselle ja aloittaa nopeasti tämän jälkeen työt.

Lisäksi vuokranantajalla on oikeus irtisanoa maanvuokrasopimus ilman korvausvelvollisuutta, mikäli vuokralainen ei ole toteuttanut vuokra-alueelle valmiiksi edellä mainittua pysäköintilaitosta 48 kuukauden kuluessa tästä maanvuokrasopimuksen muutoksesta.

Vuokranantajalla ei kuitenkaan ole irtisanomisoikeutta, jos vuokralainen esittää edellä mainitussa määräajassa erityisen painavia syitä valmistumisen myöhästymiselle ja suorittaa nopeasti tämän jälkeen työt valmiiksi.

Irtisanomishetkellä vuokranantajalla on oikeus heti vuokrata vuokra-alue kolmannelle toteutettavaksi. Vuokralainen on puolestaan velvollinen myöhemmin vuokranantajan ja kolmannen kanssa tehtävien maanvuokrasopimusten allekirjoittamisen yhteydessä myymään kaikki vuokra-alueelle toteuttamansa ja keskeneräiset rakennukset, kannet ja rakenteet laitteineen, liittymineen, lupineen, suunnitelmineen uudelle maanvuokralaiselle hinnalla, jonka vuokralainen on maksanut itse urakoitsijalle maa- ja rakennusurakkasopimusten perusteella. Kauppahinta ei sisällä muita vuokralaiselle aiheutuneita kustannuksia eikä kuluja.

Lisäksi vuokralainen on velvollinen samalla kertaa myymään mahdollisesti jo omistamansa yhteisjärjestelysopimuksen mukaiset pysäköintiyhtiön osakkeet kolmannelle niiden nimellisarvosta lisättynä mahdollisella pysäköintiyhtiöön sijoittamallaan muulla kuin osakepääomalla.

2) Sopimuksen 20 §, 21 §, 22 § ja 25 § kumotaan kokonaan.

L3120-8

Päätöksen perustelut

Päätöksen A-kohta:

Tontin maanvuokrasopimuksen uuteen 1 §:ään esitettävä perusvuosivuokra 17 590 euroa perustuu kaupunginvaltuuston 31.8.2016 hyväksymään pääoma-arvoon 34 euroa/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100, kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymään rakennuslupasuunnitelman mukaiseen 10 347 k-m²:iin (Yritystonttitoimiston toimistopäällikkö 29.8.2016, 229 §) ja viiden prosentin tuottovaatimukseen (10 347 k-m² x 34 e/k-m² x 0,05). Vertailun vuoksi maanvuokrasopimuksen alkuperäinen ja nyt korvautuva perusvuosivuokra 18 500 euroa perustuu asemakaavan mukaiseen 10 000 k-m²:iin, pääoma-arvoon 37 e/k-m² ja viiden prosentin tuottovaatimukseen. Vuokraa koskeva muutos on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön 1.4.2017 tapahtuvan maanvuokrasopimuksen elinkustannusindeksitarkastuksen yhteydessä. Muutoin 1 §:n sisältö ei muutu.

Samalla tontin maanvuokrasopimuksen 21 §:n osto-optioehto korvataan kaupunginvaltuuston 31.8.2016 tekemän päätöksen mukaisesti vastaamaan uutta pääoma-arvoa 34 e/k-m² elinkustannusindeksissä 1951 = 100. Osto-optio alkaa, kun tontille toteuttavan toimitalon katukannen yläpuoliset runkotyöt ovat valmiit, ja se päättyy 31.12.2021.

Vuonna 2008 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen 26 §:ssä Sponda Oyj on sitoutunut vastaamaan omasta ja vuokralaisen eli tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n puolesta eräistä maanvuokrasopimuksen mukaisista toteutusvelvoitteista siitä huolimatta, vaikka maanvuokrasopimus siirtyisi kolmannelle. Koska Technopolis Oyj on kaupungin aloitteesta ostanut Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n koko osakekannan ja vuokralainen on ryhtynyt jo rakennustöihin tontilla, on tarpeen kumota maanvuokrasopimuksen 26 §:n ehto Sponda Oyj:n vastuusta entisen tytäryhtiönsä puolesta.

Lisäksi vuokralaisen tontin toteutusoikeudet ja -velvollisuudet on tarpeen päivittää määräaikojen osalta niin, että toteuttaminen on alkanut vasta tänä syksynä kahdeksan vuotta myöhässä ja samalla kumota toteutuksen kannalta vanhentuneet ja jo toteutetut toteutusehdot.

