Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-011197
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 29. / 721 §

Avustuksen myöntäminen kaupunginhallituksen käyttövaroista Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 1 30 01 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 190 000 euroa kaupunginkanslialle avustuksen myöntämiseksi Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr:n Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukseen siten, että avustus kohdistetaan ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lallukan taiteilijakoti sijaitsee Apollonkatu 13:ssa (Eteläinen Hesperiankatu 14). Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr on ylläpitänyt taiteilijakotia vuodesta 1934 lähtien. Rakennuksen pinta-ala on 8 238 br-m2 ja siinä on 56 asuinhuoneistoa.

Lallukan taiteilijakodin rakennus on suojeltu rakennussuojelulain perusteella vuonna 2012. Taiteilijakodin toiminnan jatkaminen on edellyttänyt rakennuksen peruskorjausta. Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n tekemän hankesuunnitelman 24.10.2014 tarkennetun kustannusarvion mukaan peruskorjauksen kustannukset ovat 11,0 milj. euroa eli noin 1 335 euroa/br-m2. Asukkailla ei ole mahdollisuutta vuokrien avulla hoitaa peruskorjauksen aiheuttamia rahoituskuluja. Kohtuuhintainen asuminen vastaa myös säätiön tarkoitusta.

Vastaavanlaisissa taiteilijakotihankkeissa kaupungin avustuksen myöntämisen edellytyksenä on ollut, että valtio osallistuu hankkeeseen yhtä suurella summalla. Avustuksen tulee kohdistua ateljee- ja työtilojen sekä yhteistilojen peruskorjaukseen.

Helsingin kaupungin osuus Lallukan taiteilijakodin peruskorjauksen rahoituksesta on yksi kolmasosa (1/3), joka tarkoittaa tarkennetun kustannusarvion mukaan yhteensä 3,67 milj. euroa jakautuen vuosille 2014–2017. Valtio osallistuu peruskorjauksesta aiheutuviin kustannuksiin kaupungin tavoin 1/3 osalla. Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr sitoutuu itse huolehtimaan jäljelle jäävästä 1/3 osuuden rahoittamisesta.

Kaupunginhallitus on myöntänyt hankkeelle 7.1.2014 § 12, 12.10.2015 § 962, 17.10.2016 § 893 ja 13.11.2017 § 1045 yhteensä 3 476 667 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksillään 27.11.2013, 28.11.2014, 15.3.2016, 21.12.2016 ja 11.5.2017 myöntänyt peruskorjausta varten yhteensä 3 666 667 euroa.

Juho ja Maria Lallukan Taiteilijakoti sr esittää anomuksessaan, että Helsingin kaupunki suorittaisi viimeisen avustuserän hankkeen rahoitukseen 190 000 euroa, jolloin valtion ja kaupungin myöntämät avustukset peruskorjaukseen ovat yhtä suuria. Kohteen peruskorjaus on valmistunut kokonaisuudessaan.

Avustukseen tarvittava 190 000 euron määräraha tulisi myöntää vuoden 2018 talousarvion kohdasta 1 30 01 Käyttövarat, Khn käytettäväksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle, joka maksaa avustukset säätiölle.

Stäng

Detta beslut publicerades 20.11.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Ville Vastamäki, kehittämisinsinööri, puhelin: 09 310 25902

ville.vastamaki@hel.fi

Bilagor

1. Avustushakemus 15.8.2018

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.