Oulunkylän (28.ko) asemakaavan muutos nro 12644, Oulunkylän tori 1

HEL 2017-011938
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 227 §

Detaljplaneändring för Åggelby torg 1 (nr 12644)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände detaljplaneändring för tomten 3 i kvarteret 28054 i 28 stadsdelen (Åggelby, Dammen) enligt ritning nr 12644, daterad 19.5.2020, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Detaljplanelösningens centrala innehåll

Detaljplaneändringen (detaljplanelösningen) gäller tomten vid Åggelby torg 1 i Åggelby centrum.

Åggelby centrum utvecklas till ett allt tätare och attraktivare stadsdelscentrum. Det är fråga om den första detaljplaneändringen i Åggelby torgs omgivning som hänför sig till utvecklandet av Åggelby centrum. Målet är att för tomten möjliggöra en urbanare planeringslösning, som stadsbildsmässigt passar in i miljön vid den gamla stationen bredvid. På tomten planeras ett bostadshus med affärslokaler i gatunivån. Den flexibla användningssyftet gör det också möjligt att bygga en kontorsbyggnad på tomten.

Tomtens totala våningsyta är 3 350 m², varav 1 888 m² utgör ny våningsyta. Tomtexploateringstalet är e = 2.65 och antalet invånare ökar med cirka 80 personer.

Förverkligandet av detaljplanelösningen gör utkanten av Åggelby torg urbanare med dess affärslokaler i gatunivån.

Beslut som detaljplanelösningen bygger på

Detaljplanelösningen bidrar till att staden kan uppnå sina strategiska mål genom att möjliggöra stadsutveckling och nytt byggande i en knutpunkt för trafiken, bredvid Åggelby station och Jokerbanans hållplats.

I Generalplan 2016 för Helsingfors tas området upp som ett område för affärs- och servicecentrum. Enligt den underjordiska generalplanen för Helsingfors nr 11830 är det fråga om ett ytbergsområde i ytterstaden. Den nu utarbetade detaljplanelösningen stämmer överens med de ovannämnda generalplanerna.

Utgångspunkter för området och nuläge

Tomten ligger i utkanten av Åggelby torg. Torget avgränsas huvudsakligen av flervåningshus i fyra våningar och Åggelby gamla station. På torget finns Tapio Rautavaaras park och gatu- och parkområden som utnyttjas för infartsparkering. Från torget finns en ramp till en gångtunnel under tågbanan och till tågplattformarna. På tomten vid Åggelby torg 1 finns en tom kontorsbyggnad i tre våningar från år 1976. I byggnaden finns inga affärslokaler. I området gäller detaljplan nr 3313 (fastställd 5.10.1953).

Tomten är i privat ägo. Detaljplanelösningen har utarbetats på ansökan och innehållet i lösningen har förhandlats fram med sökanden.

Detaljplanelösningens kostnader

Förverkligandet av detaljplanelösningen orsakar eventuellt smärre kostnader för staden, om övergångsstället byggs om.

Detaljplaneändringen höjer områdets värde. Staden får markanvändningsersättningar för de privatägda tomterna, som fastställs i markpolitiska förhandlingar med markägaren. Ett markanvändningsavtal som hänför sig till detaljplanelösningen undertecknades 18.8.2020.

Växelverkan under beredningen av detaljplanen

Den bifogade rapporten om växelverkan innehåller sammandrag av de ställningstaganden från myndigheter och åsikter från intressenter som kommit in under beredningen av detaljplanen, och bemötandena till påpekandena i dessa ingår också i rapporten.

Myndighetssamarbete

Följande expertmyndigheter har gett ett ställningstagande om programmet för delaktighet och bedömning och beredningsmaterialet: Helen Ab, Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT), Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) vattenförsörjning, Museiverket och stadsmuseet.

Myndigheternas ställningstaganden om programmet för delaktighet och bedömning och om beredningsmaterialet gällde byggnaden på Åggelby torg 1 och hur den nya bygganden passar in i närheten av den gamla stationen. Detaljplanelösningen har utarbetats så att den inte avsevärt ändrar den gamla stationsbyggnadens stadsbildsmässiga ställning.

Åsikter

Parternas åsikter gällde bl.a. trafiken, parkeringen, gång- och cykelförbindelserna och bostadsstorleken. Att en liten del planeras separat från hela centrumområdet ansågs vara en dålig lösning. Åsikterna har beaktats i planläggningsarbetet så att detaljplaneändringen nu görs endast på tomten vid Åggelby torg 1, varvid verkningarna bl.a. för trafiken och förbindelserna kan granskas senare som en del av den större helheten. Det lämnades in fyra skriftliga åsikter.

Förslaget till detaljplan offentligt framlagt

Detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt 3.3-1.4.2020, vilket kungjordes i enlighet med markanvändnings- och byggförordningen. Ett brev om att detaljplaneförslaget hålls framlagt skickades till en markinnehavare bosatt i en annan kommun.

En anmärkning gjordes mot detaljplaneförslaget. I anmärkningen sågs det som en bra sak att området görs tätare och attraktivare och att antalet affärslokaler ökar, men samtidigt uttrycktes oro över byggnadens lämplighet för området och den eventuellt ökande gatuparkeringen.

Utlåtande om detaljplaneförslaget kom från följande: Helen Elnät Ab, HRT, HRM vattenförsörjning och stadsmuseet.

Stadsmuseet ser det som särskilt viktigt att man stärker torgområdets karaktär som hjärtat i området och Åggelby gamla stationsbyggnads och stationsparks ställning som ett grönt avslut för torget. HRT:s påpekande riktade sig utanför ändringsområdet. De övriga parterna meddelade att de inte har något att invända.

Åtgärder efter att detaljplaneförslaget hölls offentligt framlagt

I rapporten om växelverkan anges anmärkningarna och myndighetsutlåtandena i sammandrag och bemötandena till de påpekanden som framförts i dessa. Med beaktande av målen med planen är det inte ändamålsenligt att ändra förslaget med anledning av påpekandena.

I detaljplanekartans bestämmelser och i det övriga materialet gjordes ändringar efter att detaljplanen varit offentligt framlagd. För ändringarna redogörs närmare i detaljplanebeskrivningens sista kapitel. De har också samlats i bilagan över ändringar (Tehdyt muutokset).

Mera ingående motiveringar

Konsekvenserna av detaljplanelösningen och de närmare motiveringarna till denna framgår av den bifogade detaljplanebeskrivningen.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.09.2020 § 515

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28054 tontin 3 asemakaavan muutoksen 19.5.2020 päivätyn piirustuksen nro 12644 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 19.05.2020 § 287

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • 19.5.2020 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12644 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Patola) korttelin 28054 tonttia 3.

Lisäksi lautakunta päätti

 • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti
  • Asunto Oy Helsingin Oulunkylän tori 1: 13 000 euroa
 
Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Sari Ruotsalainen, arkkitehti, puhelin: 310 37373

sari.ruotsalainen@hel.fi

Eetu Saloranta, liikenneinsinööri, puhelin: 310 20498

eetu.saloranta@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 1.4.2020

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Maankäyttö ja kaupunkirakenne /Asemakaavoitus on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Oulunkyläntori 1:ä koskevasta asemakaavan muutoksen 3.3.2020 päivätystä ehdotuksesta. Perustehtävänsä mukaisesti kaupunginmuseo tarkastelee hanketta rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutos koskee Oulunkylän tori 1:n tonttia Oulunkylän keskustassa. Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointivaiheessa mukana olleet Oulukylän tori 2 a:n eli Oulunkylän vanhan aseman tontti ja yleinen pysäköintialue sekä katu- ja liikennealue on nyt jätetty tästä asemakaavan muutoksesta pois. Oulunkylän keskustaa kehitetään nykyistä tiiviimmäksi ja vetovoimaisemmaksi kaupunginosakeskukseksi, jossa on monipuolisia palveluja. Tavoitteena on mahdollistaa tontille nykyistä kaupunkimaisempi suunnitteluratkaisu, joka sopii kaupunkikuvallisesti viereisen vanhan aseman läheisyyteen. Tontille suunnitellaan asuinrakennusta, jonka maantasokerroksessa on liiketilaa. Joustava käyttötarkoitusmerkintä mahdollistaa tontille myös toimistorakennuksen.

Suunnittelualueena oleva tontti sijaitsee Oulunkylän torin koillislaidalla. Toria nykyisellään rajaavat pääosin nelikerroksiset kerrostalot ja sen kaakkoisena päätteenä on kaksikerroksinen Oulunkylän vanha asema. Torilta on ramppi radan alittavaan alikulkuun, josta pääsee laitureille. Torin keskellä on Tapio Rautavaaran puisto sekä katu-ja puistoalueita liityntäpysäköinnin käytössä. Oulunkylän tori 1:n tontilla sijaitsee kolmikerroksinen, tyhjillään oleva toimistorakennus vuodelta 1976. Tämän Konttoritalo Hartelan suunnitteli arkkitehti Tapani Nironen. Rakennuksessa ei ole liiketiloja.

Esillä olevassa ehdotuksessa Oulunkylän tori 1:n tontti on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi AL. Rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurin sallittu kerrosluku on osin viisi ja katulinjasta sisäänvedetyllä osuudella kuusi. Kaavamääräyksiä on annettu julkisivumateriaaleista ja julkisivujäsentelystä seuraavasti: "Julkisivujen on oltava paikalla muurattua tiiltä, muurauksen päälle tehtyä rappausta tai puuverhottuja. 1. kerroksen liike- ja toimistotilojen kerroskorkeuden tulee olla vähintään 4 m. Tiloissa tulee olla suuret ikkunat ja esteetön sisäänkäynti suoraan kadulta. 1. ja 6. kerroksen tulee erottua muusta rakennuksesta. Parvekkeita ei saa kannattaa maasta. Torivoudintien puolella parvekkeet tulee toteuttaa sisäänvedettyinä. Oulukylän torin puolella parvekkeiden tulee muodostaa yhtenäinen vyöhyke. Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut tekniset tilat tulee integroida rakennukseen, eikä niitä saa sijoittaa katolle erillisiin rakennusosiin. Pihan puolella maantasokerroksessa tulee jokaiseen asuntoon liittyä oleskelupiha tai terassi.” Pihaa ja ulkoalueita koskien on määrätty: ”Pihakansi on pääsääntöisesti rakennettava ja istutettava viihtyisäksi leikki- ja ulko-oleskelutilaksi. Kansirakenteen tulee kantaa riittävä kasvualusta pensaille ja nurmikolle. Jos tontilla on maanvaraista pihaa, sille tulee istuttaa puita ja pensaita…Rakennusten ja katualueen väliin jäävän tontin osan materiaalin on oltava luonnonkivi.” Paikalla nykyisin sijaitseva rakennus on siten mahdollista korvata nykyistä selvästi korkeammalla ja syvärunkoisemmalla, mutta hahmoltaan selkeällä kerrostalolla. Kaupunginmuseo toteaa, että kerroslukumäärää ei esitetystä tule enää nostaa.

Kaupunginmuseo on antanut lausuntonsa Oulunkylän tori 1:ä ja vanhaa asemaa koskevan asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa vuonna 2018. Tuolloin kaupunginmuseo totesi, että Oulunkylän tori 1:ssä sijaitsevalla toimistorakennuksella ei ole sellaisia historiallisia, rakennustaiteellisia tai kaupunkikuvallisia arvoja, jotka edellyttäisivät sen säilyttämistä ja suojelemista. Näin ollen kaupunginmuseo ei myöskään nähnyt estettä rakennuksen korvaamiselle uudella asuinrakennuksella asemakaavamuutoksen tavoitteiden mukaisesti. Kaupunginmuseo kuitenkin korosti rakennuspaikan sijaintia Oulunkylän torin ja Oulunkylän vanhan aseman välittömässä yhteydessä, mikä tulee ottaa huomioon rakennuksen hahmossa ja alueelle muodostuvissa näkymissä niin, että kokonaisuudesta muodostuu mahdollisimman harmoninen.

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että Oulunkyläntori 1:n esillä olevaan asemakaavaehdotukseen ei suoranaisesti liity suojelunäkökulmaa. Kaupunginmuseo haluaa kuitenkin korostaa suunnittelualueen sijaintia Oulunkylän vanhan aseman ja asemapuiston naapurissa sekä toriaukion ja puiston reunalla. Esillä oleva hanke myös pitkälti antaa suuntaviivoja ja mittakaavaa Oulunkylän torin ympäristön tulevalle muutokselle ja rakentamiselle. Kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta kaupunginmuseo pitää tulevassa muutoksessa erityisen tärkeänä, että torialueen luonne alueen sydämenä vahvistuu ja Oulunkylän vanhan asemarakennuksen ja asemapuiston asema ja merkitys torin itäisenä, vehreänä päätteenä säilyy ja jopa korostuu.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa Oulunkylän tori 1 asemakaavan muutoksen ehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 8.1.2018

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501

anne.salminen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 31.01.2020 § 6

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12644 pohjakartan kaupunginosassa 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12644
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 52/2017
Pohjakartta valmistunut: 9.9.2019
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 06.10.2020

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
 • av en myndighet i ärenden som hör till dess verksamhetsområde
 • av förbund på landskapsnivå och kommuner för vars område den markanvändning som anges i planen har konsekvenser
 • av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde.
Besvärstid

Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskriften ska inlämnas till besvärsmyndigheten senast den sista dagen av besvärstiden under besvärsmyndighetens öppettid.

En kommunmedlem, en part eller en annan aktör som har besvärsrätt anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Besvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag.
Besvärsmyndighet

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

 
E-postadress:
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
Telefonnummer:
029 56 42000
 

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligt. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

 • det beslut i vilket ändring söks
 • på vilka punkter ändring söks och vilka ändringar som yrkas
 • på vilka grunder ändring söks.

I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvären, ska i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person.

I besvärsskriften ska vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet. Ett elektroniskt dokument behöver emellertid inte kompletteras med en underskrift om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvärsskriften ska fogas

 • det beslut i vilket ändring söks genom besvär, i original eller kopia
 • ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat
 • de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sin begäran, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen tar ut en rättegångsavgift på 260 euro för behandling av ett ärende som gäller ändringssökande. Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut. Avgifter tas inte ut i vissa ärendegrupper eller hos dem som enligt bestämmelser någon annanstans i lag är befriade från avgifter. Den som inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Faxnummer:
(09) 655 783
Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13
Telefonnummer:
(09) 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi