Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-013276
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 686 §

V 14.11.2018, Päiväkoti Malminkartanoa ja nuorisotalo Malminkartanoa koskevan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten päiväkoti Malminkartanon ja nuorisotalo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa maaliskuun 2018 kustannustasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Päiväkoti Malminkartanon ja nuorisotalo Malminkartanon hankesuunnitelma koskee nykyisten huonokuntoisten tilojen korvaamista uudisrakennuksella.

Uudisrakennukseen on tarkoitus sijoittaa 250-paikkainen päiväkoti, nuorisotilat sekä ilta- ja yhteiskäyttöön suunniteltuja tiloja. Uudisrakennus korvaisi huonokuntoiset lasten päiväkoti Apilan tilat Arentikuja 3:ssa ja Pihkatie 6:ssa sekä lasten päiväkoti Timotein tilat Piianpolku 3:ssa sekä nuorisopalvelun entiset tilat Piianpolku 3:ssa.

Hankesuunnitelma on laadittu kaupunkiympäristön toimialan, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yhteistyönä. Hankesuunnittelun yhteydessä on kuultu asiantuntijoina aiempien kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusvalvontaviraston, ympäristökeskuksen ja pelastuslaitoksen edustajia. Pihan suunnitteluun on osallistettu pihan käyttäjiä. Lisäksi päiväkodin lapsilta, henkilökunnalta ja lasten vanhemmilta on saatu ehdotuksia pihan suunnittelusta.

Hankesuunnitelma on liitteenä 1.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 30.10.2018. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 16.10.2018.

Stäng

Tarve

Malminkartanossa toimii tällä hetkellä lasten päiväkoti Apila Arentikuja 3:ssa ja Pihkatie 6:ssa sekä lasten päiväkoti Timotei Piianpolku 3:ssa. Päiväkotien nykyiset tilat ovat huonossa kunnossa.

Varhaiskasvatus on esittänyt lasten päiväkoti Malminkartanon tilapaikkatarpeeksi 250 paikkaa. Uudisrakennuksessa tulisivat toimimaan yhdistettyinä nykyiset päiväkodit Timotei ja Apila. Tuleva päiväkoti Malminkartano sijaitsee läntisellä varhaiskasvatusalueella, Malminkartanon peruspiirissä ja se on osa alueen pysyvää palveluverkkoa.

Malminkartanon Piianpolun nuorisotalo suljettiin laajojen kosteusvaurioiden vuoksi vuoden 2016 lopussa. Nuorisoasiainkeskuksen käytössä oli tuolloin tiloja yhteensä 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimintaa harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie. Nuorisopalvelu on esittänyt tilatarpeekseen 500 htm². Malminkartano on nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta. Alueella asuu runsaasti 9−17 -vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka ovat nuorisopalvelun keskeistä kohderyhmää. Malminkartanon alueen täydennysrakentamisen myötä nuorten määrä alueella tulee lisääntymään entisestään.

Rakennukset

Rakennuspaikalla Piianpolku 3:ssa sijaitsee tällä hetkellä entinen koulurakennus sekä erillinen asuinrakennus. Entinen koulurakennus on yksikerroksinen ja se on valmistunut vuonna 1979. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä 108-paikkainen lasten päiväkoti Timotei. Rakennuksessa aiemmin toiminut nuorisotalo on suljettu loppuvuodesta 2016 kosteusvaurioiden vuoksi. Rakennuspaikalla sijaitsevien rakennusten kunto on niin heikko, ettei niitä kannata peruskorjata, vaan ne puretaan. Rakennusten purku toteutetaan erillisenä hankkeena. Uudisrakennushankkeen tavoitteena on rakentaa nykyisten purettavien rakennusten tilalle uudisrakennus, jossa on tilat sekä päiväkodille että nuorisotoimelle. Uudisrakennushankkeessa on huomioitu sekä sisä- että ulkotilojen yhteiskäyttö lasten ja nuorison kesken sekä kuntalaiskäyttö iltaisin ja viikonloppuisin.

Suunnitelma

Hanke toteutetaan voimassa olevien rakennusmääräysten sekä Helsingin rakennusvalvontapalveluiden ohjeiden mukaisesti. Tilat suunnitellaan terveellisiksi, turvallisiksi ja esteettömiksi. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota sisäilman laatuun, valaistukseen, luonnonvalon hyödyntämiseen ja äänenvaimennukseen.

Rakennus tulee olemaan päiväkodin ja nuorisotalon käytössä. Osa tiloista ja kaikki piha-alueet ovat yhteiskäyttöisiä. Tämän lisäksi tiloja on mahdollista vuokrata ulkopuolisille käyttäjille. Rakennus on betonirunkoinen. Julkisivut verhoillaan pääosin punatiilellä. Päiväkodin osalta rakennus on kaksikerroksinen ja nuorisotalon osalta yksikerroksinen. Hankkeessa varaudutaan sekä rakenteellisilla että teknisillä ratkaisuilla rakennuksen tilojen muunneltavuuteen.

Päiväkotitilojen osalta tavoitteena on luoda joustavat ja avoimet oppimisympäristöt sekä tilatoiminnoiltaan tehokas päiväkoti. Tilat suunnitellaan vastaamaan varhaiskasvatuksen nykyisiä toimintatapoja, joissa korostuu lasten osallisuus ja pienryhmätoiminta.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuone, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pienryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suuruinen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat on suunniteltu myös nuorten käyttöön soveltuviksi siten, että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan paremmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Suunnittelussa pyritään siihen, että uudisrakennusta voidaan pitää käyttökunnossa pintoja korjaamalla sekä rakennusosia ja -järjestelmiä uusimalla kohtuullisin kustannuksin mahdollisimman kauan. Näin pidennetään aikaa, ennen kun varsinaisia laajoja peruskorjauksia tarvitaan. Uudisrakennukselle laaditaan huolto- ja tarkastusohjelma. Normaaleihin rakennusosien käyttöikiin pääseminen edellyttää huolto- ja tarkastusohjelman edellyttämien toimenpiteiden toteuttamista.

Hankkeen laajuus ja rakentamiskustannukset

Hankkeen kokonaislaajuus on 3 049 brm² ja huoneistoala 2 500 htm².

Tilat jakautuvat käyttäjien kesken seuraavasti:
- varhaiskasvatus ja esiopetus 2 000 htm²
- nuorisopalvelut 500 htm².

Rakentamisen kustannukset kustannustasossa 3/2018 RI 102,1; 
THI 180,8 ovat arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa 
(3 862 euroa/brm²).

Vuokraennuste

Hankkeen arvioitu tilakustannus eli tilahankkeiden käsittelyohjeiden (kaupunginhallitus 14.12.2015 § 1208) mukaan määritelty sisäinen vuokra kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on noin 26,14 euroa/htm², 52 280 euroa/kk ja noin 627 360 euroa/v. Tästä pääomavuokran osuus on 44 520 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 7 760 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 2 000 htm². Sisäinen vuokra kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on noin 25,36 euroa/htm², 12 680 euroa/kk ja noin 152 160 euroa/v. Tästä pääomavuokran osuus on 10 740 euroa/htm²/kk ja ylläpitovuokran osuus on 1 940 euroa/htm²/kk. Neliövuokran perusteena on 500 htm².

Lopullinen pääomavuokra tarkistetaan toteutuneiden kustannusten mukaan. Ylläpitovuokra tarkistetaan valmistumisajankohdan ylläpitovuokraa vastaavaksi. Väistötilojen kustannus on sisällytetty pääomavuokraan tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan.

Väistötilat

Hankkeessa tarvitaan väistötilat nykyisen lasten päiväkoti Timotein 108 tilapaikalle. Väistötarpeeksi on arvioitu noin 22 kuukautta. Väistötila on suunniteltu sijoitettavaksi Piianpuiston pohjoispuolelle, osoitteeseen Puustellinpolku 13. Väistötilan kustannukset ovat arviolta yhteensä noin 900 000 euroa (alv. 0 %). Väistötilojen kustannukset on otettu huomioon vuokraa määritettäessä, joten ne eivät sisälly hankesuunnitelmassa esitettyihin rakentamiskustannuksiin.

Rahoitus

Kaupunginvaltuuston 29.11.2017 hyväksymässä talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018−2027 on hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle varattu määrärahaa yhteensä 11,4 miljoonaa euroa. Hankkeelle on esitetty päärahoitus vuosille 2018−2019. Hankkeen muuttunut aikataulu otetaan huomioon uudessa rakentamisohjelmaehdotuksessa.

Hankkeen toteutus ja aikataulu

Rakennuksen omistaa Helsingin kaupunki. Hankkeen toteutusvastuu on kaupunkiympäristön toimialalla ja se toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana. Hankkeen tavoitteellinen aikataulu on, että rakennus otetaan käyttöön 8/2020.

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on 30.10.2018 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnossaan kasvatus- ja koulutuslautakunta toteaa, että nykyisiin tiloihin verrattuna uudishankkeessa saadaan terveelliset ja turvalliset tilat, jotka mahdollistavat tilojen monipuolisen käytön. Uudishankkeen tiloissa voidaan ottaa paremmin huomioon varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset toiminnalliset tekijät. Hanke mahdollistaa strategian mukaiset lähipalvelut Malminkartanon alueella.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on 16.10.2018 antanut hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon. Lausunnossaan lautakunta toteaa Malminkartanon olevan nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa on nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle nuorisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee lisääntymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 16.10.2018 § 201

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi omalta osaltaan puoltavan lausunnon kaupunkiympäristön toimialalle Malminkartanon nuorisotalon uudisrakennusta koskevasta hankesuunnitelmasta, joka on päivätty 2.5.2018. Lisäksi lautakunta lausui seuraavaa:

Malminkartanon nuorisotalo on toiminut aiemmin osoitteessa Piianpolku 3 sijainneessa rakennuksessa, joka on suljettu 2016 kosteusvaurioiden vuoksi ja päätetty purkaa rakennuksen heikon kunnon vuoksi. Nuorisotilakäytössä tiloja oli 869 m². Tällä hetkellä nuorisotalon toimintaa harjoitetaan väistötiloissa osoitteessa Puustellintie 4 sijaitsevassa tilassa.

Toiminta

Malminkartano on nuorisopalveluille tärkeätä toiminta-aluetta, jossa on nuorisopalveluiden keskeistä kohderyhmää. Tarve alueella olevalle nuorisotilalle jatkuu myös tulevaisuudessa ja nuorten määrä tulee lisääntymään entisestään alueen täydennysrakentamisen myötä.

Nuorisotalon tiloihin on suunniteltu toiminnan ytimenä toimiva olohuone, jota tukee nuorten ja kansalaistoiminnan tarpeisiin soveltuva keittiö. Tämän lisäksi tiloihin on suunniteltu nuorten toimintaan soveltuvia pienryhmätiloja ja päiväkodin kanssa yhteiskäyttöön tuleva 200m² suuruinen liikuntasali. Rakennuksen pihatilat ovat suunniteltu myös nuorten käyttöön soveltuviksi, siten että nuorisotalon ja ulkoalueen saumaton käyttö mahdollistaa esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoiminnan paremmin kuin aikaisempi tilaratkaisu.

Aikataulu ja kustannukset

Malminkartanon nuorisotilan ja päiväkodin uudishanke on vuoden 2018 talousarvioon merkityssä talonrakennushakkeiden rakentamisohjelmassa vuosiksi 2018–2027 siten, että hankkeen toteutus on sijoitettu vuosille 2019–2020. Uudisrakentaminen alkaa kesällä 2019 ja valmistuu alustavan aikataulun mukaan loppukesästä 2020. Laajuudeltaan nuorisotila on 500m² ja päiväkoti 2 000 m².

Uuden nuorisotilan vuokra on 25,36 euroa/htm², 12 680 euroa/kk eli noin 152 160 euroa vuodessa. Päiväkodin hieman suurempi vuokra johtuu väistötilojen kustannusten huomioimisesta. Nykyinen sisäisen vuokran ja tilahankkeiden toimintamalli ei ole kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta yhteishankkeisiin kannustava. Esimerkiksi tässä hankkeessa pääomavuokraan vaikuttavat investointikustannukset on jaettu tilamäärien suhteessa ja ylläpitovuokra on kummallekin vuokralaiselle sama, vaikka perinteisesti päiväkotien investointi- ja ylläpitomenot ovat suurempia kuin nuorisotilojen.

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin varataan 150 000 euroa, joka sisältää kalustamisen, tarvikkeet ja laitteet.

Esittelijä
nuorisoasiainjohtaja
Mikko Vatka
Lisätiedot

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela@hel.fi

Tiina Hörkkö, aluepäällikkö, puhelin: 310 23188

tiina.horkko@hel.fi

Lauri Hiltunen, toiminnanjohtaja, puhelin: 310 31021

lauri.hiltunen@hel.fi

Jaakko Rautavaara, ts. toiminnanjohtaja , puhelin: 310 71223

jaakko.rautavaara@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 15.05.2018 § 70

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto esitti kaupunginhallitukselle lastenpäiväkoti Malminkartanon ja nuorisotalo Malminkartanon 2.5.2018 päivätyn hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 3 049 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 11 774 000 euroa maaliskuun 2018 kustannustasossa ehdolla, että kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antavat hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon.

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti oikeuttaa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden jatkamaan hankkeen suunnittelua odottamatta hankepäätöstä.

Esittelijä
tekninen johtaja
Jaakko Stauffer
Lisätiedot

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija, puhelin: 310 87723

hanna.lehtiniemi@hel.fi

Päivi Etelämäki, projektinjohtaja, puhelin: 310 31871

paivi.etelamaki@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 20.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi