Valtuutettu Heimo Laaksosen aloite lähiliikuntapaikasta Puistolan liikuntapuistoon

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-001996
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 28. / 262 §

Den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen om en näridrottsplats till Parkstads idrottspark

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Heimo Laaksonen väckta motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Heimo Laaksonen och 22 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska planera och anlägga en näridrottsplats till Parkstads idrottspark med de budgetanslag som nu finns tillgängliga.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet 22.5.2018 från kultur- och fritidssektorn och konstaterar följande:

Parkstads idrottspark ligger i nordöstra stordistriktet. I Parkstads distrikt i stadsdelen Storskog finns det inga näridrottsplatser. Inom nordöstra stordistriktet finns för närvarande tre näridrottsplatser. De ligger i Jakobacka, Ladugården och Bocksbacka.

Idrottstjänsterna är medvetna om att antalet näridrottsplatser i nordöstra stordistriktet är relativt litet och har låtit planera en näridrottsplats till Stapelstadens idrottspark. Därutöver utvidgas Ladugårdens näridrottsplats.

I Parkstads idrottspark finns en allaktivitetshall som på dagarna används av grundskolan, två fotbollsplaner, en gräsplan (103 × 66 m) och en konstgräsplan (99 × 60 m) som underhålls av Puistolan Urheilijat, tre tennisplaner, en basketbollplan, tre prestationsplatser för friidrott, en volleybollplan och en löpbana på 550 m. Det årliga användarantalet i parken uppgår till 90 000 av vilka ca 25 000 är idrottshallens användare. Att bygga en näridrottsplats skulle väsentligt öka motions- och idrottsmöjligheterna med låg tröskel i Parkstad, vilket skulle främja motions- och rörlighetsprogrammet i enlighet med stadsstrategin.

I Helsingfors finns 26 näridrottsplatser som har byggts och underhålls av idrottstjänsterna. Förutom byggandet av en ny näridrottsplats i Stapelstaden och utvidgningen av Ladugårdens näridrottsplats utvidgas i år även Svedängens näridrottsplats.

Idrottstjänsterna preciserar under årets lopp den kommande planen för byggande av näridrottsplatser och utreder i detta sammanhang vilket år byggandet av en näridrottsplats i Parkstad kan förverkligas.

Stäng

Kaupunginhallitus 10.09.2018 § 545

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, kaupunginasiamies, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 22.05.2018 § 109

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Liikuntapalvelut suhtautuu myönteisesti lähiliikuntapaikan toteuttamiseen Puistolan liikuntapuistoon.

Valtuutettu Heimo Laaksonen ja 22 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen lähiliikuntapaikan toteuttamiseksi vuonna 1994 valmistuneeseen Puistolan liikuntapuistoon talousarviossa jo olevilla määrärahoilla. Talousarviossa on 500 000 euroa kohdennettuna 1–2 lähiliikuntapaikan rakentamiseen kaupunginhallituksen 30.10.2017 myöntämistä liikuntarakentamisen lisämäärärahoista.

Puistolan liikuntapuisto sijaitsee koillisessa suurpiirissä. Suurmetsän kaupunginosaan kuuluvan Puistolan peruspiirin alueella ei ole yhtään lähiliikuntapaikkaa. Puistolan peruspiiriin kuuluvat Puistolan lisäksi Tapulikaupunki, Heikinlaakso ja Tattarisuo. Koko koillisen suurpiirin alueella on tällä hetkellä vain kolme lähiliikuntapaikkaa. Nämä sijaitsevat Jakomäessä, Latokartanossa ja Pukinmäessä.

Liikuntapalvelut on tiedostanut koillisen suurpiirin lähiliikuntapaikkojen suhteellisen niukkuuden ja suunnitteluttanut vuonna 2017 lähiliikuntapaikan Tapulikaupungin liikuntapuistoon. Tätä hanketta ei kuitenkaan ehditty toteuttaa vielä viime vuonna, vaan se valmistuu tänä kesänä. Tämän lisäksi kesän aikana laajennetaan Latokartanon lähiliikuntapaikkaa.

Puistolan liikuntapuistossa on päivisin peruskoulun käytössä oleva monitoimihalli, kaksi jalkapallokenttää: nurmikenttä 103 m x 66 m ja Puistolan Urheilijoiden ylläpitämä tekonurmikenttä 99 m x 60 m, kolme tenniskenttää, koripallokenttä, kolme yleisurheilun suorituspaikkaa, lento-pallokenttä ja 550 metriä pitkä kuntorata. Puiston vuotuinen kävijämäärä on noin 90 000, joista liikuntahallin käyttäjiä on noin 25 000. Lähiliikuntapaikan toteuttaminen lisäisi merkittävästi matalan kynnyksen liikuntamahdollisuuksia Puistolassa ja tukisi täten hienosti Helsingin strategian mukaista liikkumisohjelmaa.

Helsingissä on 26 liikuntapalvelujen rakentamaa ja ylläpitämää lähiliikuntapaikkaa. Edellä mainittujen Tapulikaupungin uuden lähiliikuntapaikan rakentamisen ja Latokartanon lähiliikuntapaikan laajentamisen lisäksi tänä vuonna laajennetaan Paloheinän lähiliikuntapaikkaa.

Liikuntapalvelut tarkentaa vuoden aikana lähiliikuntapaikkojen tulevaa rakentamissuunnitelmaa ja tässä yhteydessä selvitetään mille vuodelle Puistolan lähiliikuntapaikan toteutus voidaan sijoittaa.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.10.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Hilkka Tapiolinna, stadsombudsman, telefon: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi