Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintaoikeudet

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000230
Ärendet har nyare handläggningar
§ 26

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintaoikeudet

Verkställande direktör

Päätös

Toimitusjohtaja päätti kumota aikaisemman päätöksensä 10.1.2018 § 2.
Samalla toimitusjohtaja päätti, että seuraavalla taloushallintopalveluliikelaitoksen työsuhteessa olevalla henkilöllä ja hänen sijaiseksi määrätyllä on sijaisuusaikana oikeus toistaiseksi toteuttaa hankintoja toimitusjohtajan vastuulla:

- Palkkahallinnon palvelut -osaston osastopäällikkö

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että seuraavalla taloushallintopalveluliikelaitoksen työsuhteessa olevalla henkilöllä ja hänen sijaisiksi määrätyillä on sijaisuusaikana toistaiseksi oikeus toteuttaa hankintoja hallintopäällikön vastuulla:
- Keskitetyt palvelut -osaston asiakaspalvelun palvelupäällikkö

Osastopäällikön vastuulla:
- Taloushallinnon palvelut - osaston osastopäällikön sijainen

Hankintoja toteutetaan, edellyttäen että:
- toteutettava hankinta on työtehtävien hoidon kannalta tarpeellinen
- taloushallintopalveluliikelaitoksen tulosbudjetissa on asianomaiseen
hankintaan varauduttu
- hankinnan toteutuksessa noudatetaan hankintalainsäädännön säännöksiä
ja hankintasäännön määräyksiä
- toteutettavan hankinnan arvonlisäveroton arvo ei ylitä 30 000 euroa
(alv 0%).

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalvelun johtokunta on 18.12.2015 § 39 tekemällään päätöksellä
päättänyt taloushallintopalveluliikelaitoksen hankintojen, investointien ja vuokraamisen päätäntävaltuudet 1.1.2016 alkaen.
Talpan johtosäännön 7 §:n mukaan johtajan tehtävänä on päättää liikelaitosta
koskevista asioista ja hoitaa muutoinkin juoksevaa hallintoa.

Detta beslut publicerades 04.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Kaisa Okkeri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

kaisa.okkeri@hel.fi