Päätöksen B-kohta:

Vuonna 2008 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen 25 §:ssä Sponda Oyj on sitoutunut vastaamaan omasta ja vuokralaisen eli tytäryhtiönsä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n puolesta eräistä maanvuokrasopimuksen mukaisista toteutusvelvoitteista siitä huolimatta, vaikka maanvuokrasopimus siirtyisi kolmannelle. Koska Technopolis Oyj on kaupungin aloitteesta ostanut Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n koko osakekannan ja vuokralainen on ryhtynyt jo rakennustöihin vuokra-alueella, on tarpeen kumota maanvuokrasopimuksen 25 §:n ehto Sponda Oyj:n vastuusta entisen tytäryhtiönsä puolesta.

Lisäksi vuokralaisen vuokra-alueen toteutusoikeudet ja -velvollisuudet on tarpeen päivittää määräaikojen osalta niin, että toteuttaminen on alkanut vasta tänä syksynä kahdeksan vuotta myöhässä ja samalla kumota toteutuksen kannalta vanhentuneet ja jo toteutetut toteutusehdot.

Lopuksi todetaan molempien päätöskohtien osalta, että lautakunta on oikeuttanut päätöksessään 30.6.2016, 314 § tonttiosaston osastopäällikön tekemään toimitilatontin 20048/6 voimassa olevaan maanvuokrasopimukseen nro 21802 edellä sanotun kaupunginvaltuuston hyväksymän vuokra- ja osto-optiomuutoksen sekä tarvittaessa siihen ja sitä reunustavien katualueiden alle tulevan pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimukseen nro 21803 niiden toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä tarpeellisia muutoksia ja lisäyksiä.

Lisätiedot

Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 09 310 36448

pasi.lehtio@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 31.08.2016 § 215

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa 29.11.2006 vahvistamiaan Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 (os. Energiakatu 4) ja 20048/9 (os. Energiakatu 6) vuokraus- ja osto-optioperusteita niin, että tonttien vuokrauksen ja osto-option perusteena oleva pääoma-arvo on 34 euroa/k-m² (ind. 1951=100).

Tontin osto-oikeus alkaa, kun tontille toteutettavan toimitalon katukannen yläpuoliset runkotyöt ovat valmiit, ja päättyy 31.12.2021.

Käsittely

Valtuutettu Yrjö Hakanen ehdotti, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuokrasopimukseen ei sisälly osto-optiota.

Valtuutettu Yrjö Hakasen palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala@hel.fi

Kaupunginhallitus 08.08.2016 § 669

Päätös

A

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa 29.11.2006 vahvistamiaan Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 (os. Energiakatu 4) ja 20048/9 (os. Energiakatu 6) vuokraus- ja osto-optioperusteita niin, että tonttien vuokrauksen ja osto-option perusteena oleva pääoma-arvo on 34 euroa/k-m² (ind. 1951=100).

Tontin osto-oikeus alkaa, kun tontille toteutettavan toimitalon katukannen yläpuoliset runkotyöt ovat valmiit, ja päättyy 31.12.2021.

B

Kaupunginhallitus päätti jatkaa Salmisaaren toimitilatonttien 20048/9 (os. Energiakatu 6) ja 10 (os. Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle 30.6.2018 saakka.

Tontin 20048/10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä edelleen 31.12.2019 saakka edellyttäen, että Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki
Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala@hel.fi

Kiinteistölautakunta 30.06.2016 § 314

Esitys

A

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuuston 29.11.2006 vahvistamia Salmisaaren toimitilatonttien 20048/6 (os. Energiakatu 4) ja 20048/9 (os. Energiakatu 6) vuokraus- ja osto-optioperusteita muutetaan niin, että tonttien vuokrauksen ja osto-option perusteena oleva pääoma-arvo on 34 euroa/k-m² (ind. 1951=100).

Tontin osto-oikeus alkaa, kun tontille toteutettavan toimitalon katukannen yläpuoliset runkotyöt ovat valmiit, ja päättyy 31.12.2021.

B

Kiinteistölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että Salmisaaren toimitilatontin 20048/9 (os. Energiakatu 6) ja 10 (os. Energiakatu 8) varausta Technopolis Oyj:lle jatketaan 30.6.2018 saakka ja että tontin nro 10 varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2019 saakka, jos Technopolis Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 30.6.2018.

Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

C

Kiinteistölautakunta päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikön tekemään toimitilatontin 20048/6 voimassa olevaan maanvuokrasopimukseen nro 21802 edellä päätöskohdan A mukaisen vuokra- ja osto-optiomuutoksen sekä tarvittaessa siihen ja sitä reunustavien katualueiden alle tulevan pysäköintilaitoksen maanvuokrasopimukseen nro 21803 niiden toteuttamiseen ja käyttöön liittyviä tarpeellisia muutoksia ja lisäyksiä.

Esittelijä
osastopäällikkö
Sami Haapanen
Lisätiedot

Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 03.10.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. elinkeinojohtaja
Santtu von Bruun

Mer information fås av

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi