Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitejärjestely

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000131
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 101 §

Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitejärjestely

Kultur- och fritidsnämnden

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti hankkia toimialan käyttöön kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvät sähkötyöt puitejärjestelynä neljän (4) puitesopimustoimittajan kanssa, jotka ovat toteutetun kilpailutuksen mukaisessa kokonaistaloudellisen edullisuuden etusijajärjestyksessä seuraavat toimijat:

1. Sähköasennus Lyly Ky

2. Econel Oy

3. Aro Systems Oy

4. Sähkö-Trio Oy.

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2019. Järjestely sisältää lisäksi mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen (1+1+1). Sopimusten enimmäiskesto on näin ollen yhteensä enintään neljä (4) vuotta. Kyseessä on tilaajan optio. Tilaaja päättää, hyödyntääkö se järjestelyyn sisältyviä optiokausia.

Puitejärjestelyn ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo optiokaudet mukaan lukien on enintään 400 000 euroa.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla puitesopimuksella aikaisintaan hankintalain 129 § 1 momentin mukaisen odotusajan kuluttua. Sopimuksissa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Lautakunta päätti lisäksi oikeuttaa liikuntajohtajan allekirjoittamaan tähän puitejärjestelyyn liittyvät sopimukset.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala teettää itse kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyviä sähkötöitä niiltä osin, kun sähkötöitä ei toteuteta kaupunkiympäristön toimialan kautta. Kunnossapitoon liittyviä sähkötöitä tehdään pääasiassa liikuntapalvelukokonaisuuden hallinnoimissa kohteissa. Muodostettava puitejärjestely on kuitenkin toimialan kaikkien palvelukokonaisuuksien käytettävissä.

Mahdollisesti käyttöön otettavat optiokaudet mukaan lukien puitesopimuksiin liittyvien toimeksiantojen ennakoitu yhteenlaskettu arvonlisäveroton arvo on enintään 400 000 euroa.

Hankintamenettely

Puitejärjestelyn toteuttamiseksi järjestettiin kilpailutus soveltaen hankintalain EU-kynnysarvon ylittäviä palveluhankintoja koskevia säännöksiä. Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Kilpailutuksesta julkaistiin EU-kynnysarvon ylittävää palveluhankintaa koskeva hankintailmoitus ja tarjouspyyntö ”Kiinteistöjen ja ulkoalueiden kunnossapitoon liittyvien sähkötöiden puitejärjestely” sähköisessä ilmoituskanava HILMA:ssa 8.1.2018. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että puitejärjestelyn piiriin valitaan 3-4 sopimustoimittajaa, mikäli soveltuvia tarjoajia on vähintään yhtä monta.

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on esitetty tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset ja niiden täyttymisen selvittämiseksi vaaditut liitteet. Hankintayksikön erikseen määrittelemien vähimmäisvaatimusten lisäksi tarjoajan on täytettävä ESPD-lomakkeella vaaditut edellytykset ja kaikki tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset ja velvoitteet. Tarjouspyyntö on tämän päätöksen liitteenä 1.

Määräaikaan 12.2.2018 klo 12.00, mennessä tarjouksia saapui yhteensä yksitoista (11): Aro Systems Oy, Econel Oy, Lassila Tikanoja Oyj, Oy Valiosähkö Ab, Palmia Oy, Suomen Työmaapalvelut Oy, Sähkö Miksu, Sähköasennus Lyly Ky, Sähkö-Trio Oy, TTN Sähköpalvelu Oy, VRJ Etelä-Suomi Oy.

Tarjousten tarkastamisen yhteydessä todettiin kaikkien tarjoajien täyttävän soveltuvuudelle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kaikkien tarjousten olevan tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin halvinta hintaa. Hinnaltaan halvimman tarjouksen vertailuperusteen käyttö perustuu siihen, että laatutekijät tulevat riittävästi huomioiduiksi tarjoajille tarjouspyynnössä asetetuissa soveltuvuusvaatimuksissa. Tarjoukset pyydettiin kiinteinä yksikköhintoina kolmessa kategoriassa. Kategorioiden painotus määriteltiin tarjouspyynnössä, ja tarjoukset pisteytettiin yhteispistemäärän mukaiseen edullisuusjärjestykseen. Tarjousten vertailutaulukko on tämän päätöksen liitteenä 3.

Puitesopimukseen perustuvat toimeksiannot ja puitesopimuskumppanien valinta

Jokaisesta työstä tehdään erillinen tilaus, jossa määritellään toimituksen laajuus. Tilaukset valituilta puitesopimustoimittajilta tehdään ensisijaisesti puitejärjestelykilpailutuksen edullisuus- eli etusijajärjestyksen perusteella. Jos etusijajärjestyksen perusteella ensisijainen puitesopimustoimittaja ei pysty toteuttamaan tilausta, tilaus tehdään etusijajärjestyksessä seuraavalta puitesopimustoimittajalta.

Etusijajärjestyksestä voidaan poiketa, jos poikkeaminen on välttämätöntä esimerkiksi siitä johtuen, ettei etusijajärjestyksessä ensisijaisella puitesopimustoimittajalla ole vaadittua erityisosaamista tai resursseja tilauksen toteuttamiseen. Lisäksi mikäli tilattavan puitesopimustyön arvonlisäveroton arvo ylittää 30 000 euroa, tilaaja voi järjestää puitesopimustoimittajien kesken minikilpailutuksen hankittavasta työstä.

Puitejärjestelyn sopimuskausi on 1.6.2018–31.5.2019. Järjestely sisältää lisäksi mahdollisuuden kolmeen (3) yhden (1) vuoden pituiseen optiokauteen (1+1+1). Mikäli optiokausi hyödynnetään, tilaaja ilmoittaa tästä toimittajalle kirjallisesti tai sähköisessä muodossa viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen voimassa olevan sopimuksen päättymistä. Mikäli optiokausi otetaan käyttöön, mutta seuraavaa optiokautta ei hyödynnetä, päättyy sopimus ilman irtisanomista kuluvan optiokauden päätyttyä.

Puitesopimus ei velvoita tilaajaa ostamaan palveluja sopimustoimittajalta. Tilaaja ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin. Puitesopimus ei tuota puitejärjestelyyn valituille sopimustoimittajille yksinoikeutta tässä sopimuksessa määriteltyjen palveluiden tuottamiseen.

Puitejärjestelyn piiriin esitetään valittavaksi neljä (4) puitesopimustoimittajaa, jotka ovat kilpailutuksen mukaisessa kokonaistaloudellisen edullisuuden etusijajärjestyksessä seuraavat toimijat:

1. Sähköasennus Lyly Ky

2. Econel Oy

3. Aro Systems Oy

4. Sähkö-Trio Oy.

Stäng

Detta beslut publicerades 16.05.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Mer information fås av

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Raimo Taulanne, sähköteknikko, puhelin: 09 310 87911

raimo.taulanne@hel.fi

Bilagor

4. Tarjouspyynnön liite 3 - Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998
5. Avauspöytäkirja
6. Vertailutaulukko

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.