Malmin Palloseura ry, vuokrahakemus Tapanilan urheilukentän nurmikentän alue, jalkapallonurmen (tekonurmen) rakentamiseksi

HEL 2016-011672
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 8. / 76 §

Tapanilan urheilukentän vuokrauksesta Mosa Wembley Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen muuttaminen

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti muuttaa liikuntalautakunnan 2.3.2017, § 56 tekemää päätöstä maa-alueen vuokraamisesta Malmin Palloseura ry:lle perustettavan yhtiön nimiin Helsingin 39. kaupunginosassa (Tapaninkylä) Tapanilan urheilukentän alueelta. Vuokratun maa-alueen ylläpitoaluetta pienennetään karttaliitteen mukaisesti 40 neliömetrillä. Ylläpitoalue on ennen muutosta 11 465 m² ja muutoksen jälkeen 11 425 m². Muutoksen jälkeen vuokrattava maa-alue on kokonaisuudessaan 21 156 m², josta peritään vuokraa varsinaisen kenttä- ja pysäköintialueen pinta-alan 9 731 m²:n pohjalta. Ylläpitoalueelta ei peritä vuokraa, joten muutos ei vaikuta maa-alueen vuokraan.

Vuokrasopimus on liikuntapalvelukokonaisuuden liikuntapaikat -palvelun päällikön 26.1.2018, 5 § päätöksellä siirretty perustettavan yhtiön nimistä Mosan Wembley Oy:n nimiin.

Vuokrasopimuksen ehdot päivitetään vastaamaan tällä hetkellä käytössä olevia tekonurmikenttien sopimusehtoja.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Liikuntalautakunta on vuokrannut kaupunginhallituksen antamin oikeuksin (2.3.2017, § 56) Tapanilan urheilukentän alueella sijaitsevan 21 196 neliömetrin suuruisen maa-alueen, joka koostuu 9 300 m²:n suuruisesta kenttäalueesta ja 431 m²:n pysäköintialueesta sekä 11 465 m² ylläpitoalueesta. Maa-alueen vuokraus on siirretty liikuntapaikkapäällikön päätöksellä (26.1.2018, 5 §) perustettavan yhtiön nimistä Mosan Wembley Oy:n nimiin. Vuokrasopimuksen muutosoikeutta ei ole delegoitu viranhaltijalle, joten asia tulee kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätettäväksi.

Tapanilan urheilukentän ympäristöön on tarve pystyttää matkapuhelintukiasema. Soveltuva paikka tukiasemalle sijaitsee Tapanilan urheilukentän koillisreunalla, alueella joka on vuokrattu Mosan Wembley Oy:lle jalkapallokenttää ympäröivänä ylläpitoalueena. Jotta maa-alue voidaan vuokrata matkaviestintukiasemaa varten, tulee Mosan Wembley Oy:n vuokra-aluetta muuttaa. Vuokra-aluetta pienennetään ylläpitoalueen osalta karttaliitteen mukaisesti 40 neliömetriä. Vuokralaisen vastuulla oleva ylläpito alue pienenee 11 465 neliömetristä 11 425 neliömetriin. Vuokra peritään aiemman päätöksen mukaisesti kenttä- ja pysäköintialueesta, jotka ovat yhteensä 9 731 m². Vuokra-alue kokonaisuudessaan jatkossa olisi 21 156 m².

Vuokrasopimukseen tehtävä muutos on merkitykseltään vähäinen ja laadultaan tekninen, joten kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta voi päättää muutoksesta. Asia olisi muutoin toimivaltaoikeutuksien perusteella viety kaupunginhallituksen käsittelyyn, sillä vuokra-aikaa on jäljellä yli 10 vuotta. Hallintosäännön 10 luvussa, 1 § on määritelty: "Ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, toimialalautakunta omalla toimialallaan päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranomainen päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan enintään 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokra-suhde on sovittu päättyväksi enintään kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta."

Stäng

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Liikuntapalvelukokonaisuus Liikuntajohtaja 26.01.2018 § 5

02.03.2017 Ehdotuksen mukaan

08.12.2016 Ehdotuksen mukaan

06.02.2017 Ehdotuksen mukaan

Stäng

Detta beslut publicerades 02.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. liikuntajohtaja
Stefan Fröberg

Mer information fås av

Turo Saarinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87801

turo.saarinen@hel.fi