V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-004816
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 5. / 194 §

V 25.4.2018, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää Suzan Ikävalkolle eron Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen luottamustoimesta ja valitsee hänen tilalleen Minerva Krohnin uudeksi jäseneksi kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että Minerva Krohnin henkilökohtaisena varajäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa on Hannu Timonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Suzan Ikävalko (Vihr.) pyytää 22.3.2018 eroa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäsenen ja puheenjohtajan luottamustoimesta tultuaan valituksi saman kuntayhtymän palvelukseen.

Kaupunginvaltuusto valitsi 21.6.2017 § 292 jäsenet Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2017 alkaneeksi toimikaudeksi. Valtuuston on valittava uusi jäsenen Suzan Ikävalkon tilalle toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallintosääntömääräystensä perusteella uuden puheenjohtajan.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat valitsevat valtuustoon perussopimuksen mukaan 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Helsinki on oikeutettu valitsemaan enimmäismäärän viisi jäsentä.

Yleinen kotikuntaan ja äänioikeuteen perustuva vaalikelpoisuus kuntayhtymän valtuustoon perustuu kuntalain 76 §:n 1 momenttiin. Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin ei ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä.

Stäng

Kaupunginvaltuusto 21.06.2017 § 292

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
 
 
Seija Muurinen
Markus Kalliola
Tiina Larsson
Mukhtar Abib
Suzan Ikävalko (Pj.)
Hannu Timonen
Hannu Tuominen
Zahra Osman-Sovala
Maija Anttila
Pentti Arajärvi

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Kaupunginhallitus 12.06.2017 § 644

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita vuonna 2017 alkavaksi toimikaudeksi viisi jäsentä ja viisi henkilökohtaista varajäsentä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon seuraavasti:

Jäsenet
Varajäsenet
 
 
Seija Muurinen
Markus Kalliola
Tiina Larsson
Mukhtar Abib
Suzan Ikävalko (Pj.)
Hannu Timonen 
Hannu Tuominen
Zahra Osman-Sovala
Maija Anttila
Pentti Arajärvi
Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää

  • Wille Rydmanin ehdotuksesta jäseniksi Seija Muurista (vara Markus Kalliola) ja Tiina Larssonia (vara Mukhtar Abib),
  • Otso Kivekkään ehdotuksesta puheenjohtajaksi ja jäseneksi Suzan Ikävalkoa (vara Hannu Timonen) sekä jäseneksi Hannu Tuomista (vara Zahra Osman-Sovala) sekä
  • Tomi Sevanderin ehdotuksesta jäseneksi Maija Anttilaa (vara Pentti Arajärvi).
Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Bilagor

1. Eronpyyntö - Ikävalko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.