Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001696
Ärendet har nyare handläggningar
§ 47

Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 11-14

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 1.11.2018 antamat lisätyötarjoukset:
LT11; "Ajoportti l=5m h=2m, asennettuna, yksikköhintaan 1 770,00 euroa / kappale, arvioitu tarve 1 kappale",
LT12; "Korkean aidan purku ja materiaalin poisvienti, yksikköhintaan 27,00 euroa / metri, arvioitu tarve 135 metriä",
LT13; "Elementtiaidan h=2m siirto, yksikköhintaan 48,00 euroa / metri, arvioitu tarve 30 metriä", sekä
LT14; "Elementtiaidan h=2m + verkko h=3m siirto, yksikköhintaan 125,00 euroa / metri, Arvioitu tarve 60 metriä".

Edellä päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 14 355,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täydentämiseksi. Aitatöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Pirkkolan urheilupuiston kohteesta jossa rakennetaan uusia aitalinjoja ja siirretään olemassa olevia aitoja lumen varastointipaikan rakentamisen tieltä. Kohteen urakoi Staran kaupunkitekniikan rakentaminen 3 ja aitatöiden osalta aliurakoitsijana toimii Teknoinfra Oy. Työn tilaa ja rahoittaa Kaupunkiympäristön Rakennukset ja yleiset alueet, rakennuttamisen infra 1 yksikkö. Kohteen töistä osa toteutetaan sopimuksen mukaisin yksikköhinnoin. Sopimuksesta poikkeavien töiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään erikoistöiden osalta.

Kohteeseen tulee asennettavaksi poikkeavan leveä ajoportti, vapaalta aukoltaan leveys on viisi metriä kun sopimuksen mukainen normaali leveys on 3,5 metriä.
Olemassa olevia pelikentän aitauksia siirretään, eli puretaan ja asennetaan uudelleen. Siirtotyössä vanhoja valuperusteisia aitatolppia ei voida käyttää uudelleen vaan ne korvataan uusilla. Siirrettävien aitoja on kahta korkeutta, matalampi kaksi metrinen ja korkeampi viisimetrinen jossa yläosassa nylon palloverkko. Siirtotyöt on tullut hinnoitella aitamalli kohtaisesti käytettävän kaluston mukaisesti.
Kokonaan poistettavan aidan korkeus on viisi metriä. Näin korkean aidan purku vaatii konekalustoa. Sopimuksen mukainen hinta ei sovi tähän työhön.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 14 355,00 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Detta beslut publicerades 08.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Stäng

Mer information fås av

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Lisätyötarjous

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.