Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi täydennysrakentamisen kannusteiden edelleen kehittämisestä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-006400
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 39. / 311 §

Valtuutettu Nina Hurun toivomusponsi täydennysrakentamisen kannusteiden edelleen kehittämisestä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.5.2017 hyväksymän toivomusponnen (Nina Huru) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Merkitessään 17.5.2017 Kotikaupunkina Helsinki 2016 -ohjelman seurantaraporttia 2017 tiedoksi, kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

”Hyväksyessään asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman (AM- ohjelma) seurantaraportin 2017, kaupunginvaltuusto edellyttää täydennysrakentamisen kannusteiden monipuolista edelleen kehittämistä.” (Nina Huru)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettavaponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä toteaa, että ponnesta on saatu lausunto kaupunkiympäristölautakunnalta.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunki jatkaa aktiivista täydennysrakentamisen olemassa olevien kannusteiden kehittämistä ja uusien kannusteiden tarpeen arviointia. Kaupunkiyhteisistä strategian toimenpidekokonaisuuksista maapoliittisten linjausten valmisteluvastuu on kaupunkiympäristön maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelulla. Maapoliittisten linjausten valmistelutyössä tarkastellaan laajasti täydennysrakentamisen kannustimien kehittämistä. Asia valmistellaan toimielinten päätöksentekoon keväällä 2018.

Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 2016 seurantaraportin 2017 (kvsto 17.5.2017) liitteenä oli selvitys täydennysrakentamisen kannusteista. Selvitys sisälsi kuvauksen nykyisistä kannusteista, niiden vaikuttavuudesta ja kehittämistarpeista. Selvityksessä tuotiin esille nykyisten kannustimien lisäksi muita toimia ja uusia mahdollisia kannustimia täydennysrakentamisen houkuttelevuuden parantamiseksi. Kehittämistarpeita selvityksessä nostettiin esille muun muassa kaupungin vuokratonteilla sovellettavassa täydennysrakentamiskorvausmenettelyssä, kaavoitusmenettelyssä, pysäköinnin laskentaohjeissa sekä asukkaiden osallistamisessa ja vuorovaikutusmenettelyssä. Kaupunkiympäristön toimiala ja kaupunginkanslia jatkavat kannusteiden monipuolista kehittämistä selvityksen pohjalta.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 31.10.2017 § 185

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Kaupunki tukee täydennysrakentamista monin keinoin. Taloudellisten kannustimien lisäksi kaupunki on luonut monia täydennysrakentamista helpottavia ratkaisuja muun muassa kaavoitukseen ja pysäköintiin.

Täydennysrakentamisen nykyiset kannustimet on esitetty oheismateriaalina olevassa Am-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen (27.6.2016) mukaisessa selvityksessä täydennysrakentamisen kannusteista (24.3.2017). Selvityksessä on arvioitu myös kannusteiden vaikuttavuutta ja kehitystarpeita.

Selvitystyössä tunnistettiin että nykyisten kannustimien kehittämisen lisäksi tarvitaan myös muita toimia ja uusia kannustimia, jotta täydennysrakentamisesta tulisi entistä houkuttelevampaa.

Kehittämistarpeita todettiin muun muassa kaupungin vuokratonteilla sovellettavassa täydennysrakentamiskorvausmenettelyssä. Nykyisellään vuokralaiselle maksettava rahakorvaus ei ole ollut riittävä kannustin, joten korvausperiaatteen uudistamisen lisäksi tarvitaan laajempaa menettelyn kokonaisuudistusta.

Kehittämistarpeita tunnistettiin myös kaavoitusmenettelyssä, pysäköintinormeissa ja asukkaiden osallistamisessa ja vuorovaikutusmenettelyssä.

Uusina kannustimina voisivat olla toimet, joissa julkisia hankkeita kytketään aikataulullisesti täydennysrakentamiseen. Esimerkiksi puistojen uudistaminen samanaikaisesti toisi täydennysrakentamisen hyödyt näkyvämmäksi ja samalla houkuttelevammaksi.

Kannusteiden monipuolista kehittämistä jatketaan selvityksessä tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Tontit-yksikössä on käynnistetty myös maapoliittisten linjausten valmistelutyö, jonka yhteydessä tullaan tarkastelemaan laajasti täydennysrakentamisen kannustimien kehittämistä. Asia tuodaan ylimpien toimielinten päätöksentekoon keväällä 2018.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kirsi Federley, vs. tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 09 310 25823

mari.randell@hel.fi