Päiväkoti Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-013275
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 805 §

Päiväkoti Louhikon uudisrakennuksen hankesuunnitelma

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi päiväkoti Louhikon 18.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 460 000 euroa tammikuun 2018 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pihlajamäessä sijaitsevan päiväkoti Louhikon nykyinen rakennus on huonokuntoinen eikä sitä ole tarkoituksenmukaista peruskorjata. Purettavan kiinteistön tilalle rakennetaan kaksikerroksinen uudisrakennus, johon tulee päiväkoti 132 lapselle sekä ilta- ja yhteiskäyttöön suunniteltuja tiloja. Uudisrakennushanke lisää alueen päiväkotipaikkoja 48:lla ja mahdollistaa varhaiskasvatuksen lähipalvelujen turvaamisen Pihlajamäen alueella.

Rakentamisen kustannukset ovat arvonlisäverottomana 5 460 000 euroa ja hankkeen tavoitteellinen rakentamisaika on 06/2019−10/2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on omalta osaltaan puoltanut hankesuunnitelman hyväksymistä.

Stäng

Nykyinen päiväkotirakennus ja alueen palveluverkko

Päiväkoti Louhikko sijaitsee Latokartanon peruspiirissä, Pihlajamäen osa-alueella, osoitteessa Kiilletie 6. Päiväkodissa on 84 tilapaikkaa, ja se palvelee erityisesti Pihlajamäen ja sen lähialueiden perheitä. Sen nykyinen yksikerroksinen rakennus on rakennettu vuonna 1973 eikä se enää ole päiväkotitoiminnan edellyttämässä kunnossa. Rakennus on mittavan perusparannuksen tarpeessa ja se on tarkoitus purkaa uudisrakennuksen tieltä.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarvetta ja tilapaikkojen riittävyyttä seurataan säännöllisesti alue- ja kaupunkitasolla. Muutosten yhteydessä koko varhaiskasvatusalueen palveluverkkoa tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkkoa kehittämällä turvataan varhaiskasvatukselle turvalliset ja terveelliset tilat sekä ajanmukaiset ja viihtyisät oppimisympäristöt. Palveluverkkoa suunnitellaan niin, että perheiden tarpeisiin voidaan vastata mahdollisimman hyvin lähipäiväkotiperiaatteella.

Uudessa kaksikerroksisessa päiväkotirakennuksessa on 132 tilapaikkaa nykyisen 84:n sijaan. Uudisrakennushanke tuottaa siten 48 lisäpaikkaa, jotka huomioidaan alueen palveluverkkotarkastelussa. Nykyistä päiväkotia suurempi uudisrakennus mahdollistaa varautumisen varhaiskasvatuksen osallistumisasteen lisääntymiseen sekä lähipäiväkotikäytäntöön siirtymiseen. Vuosien 2018−2027 väestöennusteen mukaan 1−6-vuotiaiden lasten määrä alueella pysyy ennallaan.

Uudisrakennushankkeen laajuus

Hankkeen kokonaislaajuus on 1 300 brm² ja huoneistoala 1 063 htm². Uudisrakennus suunnitellaan noin 132:lle 1−6-vuotiaalle lapselle. Päiväkodissa tulee työskentelemään arviolta 23 hoito- ja kasvatushenkilöä riippuen hoidossa olevien lasten määrästä ja iästä. Lisäksi päiväkodissa työskentelee 4−5 henkilöä ruokapalvelu- ja siivoustehtävissä.

Rakentamiskustannukset sekä vuokrakustannus kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 1/2018 RI 101,9; THI 180,8 ovat arvonlisäverottomana 5 460 000 euroa (4 200 euroa/brm²).

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan määritelty sisäinen vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 31,25 euroa/htm², josta pääomavuokra on 25,39 euroa/htm² ja ylläpitovuokra 5,86 euroa/htm². Yhteensä vuokra on 33 219 euroa/kk ja 398 626 euroa/vuosi. Neliövuokran perusteena on 1 063 htm². Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Väistötilojen kustannus on sisällytetty pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeiden mukaan.

Vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2019−2020 liitteenä olevassa talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2019−2028 hankkeelle on varattu yhteensä 5 460 000 euroa.

Rakentamisen aikaiset väistötilat

Hankkeessa tarvitaan väistötilat nykyisen päiväkodin 84 tilapaikalle noin 20 kuukauden ajaksi, koska uudisrakennus sijoittuu nykyisen kiinteistön paikalle. Väistötilat on tarkoitus toteuttaa vuokrapaviljonkeina leikkipuisto Salpausselän yhteyteen osoitteeseen Salpausseläntie 1. Alueelta on etsitty päiväkodille korvaavia tiloja, mutta aikatauluun ja toiminnalle sopivia tiloja ei ole löytynyt, joten hankkeessa on päädytty väistötilapaviljonkiin.

Väistötilojen arvioidut hankintakustannukset ovat 1 080 000 euroa. Väistötilojen kustannukset eivät sisälly hankesuunnitelman kustannuksiin, mutta ne on otettu huomioon vuokraa määritettäessä. Hankkeelle kaavailluille väistötiloille pyritään löytämään jatkokäyttöä, jolloin niiden hankintakustannukset jakautuvat muillekin hankkeille.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla. Toteutusmuotona on jaettu urakka. Hankkeen tavoitteellinen rakentamisaika on 06/2019−10/2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 30.10.2018 § 238 antanut hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon ja päättänyt päiväkodin perustamisesta. Lautakunnan käsittelyssä on erehdyksessä ollut maaliskuulle päivätty luonnosversio hankesuunnitelmasta, mutta sen ja lopullisen hankesuunnitelman välillä on vain stilistisiä eroja.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on lausunnossaan todennut, että uuden päiväkodin suunnittelussa tavoitteena ovat joustavat ja avoimet oppimisympäristöt sekä tilatoiminnoiltaan tehokas päiväkoti. Hanke mahdollistaa strategiaohjelman mukaiset lähipalvelut Pihlajamäen alueella.

Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta. Tilojen käyttäjät osallistuvat tilasuunnitteluun ja käyttöönottovaiheessa oppimisympäristöjä rakennettaessa kuullaan lasten mielipiteitä. Tilat on suunniteltu esteettömiksi, ja akustiikkaan, paloturvallisuuteen, valaistukseen ja sisäilman laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. Tilapaikat on mitoitettu 8 htm² / lapsi.

Uudishankkeessa saadaan turvalliset ja joustavat tilat, joista osa on myös asukaskäytössä. Uusissa tiloissa voidaan kasvatus- ja koulutuslautakunnan arvion mukaan ottaa paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät.

Stäng

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 30.10.2018 § 238

Päätös

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti antaa päiväkoti Louhikon uudisrakennusta koskevasta, kaupunkiympäristön toimialan 19.3.2018 päivätystä, hankesuunnitelmasta omalta osaltaan puoltavan lausunnon. Uudisrakennus sijaitsee osoitteessa Kiilletie 6, 00710 Helsinki.

Samalla kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti perustaa päiväkodin osoitteeseen Kiilletie 6, 00710 Helsinki.

Esittelijä
varhaiskasvatusjohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Pirjo-Riitta Sihvonen, suunnittelija, puhelin: 310 43229

pirjoriitta.sihvonen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 31.05.2018 § 80

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle lastenpäiväkoti Louhikon 18.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1300 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 5 460 000 euroa tammikuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet-palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi