Kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille sijaisten määräämistä koskevan ympäristöjohtajan päätöksen muuttaminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-006569
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Kaupunkiympäristön toimialalla ympäristöpalveluiden yksiköiden ja tiimien päälliköille sijaisten määräämistä koskevan ympäristöjohtajan päätöksen muuttaminen

Miljödirektör

Päätös

Ympäristöjohtaja päätti, että

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarvikemyymälät -tiimin päällikkö Anne Kärnä
- Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelutiimin päällikkö,
kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Ravintolat-tiimin päällikkö Mia Degerlund

Ympäristöterveysyksikön päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asumisterveys-tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
- Terveydensuojelu-tiimin päällikkö Toni Lyyski

Ympäristönsuojeluyksikön päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulo-järjestyksessä:

- Vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Maaperä ja jätteet -tiimin päällikkö Hannu Arovaara
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin

Elintarvikevalmistus- ja eläinsuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulo- järjestyksessä:

- Hygieenikkoeläinlääkäri Eva Marami (Heidi Öjst)
- Ravintolat-tiimin päällikkö Mia Degerlund
- Elintarvikemyymälät-tiimin päällikkö Anne Kärnä
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Elintarvikemyymälät -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarviketarkastaja Pirkko Hokkanen
- Ravintolat-tiimin päällikkö Mia Degerlund
- Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Ravintolat -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Elintarviketarkastaja Lauri Kosunen
- Elintarvikemyymälät-tiimin päällikkö Anne Kärnä
- Kaupungineläinlääkäri Minna Ristiniemi
- Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö Riikka Åberg

Asumisterveys -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Terveydensuojelu-tiimin päällikkö Toni Lyyski
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö Pertti Forss

Terveydensuojelu -tiimin päällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

- Asumisterveys -tiimin päällikkö Päivi Vepsäläinen
- Ympäristöterveysyksikön päällikkö Pertti Forss

Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulojärjestyksessä:

- Vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Ympäristötarkastaja Harri Pasanen
- Maaperä ja jätteet -tiimin päällikkö Hannu Arovaara
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin

Vesitiimin päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulojärjestyksessä:

- Maaperä ja jätteet -tiimin päällikkö Hannu Arovaara
- Ympäristötarkastaja Sini-Pilvi Saarnio
- Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin

Maaperä ja jätteet -tiimin päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulo- järjestyksessä:

- Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Ympäristötarkastaja Erja Puntti-Hannuksela
- Vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin

Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulojärjestyksessä:

- Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikkö Kaisa Pajanen
- Ympäristötaloussuunnittelija Johanna af Hällström
- Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen
- Maaperä ja jätteet -tiimin päällikkö Hannu Arovaara

Luonto ja ympäristötietoisuus -tiimin päällikön sijaisina toimivat 1.5.2018 alkaen sisääntulojärjestyksessä:

- Ilmasto ja ympäristöasioiden hallinta -tiimin päällikkö Markus Lukin
- Kaupunkiekologi Kaarina Heikkonen
- Ympäristövaikutukset, ilma ja melu -tiimin päällikkö Eeva Pitkänen
- Maaperä ja jätteet -tiimin päällikkö Hannu Arovaara
- Vesitiimin päällikkö Jari-Pekka Pääkkönen

Lisäksi ympäristöjohtaja päätti todeta, että edellä mainittujen henkilöiden ollessa estyneinä, yksikön päällikön tai tiiminpäällikön sijaisena toimii ympäristöjohtajan määräämä henkilö.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristön toimialan toimintasäännön 7 luvun mukaan palvelun päällikkö päättää yksiköiden päälliköiden ja tiimipäälliköiden sijaisuusjärjestelyistä.

Tämä päätös korvaa ympäristöjohtajan päätöksen 7.12.2017, § 5

Detta beslut publicerades 11.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Esa Nikunen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 3200

esa.nikunen@hel.fi

Beslutsfattare

Esa Nikunen
ympäristöjohtaja