Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-010756
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 49. / 321 §

Valtuutettu Jörn Donnerin toivomusponsi laaja-alaisen komitean asettamisesta visioimaan monimuotoista kulttuuri-ilmapiiriä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Marcus Rantala: Viikoksi pöydälle.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.9.2017 kaupunkistrategian käsittelyn yhteydessä hyväksymän toivomusponnen (Jörn Donner) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Stäng

Hyväksyessään 27.9.2017 Helsingin kaupunkistrategian kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupungin toimesta selvitetään mahdollisuutta pikaisesti perustetaan laaja-alainen komitea, joka luo visioita kulttuurin edistämiseen Helsingissä tähtäimenä tehdä kaupungista monimuotoiseen kulttuuriin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri lähimmän kymmenvuotiskauden aikana. " (Jörn Donner)

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Toivomusponnen johdosta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto.

Esittelijä toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan päätynyt esittämään toivomusponnesta poiketen visiotyöryhmän perustamista. Työryhmän tehtävänä olisi tarkastella kulttuurin ja taiteen edistämisen vaihtoehtoisia linjauksia yhtä valtuustokautta pitemmällä aikavälillä ja muodostaa kaupunkiyhteiset tavoitelinjaukset. Työryhmän tulisi edelleen katsoa Helsingin kulttuurielämää kokonaisuutena, johon kuuluvat kaupunkikonsernin omien toimijoiden lisäksi muut ammatilliset kulttuurin ja taiteen toimijat sekä laaja amatööri- ja harrastajakenttä. Lisäksi lautakunnan mielestä työryhmän tulisi verrata työssään Helsinkiä taide- ja kulttuurikaupunkina erikseen valittaviin kansainvälisiin kaupunkeihin ja rakentaa Helsingille ainutlaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava positio.

Esittelijä pitää tarkoituksenmukaisena, että kulttuuri- ja vapaa-aikatoimessa valmistellaan tarkemmin esitys laaja-alaisen työryhmän asettamisesta.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.01.2018 § 4

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Valtuutettu Jörn Donnerin kaupunkistrategiaan liittyvässä toivomusponnessa edellytetään, että kaupungin toimesta selvitetään mahdollisuutta perustaa pikaisesti laaja-alainen komitea joka luo visioita kulttuurin edistämiseen Helsingissä tähtäimenä luoda kaupunkiin monimuotoiseen kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen innostava ilmapiiri lähimmän kymmenvuotiskauden aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää visiotyöryhmän perustamista tarpeellisena. Lautakunnan mielestä on tärkeää tarkastella kulttuurin ja taiteen edistämisen vaihtoehtoisia linjauksia yhtä valtuustokautta pidemmällä aikavälillä ja muodostaa kaupunkiyhteiset tavoitelinjaukset. Lautakunta haluaa myös vahvasti edistää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ilmapiiriä, joka innostaa kulttuurin tekemiseen ja tuottamiseen.

Lautakunta toteaa, että 27.9.2017 hyväksytty kaupunkistrategia sisältää runsaasti kulttuuritavoitteita ja -näkökulmia. Ne liittyvät niin kaupunkilaisten hyvinvointiin, kaupungin innovointikykyyn kuin Helsingin vetovoimaisuuteen ja kansainvälisyyteen. Kulttuuria ja taidetta tarkastellaan strategiassa ensi sijassa välineinä saavuttaa joitain muita tavoitteita. Visiotyöryhmä voi katsoa pidemmälle tulevaisuuteen ja arvioida kulttuurin merkitystä laajasti osana kaupunkikehitystä sekä taiteen itseisarvoista merkitystä osana Helsingin tulevaisuutta.

Helsingin lähiaikoina toteutuvia suuria kulttuurihankkeita ovat keskustakirjasto Oodi ja merellinen biennaali, Tanssin talo sekä yksityinen taidemuseo Amos Rex. Töölönlahden ja Suvilahden alueita kehitetään monipuolisina taide- ja kulttuurikeskittyminä. Keskustelua käydään useiden valtion- ja erikoismuseoiden sijainneista.

Edellinen kaupunginvaltuusto linjasi kokouksessaan 14.12.2011 kulttuurin tavoitteita vuoteen 2017. Tuolloin hyväksytyn kulttuuristrategian vision mukaan Helsinki haluaa olla monimuotoinen ja omaleimainen taiteen, luovuuden ja kulttuurin keskus sekä kansainvälisesti kiinnostava kulttuurin edelläkävijä Itämeren alueella.

Tuolloisessa linjauksessa helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tavoitteet ymmärrettiin pitkälle yhteneviksi liikunta- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden kanssa. Yhteisinä tavoitteina nähtiin helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakykyisyyden parantaminen, yhteisöllisyyden ja henkisen hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymiskehityksen ehkäisy ja kaupungin kehittyminen monikulttuurisena.

Vuoden 2011 kulttuuristrategian mukaan kulttuuripalveluilla tavoitellaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kulttuurilla on merkittävä rooli, kun luodaan ihmisiä, yrityksiä ja investointeja houkuttelevaa kansainvälistä toimintaympäristöä. Monipuolinen ja elämyksellinen kulttuuritarjonta edistää alueen asukkaiden hyvinvointia. Kulttuuritarjonta ja -palvelut vaikuttavat myös kaupungin profiiliin, kilpailukykyyn ja vetovoimaisuuteen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta arvioi, että kaupungin edellisen kulttuuristrategian tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia.

Lautakunnan näkemys on, että kulttuurin ja taiteen merkitys kaupungin ja kaupunkilaisten elämässä on kasvussa. Tähän vaikuttavat yhteiskunnan yleiset muutokset kuten koulutustason nousu, kansainvälistyminen ja elinkeinorakenteen muutokset. Kansalaisten oma tekeminen painottuu, koko termi ’kaupunkikulttuuri’ on siirtynyt tarkoittamaan nimenomaan kaupunkilaisten itse tuottamaa kulttuuria. Digitaalisuus muokkaa taiteen ja kulttuurin toimintatapoja ja saavuttavuutta. Hallinnollisia muutoksia puolestaan seuraa meneillään olevasta esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusuudistuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen todennäköisestä siirtymisestä maakuntatasolle. Nämä kaikki vaikuttavat Helsingin ja helsinkiläisten kulttuurielämään.

Kaupunkilaisen ja muun käyttäjän kannalta kulttuuri- ja taidepalvelun tuottajuus on yleensä toisarvoinen asia. Työryhmän tuleekin katsoa Helsingin kulttuurielämää kokonaisuutena, johon kuuluvat kaupunkikonsernin omien toimijoiden lisäksi muut ammatilliset kulttuurin ja taiteen toimijat sekä laaja amatööri- ja harrastajakenttä. Kaupunkistrategian maininta kaupungista alustana on relevantti kulttuurin tulevaisuudelle. Yhä enemmän keskustellaan mm. kaupungista taiteenteon edellytysten luojana kuten taiteilijoiden työskentely- ja elinolosuhteista Helsingissä. Myös osallisuutta voidaan tällä alueella soveltaa uusin tavoin. Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuudesta on tuotettu uutta tutkimustietoa, mikä voidaan ottaa visiotyössä huomioon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan mielestä työryhmän tulisi verrata työssään Helsinkiä taide- ja kulttuurikaupunkina valittaviin kansainvälisiin kaupunkeihin ja rakentaa Helsingille ainutlaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava positio. Asiakirjan avulla Helsinki asemoisi itsensä selkeästi myös kotimaisessa taide- ja kulttuuripolitiikassa ja voisi nojautua sen linjauksiin tehdessään yhteistyötä valtion ja muiden kotimaisten kumppanien kanssa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupungin omien edustajien, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden lisäksi työryhmään otetaan mukaan muita kaupungissa vaikuttavia kulttuurin toimijoita kolmannelta ja yksityiseltä sektorilta, ja että visiota luotaessa kaupunkilaisia kuullaan osallistavien menetelmien avulla.

Käsittely

Vastaehdotus:
Sami Muttilainen: Lisätään lause:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta otetaan mukaan kulttuurikomitean kokoonpanon suunnittelussa ja valmistelussa.

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio
Lisätiedot

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500

tuula.haavisto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi