Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankesuunnitelma, Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen vuosille 2019 - 2025

HEL 2018-002575
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 177 §

Kaupunkipyöräpalvelun käyttömaksut vuonna 2021 ja asemaverkoston laajennus

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti korottaa kaupunkipyöräpalvelun kokonaisen kauden käyttöön oikeuttavaa käyttömaksua viidellä eurolla 35 euroon, kun muut maksut pysyvät ennallaan. Tehtävä korotuspäätös on ehdollinen seuraavista asioista:

 • Espoon kaupunki tekee vastaavan sisältöisen päätöksen käyttömaksujen korottamisesta
 • Kaupunkipyöräpalvelun laajennusta koskevan sopimuksen lainvoimaisuus
 • Helsingin kaupungin budjetti hyväksytään kaupunkipyörien osalta esitetyn mukaisena

Samalla johtokunta päätti hyväksyä esitetyn laajennusalueen verkostosuunnitelman, joka 105 uudella asemalla kattaa Kehä III:n ulkopuolella olevia alueita lukuun ottamatta koko Helsingin, tukeutuen raideliikenteen verkostoon.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkipyöräpalvelun tuloista pääosa tulee koko kauden käyttöoikeudetta koskevista maksuista. Maksun suuruus oli 25 euroa palvelun käynnistyessä vuonna 2016 ja se pidettiin samana, vaikka vuosittaista käyttökautta seuraavaksi vuodeksi pidennettiin kuukaudella, mikä nosti kustannuksia noin sadallatuhannella eurolla. Käyttömaksua nostettiin 30 euroon 2018, kun Espoon kaupunkipyöräpalvelu avattiin ja liitettiin osaksi yhteisellä käyttömaksulla tarjottavaa kokonaisuutta. Tulot jaetaan kaupunkien kesken toteutuneen matkamäärän mukaan ja Helsingin tulot säilyivät tämän myötä ennallaan. 2019 Helsingin asemaverkostoa laajennettiin kattamaan Itä- ja Pohjois-Helsinkiä 88 uudella asemalla, mikä lisäsi vuosittaista kustannusta noin miljoonalla eurolla. Käyttömaksuja laajennuksen yhteydessä ei nostettu.

Kaupunkipyöräpalvelun kiinteä kustannus on noussut alkuperäisen sopimuksen noin 1,3 miljoonasta eurosta noin 2,4 miljoonaan ja nyt suunnitellun laajennuksen myötä se nousisi edelleen 3,7 miljoonaan euroon. Käyttötulot ovat kasvavat laajennuksen myötä, mutta vain noin neljäsosan kustannuksen kasvun määrästä, joten on perusteltua korottaa hintaa, jotta kaupungin tuen osuus ei ylitä käyttömaksuilla katettavaa osuutta.

Kausimaksut Kaudella 2020 Kaudella 2021
Koko kausi 30 € 35 €
Viikko 10 € 10 €
Päivä 5 € 5 €
 

Muut järjestelmän käyttömaksuja koskevat ehdot pysyvät ennallaan:

 • Kaupunkipyörän enimmäiskäyttöaika on viisi tuntia per käyttökerta. Jos enimmäiskäyttöaika ylittyy, veloitetaan kaupunkipyörän käyttäjältä 80 euron viivästysmaksu.
 • Käyttömaksuja voidaan tarkistaa toteutuneen käytön ja tulojen mukaan. Lisäksi käyttömaksuja voidaan muuttaa myös tilapäisesti erityistarpeiden perusteella, esimerkiksi osana kaupunkipyöräpalvelun markkinointia.

Lisääntyvien tulojen myötä kaupunkipyöräpalvelun asemaverkostoa voidaan laajentaa suunnitelmien mukaan. Mikäli johtokunta vahvistaa esitetyt käyttömaksut ja kokouksessa esitellyn verkostosuunnitelman, HKL jatkaa asemasijantien suunnittelua ja sopimusneuvotteluita esitetyn mukaisesti. Laajennusta koskeva hankintapäätös tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi joulukuussa.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.06.2020 § 109

04.06.2020 Pöydälle

02.04.2020 Ehdotuksen mukaan

21.11.2018 Ehdotuksen mukaan

14.06.2018 Ehdotuksen mukaan

31.05.2018 Ehdotuksen mukaan

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 31.01.2020 § 21

Päätös

Toimitusjohtaja päätti maksaa kaupunkipyöräpalvelun toimittajalle
CityBike Finland Oy:lle sopimuksen mukaisen peruspalvelutason ylittämisestä laatubonuksen (netto) yhteensä 348.634 euroa (alv 0 %) vuodelta 2019 päätöksen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n välisessä kaupunkipyöräpalvelun toimittamista koskevassa sopimuksessa 16.12.2015 on määritelty palvelutasolle ja toimittajan suoriutumiselle kriteerit ja niiden mukaan määräytyvät bonukset ja sanktiot. Kaudelta 2016 bonusta maksettiin 30.000 euroa ja 2017 40.000 euroa, kun käytössä oli sopimuksen mukaan vain kaksi keskeisintä kriteeriä. Kolmannesta kaudesta alkaen oli käytössä laajempi bonus- ja sanktiojärjestelmä ja 2018 bonusta määräytyi maksettavaksi 153.918 euroa.

HKL ja Citybike Finland Oy ovat tehneet alkuperäisen hankintasopimuksen muuttamisesta lisäsopimuksen L1 4.7.2018.

HKL:n johtokunnan päätös § 160, 21.11.2018:

Kaupunkipyöräkauden yhteenveto ja asiakaskyselyn tulokset

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation. Lisäksi liikennelaitoksen johtokunta päätti valtuuttaa liikennelaitoksen toimitusjohtajan päättämään Kaupunkipyörä Suomi Oy:lle maksettavista bonuksista sekä kaudelta 2018, että myös tulevilta kausilta.

Lisäsopimuksessa L2 on palvelutason kriteereiksi määritelty liitteestä 1 ilmenevät yhdeksän bonus- ja sanktio kriteeriä kaudesta 2019 alkaen. Lisäsopimuksen L2 mukainen bonusten enimmäismäärä on 396.667 euroa.

Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi

Kaupunginhallitus 11.06.2018 § 428

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun laajentamista koskevan hankesuunnitelman liikenneliikelaitoksen johtokunnan 31.5.2018 tekemän tarkistetun esityksen mukaisesti siten, että

- kaupunkipyöräverkostoa laajennetaan hankesuunnitelmassa esitetyn vaihtoehdon B mukaisesti

- kaupungin vuosittainen rahoitus esitetylle kaupunkipyöräjärjestelmän laajennukselle on enintään 1 milj. euroa eli yhteensä 7,5 milj. euroa koko sopimuskaudella 2018-2025.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Samuli Mäkinen, palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi