Alueen varaaminen Sponda Oyj:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalantori)

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000061
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 36 §

Alueen varaaminen Sponda Oyj:lle maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten (Pasila, Ilmalantori)

Stadsstyrelsens näringslivssektion

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti varata alueen maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten Ilmalasta seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja on Sponda Oyj (y-tunnus 08666923).

2
Varaus on voimassa 31.12.2018 saakka.

3
Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja se koostuu 17. kaupunginosan (Pasila) voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukaisesta Ilmalantorin alapuolisesta tilasta ajo- ja jalankulkuyhteyksineen. Maanalainen tila sijoittuu likimäärin tasojen +20.1 ja +40.5 välille. Torialueen pinta-ala on yhteensä 4463 m². Varausalueen kiinteistötunnus on 91-17-9902-5.

4
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginkanslian, liikenneliikelaitoksen (HKL) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) sekä tarvittaessa muiden kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikenneliikelaitoksen kanssa on selvitettävä liityntäpysäköinnin tarve.

Lisäksi suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Kiinteistö Oy Ilmalan Aseman kanssa (tontti 17056/10, Televisiokatu 11) ja tontin 17056/6 varauksensaajan kanssa (Hartela Etelä-Suomi Oy).

5
Hankkeen maanalaiset tilat tulee suunnitella ja toteuttaa seuraavin ehdoin:

a) Rakentaminen tai käyttö ei saa alentaa pohja- tai orsiveden pintaa eikä vähentää sen virtausta.

b) Hallin kantavuus on mitoitettava siten, että raitiovaunun kääntöpaikan ja asemakaavan mukaisen liikerakennuksen (kl) toteuttaminen torialueelle on mahdollista. Laitoksen rakenteissa otetaan huomioon raitiotien edellyttämät ratkaisut. Hanke on tietoinen kaupungin Ilmalantorin ja ympäröivien katujen toteutusaikataulusta. Pysäköintilaitoksen suunnittelu- ja toteutus tehdään siten, että kaupunki voi toteuttaa Ilmalantorin ja avata sinne raitioliikenteen vuonna 2021. Rakenteiden suunnittelu ja toteutus on sovitettava yhteen kaupungin ja tontin 17056/6 kanssa. Lisäksi kaupunki ja Sponda Oyj sopivat kustannus-, toteutus- ja käyttövaiheen vastuista toria ja raitiotietä, kunnallistekniikan verkostojen sekä pysäköintilaitosta palvelevien rakenteiden osalta.

c) Torin pintamateriaalin alle on varattava riittävästi tilaa kunnallisteknisille järjestelmille kaupunkiympäristötoimialan ohjeiden mukaisesti.

d) Pysäköintipaikkamäärä on selvitettävä yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa ottaen huomioon tulevat asemakaavahankkeet ja markkinaehtoinen pysäköintistrategia.

Pysäköintipaikat on varattava ensisijaisesti lähialueen yritysten, asiakkaiden ja asukkaiden käyttöön. Laitoksesta ei saa osoittaa nimettyjä paikkoja kuin erityisiin tarpeisiin.

Lyhytaikaisen ja pitkäaikaiseen sopimuspysäköintiin sekä yksittäisille vuokralaisille varattavien autopaikkojen enimmäismäärä neuvotellaan varausaikana ja siitä sovitaan ehdot pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen.

e) Pysäköintilaitoksen ajoyhteys tulee järjestää ensisijaisesti Ilmalanrinteen ja Ilmalanportin kautta. Varauksensaajalla on velvollisuus sallia yleinen kulku lähes kaikkina vuorokaudenaikoina pysäköintilaitokseen omistamansa tontin 17056/9 talon E kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ajoyhteys järjestettävä suoraan kadulta pysäköintilaitokseen.

Varauksensaajalla on oikeus suunnitella yhteistyössä tontin 17056/6 varauksensaajan kanssa ajoyhteys tontin 17056/6 kautta. Ajoyhteyden toteuttamisesta tontin 17056/6 kautta ja rakentamisen yhteensovittamisesta on sovittava tontin haltijan kanssa erikseen. Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua tontille 17056/6 toteutettavan ajoyhteyden kustannuksiin laitokseen ja esimerkiksi tontille 6 toteutettavien autopaikkojen suhteessa.

Hankkeen tulee selvittää ja osoittaa laitoksen vaikutukset erityisesti Ilmalanrinteelle ja Hakamäentielle sekä sisäänajojen toimivuus sekä risteäminen kevyen liikenteen kanssa.

f) Hankkeella on oikeus tutkia varausalueen ulkopuolelle mahdollisesti sijoittuvia ajoneuvoluiskia yhdessä kaupunkiympäristötoimialan maankäyttö- ja kaupunkirakennepalvelun kanssa.

g) Suunnittelussa on noudatettava kaupungin yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta 21.3.2017 (liite 2).

h) Suunnittelussa tulee huomioida Helsingin pysäköintipolitiikka muun muassa kestävien liikkumismuotojen osalta. Laitokseen tulee sijoittaa riittävä määrä polkupyöräpaikkoja, jotka ovat riittävän hyvin saavutettavissa Hakamäentien suunnalta. Polkupyöräpaikkojen sijoittamista voi tutkia myös torialueelle liikerakennuksen (kl) alueelle.

i) Toritason ja laitoksen ylimmän kerroksen välille tulee suunnitella ja toteuttaa jalankulkua ja pyöräilyä tukevat yhteydet (portaat, hissit, rampit) ja ne muotoillaan osaksi kaavan edellyttämää paviljonki/liikerakennusta torin keskellä.

j) Hankkeeseen tulee mahdollisuuksien mukaan kytkeä älykkään liikennejärjestelmän ja älykkäiden energiajärjestelmien ratkaisuja.

k) Hankkeen suunnittelu ja toteutus ei saa vaikeuttaa tai viivästyttää tontin 17056/6 suunnittelua ja rakentamista.

6
Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä sopimukseen.

7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan varatun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita tai hankkeen toteuttaminen viivästyttää merkittävästi tontille 17056/6 rakennettavaa hanketta.

8
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

9
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Sponda Oyj:lle esitetään varausta Ilmalantorin pysäköintilaitoksen suunnittelemiseksi. Voimassa olevan asemakaavan mukaan torin alle on mahdollista toteuttaa pysäköintilaitos alueen nykyisille ja tuleville toimistotyöntekijöille, asukkaille ja asiakkaille. Hanke on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa Spondan Oyj varoin. Hankkeelle esitetään suunnitteluvarausta vuoden 2018 loppuun asti. Ilmalantorille on lisäksi suunniteltu raitiovaunun kääntöpaikka.

Stäng

Hakemus

Sponda Oyj (jatkossa Sponda) pyytää 22.12.2017 päivätyssä hakemuksessa, että sille varataan Ilmalantorin alla oleva maanalainen alue pysäköintilaitoksen suunnittelua varten.

Spondan tarkoituksena on suunnitella yhteistyössä kaupungin kanssa raitiolinjan kääntöpaikkana toimivan toritason alainen erillinen pysäköintilaitos siten, että torialue voidaan toteuttaa kustannustehokkaalla tavalla mahdollisimman pian. Alustavissa suunnitelmissa on pysäköintilaitoksen ajoyhteydet suunniteltu toteuttavaksi Ilmalanportin katualueelta Spondan omistaman tontin 17056/9 kautta. Toinen ajoyhteys tulisi kaupungin omistaman tontin 17056/6 länsiosan kautta.

Spondan tarkoituksena on toimia Ilmalan alueen kehittäjänä korttelissa 17056 ja 17053 ja toteuttaa alueelle uusia toimitilahankkeita. Pysäköintilaitos lisäisi yritysten kiinnostusta alueeseen ja edesauttaa toimitilainvestointien toteutumista.

Hakemus on liitteenä.

Asemakaavatiedot

Ilmalanrinteen asemakaavan muutoksen nro 11561 on tullut voimaan 5.1.2012. Asemakaava mahdollistaa Ilmalan työpaikka-alueen kehittämisen paranevien joukkoliikenneyhteyksien myötä nykyistä selvästi kaupunkimaisemmaksi työpaikka- ja toimitila-alueeksi.

Asemakaavan mukaan Ilmalantorin alle saa sijoittaa liikunta- ja pysäköintitiloja. Torialueelle on suunniteltu raitiolinja 9:n kääntöpaikka. Liikennöinti on suunniteltu alkavaksi vuonna 2021. Asemakaava on oheismateriaalissa.

Maanomistus

Kaupunki omistaa Ilmalantorin ympäröivine katualueineen sekä tontin 17056/6.

Kaupungin tulot ja kustannukset

Kaupungille aiheutuu hankkeesta kustannuksia torin maanpäällisten osien toteuttamisesta. Pysäköintilaitoksen toteutuminen torin alle helpottaisi torin maanpäällisten osien toteuttamista. Muuten torin alla olisi tyhjää tilaa, joka pitäisi täyttää maa-aineksella. Lisäksi sinne tulisi rakentaa maanpaineseiniä. Kustannusten jaosta neuvotellaan tarkemmin varausaikana.

Tulevasta maanvuokran tasosta tullaan pyytämään riippumattoman ulkopuolisen tahon arvio.

Hanke tukee Ilmalan työpaikka-alueen kehitystä

Alueen varaamista Sponda Oyj:lle 31.12.2018 saakka maanlaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten on pidettävä tarkoituksenmukaisena. Lyhyt varausaika on perusteltu, jotta tori ja raitiovaunun kääntöpaikka saadaan toteutettua tavoitellussa aikataulussa.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 24.04.2018 § 213

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle alueen varaamista maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnittelua varten Ilmalasta seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja on Sponda Oyj (y-tunnus 08666923).

2
Varaus on voimassa 31.12.2018 saakka.

3
Varausalue on liitekartan 1 mukainen ja se koostuu 17. kaupunginosan (Pasila) voimassa olevan asemakaavan nro 11561 mukaisesta Ilmalantorin alapuolisesta tilasta ajo- ja jalankulkuyhteyksineen. Maanalainen tila sijoittuu likimäärin tasojen +20.1 ja +40.5 välille. Torialueen pinta-ala on yhteensä 4463 m². Varausalueen kiinteistötunnus on 91-17-9902-5.

4
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan, kaupunginkanslian aluerakentamisprojektin, liikennelaitoksen (HKL) ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) sekä tarvittaessa muiden kaupungin yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikennelaitoksen kanssa on selvitettävä liityntäpysäköinnin tarve.

Lisäksi suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Kiinteistö Oy Ilmalan Aseman kanssa (tontti 17056/10, Televisiokatu 11) ja tontin 17056/6 varauksensaajan kanssa (Hartela Etelä-Suomi Oy).

5
Hankkeen maanalaiset tilat tulee suunnitella ja toteuttaa seuraavin ehdoin:

a) Rakentaminen tai käyttö ei saa alentaa pohja- tai orsiveden pintaa eikä vähentää sen virtausta.

b) Hallin kantavuus on mitoitettava siten, että raitiovaunun kääntöpaikan ja asemakaavan mukaisen liikerakennuksen (kl) toteuttaminen torialueelle on mahdollista. Laitoksen rakenteissa otetaan huomioon raitiotien edellyttämät ratkaisut. Hanke on tietoinen kaupungin Ilmalantorin ja ympäröivien katujen toteutusaikataulusta. Pysäköintilaitoksen suunnittelu- ja toteutus tehdään siten, että kaupunki voi toteuttaa Ilmalantorin ja avata sinne raitioliikenteen vuonna 2021. Rakenteiden suunnittelu ja toteutus yhteen sovitetaan kaupungin ja tontin 17056/6 kanssa. Lisäksi kaupunki ja Sponda sopivat kustannus-, toteutus- ja käyttövaiheen vastuista toria ja raitiotietä, kunnallistekniikan verkostojen sekä pysäköintilaitosta palvelevien rakenteiden osalta.

c) Torin pintamateriaalin alle on varattava riittävästi tilaa kunnallisteknisille järjestelmille kaupunkiympäristötoimialan ohjeiden mukaisesti.

d) Pysäköintipaikkamäärä on selvitettävä yhteistyössä kaupunkiympäristötoimialan kanssa ottaen huomioon tulevat asemakaavahankkeet ja markkinaehtoinen pysäköintistrategia.

Pysäköintipaikat on varattava ensisijaisesti lähialueen yritysten, asiakkaiden ja asukkaiden käyttöön. Laitoksesta ei saa osoittaa nimettyjä paikkoja kuin erityisiin tarpeisiin.

Lyhytaikaisen ja pitkäaikaiseen sopimuspysäköintiin sekä yksittäisille vuokralaisille varattavien autopaikkojen enimmäismäärä neuvotellaan varausaikana ja siitä sovitaan ehdot pitkäaikaiseen maanvuokrasopimukseen.

e) Pysäköintilaitoksen ajoyhteys tulee järjestää ensisijaisesti Ilmalanrinteen ja Ilmalanportin kautta. Varauksensaajalla on velvollisuus sallia yleinen kulku lähes kaikkina vuorokaudenaikoina pysäköintilaitokseen omistamansa tontin 17056/9 Talon E kautta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on ajoyhteys järjestettävä suoraan kadulta pysäköintilaitokseen.

Varauksensaajalla on oikeus suunnitella yhteistyössä tontin 17056/6 varauksensaajan kanssa ajoyhteys tontin 17056/6 kautta. Ajoyhteyden toteuttamisesta tontin 17056/6 kautta ja rakentamisen yhteensovittamisesta on sovittava tontin haltijan kanssa erikseen. Varauksensaajalla on velvollisuus osallistua tontille 17056/6 toteutettavan ajoyhteyden kustannuksiin laitokseen ja esimerkiksi tontille 6 toteutettavien autopaikkojen suhteessa.

Hankkeen tulee selvittää ja osoittaa laitoksen vaikutukset erityisesti Ilmalanrinteelle ja Hakamäentielle sekä sisäänajojen toimivuus sekä risteäminen kevyen liikenteen kanssa.

f) Hankkeella on oikeus tutkia varausalueen ulkopuolelle mahdollisesti sijoittuvia ajoneuvoluiskia yhdessä kaupunkiympäristötoimialan maankäyttö- ja kaupunkirakennepalvelun kanssa.

g) Suunnittelussa on noudatettava kaupungin yleisten alueiden alle tehtävien rakenteiden suunnitteluohjetta 21.3.2017 (liite 2).

h) Suunnittelussa tulee huomioida Helsingin pysäköintipolitiikka muun muassa kestävien liikkumismuotojen osalta. Laitokseen tulee sijoittaa riittävä määrä polkupyöräpaikkoja, jotka ovat riittävän hyvin saavutettavissa Hakamäentien suunnalta. Polkupyöräpaikkojen sijoittamista voi tutkia myös torialueelle liikerakennuksen (kl) alueelle.

i) Toritason ja laitoksen ylimmän kerroksen välille tulee suunnitella ja toteuttaa jalankulkua ja pyöräilyä tukevat yhteydet (portaat, hissit, rampit) ja ne muotoillaan osaksi kaavan edellyttämää paviljonki/liikerakennusta torin keskellä.

j) Hankkeeseen tulee mahdollisuuksien mukaan kytkeä älykkään liikennejärjestelmän ja älykkäiden energiajärjestelmien ratkaisuja.

k) Hankkeen suunnittelu ja toteutus ei saa vaikeuttaa tai viivästyttää tontin 17056/6 suunnittelua ja rakentamista.

6
Varattava tontti suunnitellaan ja toteutetaan varauksensaajan kokonaisvastuuperiaatteella. Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli aluetta ei saada rakentamiskelpoiseksi varauksensaajan hankkeen toteuttamisen edellyttämässä aikataulussa tai tontin luovutusehdoista ei päästä sopimukseen.

7
Varauksensaaja on velvollinen suunnittelemaan ja toteuttamaan varatun tontin ilman aiheetonta viivytystä ja osaltaan aktiivisesti edistämään tälle varatun tontin suunnittelua ja rakentamista. Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli on ilmeistä, ettei tontin rakentamista aloiteta varausajan lopussa ja hankkeen viivästyminen johtuu varauksensaajasta riippuvasta syystä.

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan ja/tai olla jatkamatta varausta, mikäli varauksensaaja ei noudata varausehtoja ja kaupungin niiden perusteella mahdollisesti antamia ohjeita tai hankkeen toteuttaminen viivästyttää merkittävästi tontille 17056/6 rakennettavaa hanketta.

8
Varauksensaaja on velvollinen toiminnassaan noudattamaan verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja sekä työehtoja koskevia sekä muita vastaavia lakisääteisiä velvoitteita.

Mikäli varauksensaaja ei noudata edellä tarkoitettuja lakisääteisiä velvoitteitaan, tai varauksensaaja taikka varauksensaajana toimivan yhtiön johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö tuomitaan ns. harmaaseen talouteen liittyvästä rikoksesta (esim. verotus) tai muusta vastavasta yritystoimintaan liittyvästä rikoksesta, kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan.

Kaupungilla on edelleen oikeus seuraamuksitta määrätä varaus päättymään kesken varausajan, mikäli varauksensaaja asetetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai muutoin käy ilmeiseksi, ettei varauksensaajalla ole taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi.

9
Kaupungilla on kaikissa tilanteissa oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta.

(varaustunnus S0-1-17-89R)

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 15.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Mer information fås av

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, Kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, Johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Bilagor

3. Varaushakemus_Ilmalantori_221217
4. Maanallerakentamisohje

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.