Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12510

HEL 2017-013476
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 12. / 117 §

Detaljplan och detaljplaneändring för Ärtholmen (nr 12510)

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Ärendet avfördes från föredragningslistan sedan stadsstyrelsen återtagit sin framställning till stadsfullmäktige.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Med stöd av 29 kap. 8 § i förvaltningsstadgan ska ett ärende avföras från föredragningslistan, om framställningen har återtagits innan fullmäktige fattat beslut i ärendet. Stadsfullmäktige bordlade ärendet 25.3.2020, § 100, och ärendet skulle behandlas vid stadsfullmäktiges sammanträde 8.4.2020.

Till följd av coronavirusepidemin ordnas stadsfullmäktiges sammanträde 8.4.2020 för första gången i en elektronisk miljö. För att säkerställa att sammanträdet tekniskt förlöper smidigt är det motiverat att föredragningslistan är så koncis som möjligt. Ärendet i fråga flyttas därför till föredragningslistan för sammanträdet 22.4.2020.

Stäng

Kaupunginhallitus 06.04.2020 § 233

Päätös

Kaupunginhallitus päätti peruuttaa esityksensä kaupunginvaltuustossa 8.4.2020.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle 22.4.2020 seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 6. kaupunginosan (Eira) vesialuetta, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari) osia kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kortteleita 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueita koskevan asemakaavan sekä 6. kaupunginosan (Eira) katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueita, 20. kaupunginosan (Länsisatama, Hernesaari) osaa korttelin 20176 tontista 19, kortteleita 20181, 20235-20237, 20240-20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 20850-20871) koskevan asemakaavan muutoksen 12.3.2019 päivätyn ja 10.12.2019 muutetun piirustuksen nro 12510 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Esittelijä lisäsi esityksen esityslistalle kokouksessa.

Kaupunginhallitus hyväksyi asian ottamisen käsiteltäväkseen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus käsitteli 9.3.2020 § 168 Hernesaaren asemakaavan ja asemakaavan muutosten hyväksymistä (12510) ja esitti asian kaupunginvaltuustolle 25.3.2020. Kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle 25.03.2020 § 100 ja asia oli tarkoitus käsitellä kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokouksessa.

Koronavirusepidemian vuoksi kaupunginvaltuuston 8.4.2020 kokous pidetään ensimmäistä kertaa sähköisessä toimintaympäristössä. Kokouksen teknisen sujuvuuden varmistamiseksi on perusteltua pitää esityslista mahdollisimman tiiviinä. Näin ollen yllä mainittu asia siirretään 22.4.2020 kokoukseen.

09.03.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

02.03.2020 Pöydälle

25.03.2020 Bordlades

10.12.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

03.12.2019 Pöydälle

26.11.2019 Pöydälle

26.03.2019 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

12.03.2019 Pöydälle

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 28.11.2018 § 49

06.06.2018 Käsitelty

09.05.2018 Pöydälle

14.03.2018 Käsitelty

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sarvilinna, Sami
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Timo Linden, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Jari Huhtaniemi, arkkitehti, puhelin: 310 37197

jari.huhtaniemi(a)hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.04.2020

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi