Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001721
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 100 §

Oikaisuvaatimus HKL:n Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan tekemästä vahingonkorvauspäätöksestä 14.2.2018 koskien Helsingin yliopiston metroasemalla sattunutta henkilövahinkoa

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti hylätä oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan 14.2.2018 tekemästä päätöksestä vahingonkorvausasiassa esittelijän perusteluista ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Oikaistavaksi vaadittu päätös

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja päätti hylätä päätöksellään 14.2.2018 (§ 30) Erkki Jokitalon vahingonkorvausvaatimuksen 23.11.2017 Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaissa sattuneesta loukkaantumisesta. Infra- ja kalustoyksikön vs. johtaja on hylännyt kaatumisesta johtunutta vahinkoa koskevan vahingonkorvausvaatimuksen, sillä saadun selvityksen mukaan Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaissa ei ollut muuta toiminnallista puutetta kuin se, että ne olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän aikaa pysähdyksissä. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja kuljettanut ihmisiä asemalle. Näin ollen HKL ei ole laiminlyönyt huolto- tai kunnossapitovelvollisuuttaan.

Oikaisuvaatimuksen tekemisen edellytykset

Kuntalain 134 §:n mukaan mm. kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan tai sen alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä asianosainen tai kunnan jäsen (KuntaL 137 §).

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaiselle lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä (KuntaL 139 §). Tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun määräaikaa laskettaessa (MääraikaL 2 §).

Päätöstä voidaan vaatia oikaistavaksi sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan päätöksen pöytäkirjanote on lähetetty oikaisuvaatimuksen tekijälle 23.2.2018. Oikaisuvaatimus on toimitettu Helsingin kaupungin kirjaamoon 6.3.2018 ja se on näin ollen saapunut oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt vaatimukset ja niiden perustelut

Asiassa on vaadittu oikaisua Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan 14.2.2018 tekemään päätökseen kokonaisuudessaan. Samalla hakija on vaatinut oikaisuvaatimusta edeltäneen, kaatumista koskeneen, vahingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä. Oikaisuvaatimuksen esittäjä toteaa oikaisuvaatimuksessaan, että hylkäävässä päätöksessä ei ole otettu huomioon kaikkia asiaan vaikuttavia seikkoja. Samalla hän vaatii vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevan päätöksen oikaisemista ja vahingonkorvausvaatimuksen hyväksymistä. Vaatimuksensa perusteiksi hakija esittää, että hänen kaatumisensa on johtunut järjestyksenvalvojan virheellisestä menettelystä, kun hän on päästänyt ihmiset pysähdyksissä oleviin liukuportaisiin. Oikaisuvaatimuksen esittäjä ei ole esittänyt vaatimuksensa tueksi uusia perusteita, jotka puoltaisivat oikaisuvaatimuksen hyväksymistä.

Oikaisuvaatimuksen vahingonkorvausoikeudellinen arviointi

Vahingonkorvausoikeuden lähtökohtana on, että jokaisen on kärsittävä vahinkonsa, ellei voi osoittaa jonkun ulkopuolisen olevan siitä vastuussa. Vahingonkorvauslaki yleislakina sääntelee sitä, miten ulkopuolisen vastuuta toiselle aiheutuneesta vahingosta arvioidaan. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Erityislainsäädännössä ja oikeuskäytännössä voidaan lisäksi määritellä tietynlaisen toiminnan harjoittajille tätä tiukempia vastuita.

Kiinteistön omistajalla on oikeuskäytännössä katsottu olevan korostunut velvollisuus huolehtia siitä, että kiinteistön alueella voidaan turvallisesti liikkua. Kiinteistön omistajan korvausvastuun ei voida kuitenkaan katsoa olevan tuottamuksesta riippumatonta. Korvausvastuun syntyminen edellyttää vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan laiminlyöntiä kiinteistön kunnossapidosta huolehtimisessa. Näin ollen pelkkä kaatuminen, ilman kiinteistönomistajan tuottamusta, ei muodosta korvausvastuuta vahingonkärsijälle. Vahingon tapahtumahetkellä liukuportaat ovat olleen pysäytettynä, jolloin ne ovat toimineet tavallisina portaina. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on toiminut normaalisti ja huolehtinut esteettömästä kulusta metrolaiturille.

