Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitemerkinnöistä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-000642
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 34. / 306 §

Valtuutettu Arja Karhuvaaran aloite osoitemerkinnöistä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu Arja Karhuvaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Arja Karhuvaara ja 7 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kiinteistöjen osoitemerkintöjä ja katunumerointi selkeytetään.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän kuin 15 valtuutettua, tulee kaupunginhallituksen antaa vastaus kahdeksan kuukauden kuluessa.

Kaupunginvaltuusto on 29.11.2017 § 438 katsonut valtuutettu Arja Karhuvaaran osoitemerkintöjen selkeyttämistä koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi. Vastauksessa todettiin mm., että rakennuksen omistajan velvollisuutena on asettaa osoitemerkintä näkyvään paikkaan. Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii selkeyttämään kaupungin omien kiinteistöjen osoitemerkintöjä jokaisen tilahankkeen yhteydessä ja käytettävien määrärahojen puitteissa.

Kadun risteyksiin voidaan tapauskohtaisen harkinnan mukaan merkitä talojen numerointi kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kumpaan suuntaan katunumerointi kasvaa. Menettelyä on käytetty mm. Pakilantiellä.

Stäng

Kaupunkiympäristölautakunta 13.03.2018 § 137

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusten osoitteesta päättäminen ja osoitejärjestelmästä huolehtiminen on katsottu kunnan tehtäväksi. Lainsäädännössä osoitejärjestelmän laatimisesta ja ylläpidosta ei ole kattavasti säädetty. Osoitteen perusta on osoitenimi. Nimistönsuunnittelusta on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 24 §:ssä seuraavaa: ”Asemakaava käsittää myös kunnanosien numerot ja mahdolliset nimet, rakennuskorttelien numerot sekä katujen ja mahdollisten muiden yleisten alueiden nimet.” Katujen nimet määritetään asemakaavassa. Asemakaavoituksesta vastaa Helsingissä maankäyttö- ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuuden asemakaavoitus.

Kunta vastaa rakennuksen osoitteen antamisesta. Helsingissä tonttikohtaiset osoitteet vahvistetaan kaupunkimittauspalvelussa kaupungingeodeetin päätöksellä. Yksityiskohtaisissa ohjeissa määritellään numeroinnin koko (120 mm), väri ja ulkonäkö. Lisäksi ohjeissa määrätään valaisemisesta ja osoitenumeron sijoittelusta. Osoitenumeroinnin toteutuksen valvonta kuuluu ensisijaisesti rakennusvalvontapalvelulle.

Kadun nimikylttien asettamisesta maastoon on vastuussa rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran Logistiikkayksikön kilpipalvelu valmistaa kadun nimikilvet. Uusilla kaduilla nimikilpien käytännön asennustyöstä vastaavat Staran kaupunkitekniikan, ylläpidon ja kunnossapidon yksiköt. Kadun nimikyltit asennetaan joko pylvääseen tai ne voidaan kiinnittää rakennukseen maankäyttö- ja rakennuslain 163 §:n ja 161–162 §:ien mukaisesti sopimalla kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa.

Katujen risteyksiin voidaan tapauskohtaisesti merkitä talojen numerointi kahdella numerolla niin, että voidaan päätellä kumpaan suuntaan katunumerointi kasvaa ja kumpaan pienenee. Katunimikilpien ulkoisessa olemuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös paikka ja sen historia sekä muutoinkin nimikilven vaikutus kaupunkikuvaan ja soveltuvuus arvorakennuksiin. Numerointi soveltuu parhaiten tilanteisiin, joissa esimerkiksi kokoojakadun molemmin puolin on samanniminen tonttikatu. Esimerkiksi joillekin Pakilantien poikkikaduille on merkitty katunumerot kadunnimikylttien yhteyteen.

Kaupunkiympäristölautakunta on antanut jo lausunnon kaupunginhallitukselle 29.8.2017 osoitteen merkitsemisestä julkisiin rakennuksiin.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Jari Tikkanen, liikenneinsinööri, puhelin: +358931037089

jari.tikkanen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi