Tarkastuslautakunnan ja tarkastusviraston tulosbudjetti vuodelle 2018

HEL 2018-000834
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 44 §

Tarkastuslautakunnan ja -viraston talousarvion toteutumisennuste 1-2018

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 ensimmäisen toteutumisennusteen.

Lisäksi lautakunta päätti todeta, ettei ennuste anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Talousarvion toteutumisennuste on laadittu kaupunginhallituksen 18.12.2017 hyväksymien vuoden 2018 talousarvion noudattamisohjeiden ja rahoitusjohtajan 15.2.2018 antamien talousarvion toteutumisennusteen laadintaohjeiden mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan ja -viraston vuoden 2018 käyttötalouden talousarvion on huhtikuun alussa arvioitu alittuvan vähintään 60 000 eurolla. Talousarvion alitus kohdistuu henkilöstömenoihin. Avoimina ainakin osan vuotta ovat arviointipäällikön, kahden kaupunkitarkastajan ja yhden erikoistarkastajan vakanssit.

Sitovan toiminnan tavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarviossa asetetun tason mukaisesti. Tuottavuuden ennustetaan kehittyvän hieman suunniteltua paremmin. Määrä- ja taloustavoitteiden ennustetaan muilta osin toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta resursseihin ja henkilötyöpäiviin liittyviä tavoitteita ei tämänhetkisen tiedon perusteella tulla saavuttamaan.

Ennustetiedot tallennettiin kaupunkiyhteiseen Tasku-järjestelmään ja Talouden ja toiminnan seurantaraportti -työtilaan määräaikaan 11.4.2018 mennessä.

Stäng

Tarkastuslautakunta 30.01.2018 § 7

Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: 09 310 36581

vilma.lamminpaa@hel.fi