Esitetyn selvityksen perusteella vahingonaiheuttaja on ollut toinen metroa käyttänyt matkustaja, joka on tönäissyt korvauksenhakijaa aiheuttaen kaatumisen. Tällaisessa tilanteessa kiinteistönomistaja ei vastaa sivullisten aiheuttamista vahingoista. Kaatuminen on johtunut sivullisen menettelystä, joka olisi voinut tapahtua myös muissa olosuhteissa. Vahinko ei ole johtunut myöskään järjestyksenvalvojan virheestä.

Johtopäätökset

Esittelijä katsoo, että asiassa ei ole esitetty mitään sellaista uutta näyttöä, joka puoltaisi korvausvaatimuksen hyväksymistä ja Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan vahingonkorvauspäätöksen kumoamista. Seikat, joihin oikaisuvaatimuksen esittäjä vetoaa oikaisuvaatimuksensa perusteina, eivät anna aihetta muuttaa aiemmin annettua päätöstä. Esittelijä katsoo, että asian käsittelyssä esille tulleiden seikkojen perusteella kiinteistön omistaja on täyttänyt asiassa huolellisuusvelvoitteensa eikä korvausvelvollisuutta näin ollen synny.

Infra- ja kalustoyksikön vs. johtajan päätös ei myöskään ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen. Viranomainen on ollut toimivaltainen ja tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa.

Koska päätöksen kumoamiselle ei ole laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteita, johtokunnalle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö Yksikön johtaja 14.02.2018 § 30

Päätös

Vs. yksikön johtaja päätti hylätä korvauksenhakijan vahingonkorvausvaatimuksen.

Päätöksen perustelut

Merkittiin, että korvauksenhakija on toimittanut Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle korvausvaatimuksen 17.12.2017.

Korvauksenhakija on 23.11.2017 matkustanut Helsingin yliopiston metroaseman pysäytetyissä liukuportaissa. Liukuportaissa toinen henkilö on kaatunut korvauksenhakijan päälle, jonka seurauksena korvauksenhakija on loukkaantunut.

Korvauksenhakija vaatii HKL:ää korvaamaan vahingonkorvauksena hoitokuluja yhteensä 251,70 euroa.

Merkittiin, että saadusta selvityksestä ei ole käynyt ilmi, että Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaissa olisi ollut muuta toiminnallista vikaa kuin se, että ne olivat olleet loukkaantumishetkellä pidemmän aikaa pysähdyksissä. Liukuportaiden vieressä ollut vinohissi on koko ajan toiminut normaalisti ja kuljettanut ihmisiä asemalle.

Helsingin yliopiston metroaseman liukuportaiden huolto ja kunnossapito kuuluvat HKL:n vastuulle. HKL katsoo, ettei korvauksenhakijan vahingon voida katsoa, johtuvan liukuportaissa ilmenneestä puutteesta tai viasta, joka olisi yhteydessä HKL:stä johtuvaan kunnossapitovelvollisuuden laiminlyöntiin. Loukkaantuminen on johtunut toisen asiakkaan kaatumisesta korvauksenhakijan päälle. Asiassa ei ole esitetty myöskään mitään muuta sellaista, jonka perusteella HKL olisi velvollinen korvaamaan korvauksenhakijalle aiheutuneen vahingon.

Lisätiedot

Anne Mannerkorpi, isännöitsijä, puhelin: 310 35943

anne.mannerkorpi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2018

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Föredragande

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Mer information fås av

Teemu Jylkäs, lakimiessihteeri , puhelin: 040 185 7689

teemu.jylkas@hel.fi