Hankesuunnitelma, Kaupunkipyöräpalvelun laajentaminen vuosille 2019 - 2025

HEL 2018-002575
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 103 §

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen hankinta

Direktionen för trafikaffärsverket

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n suorahankintana hankkimaan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen KaupunkiPyörä Suomi Oy:ltä voimassaolevan hankintasopimuksen voimassaolon ajaksi seuraavasti:

 • laajennus käsittää 88 uutta pyöräasemaan ja 880 uutta pyörää
 • laajennus toteutetaan aikaisintaan kauden 2019 alusta lukien kauden 2025 loppuun
 • HKL maksaa palvelun toteuttamisesta yhteensä enintään 979.000 euroa / kausi (arvonlisäveroton hinta) toteutuneiden kausien määrän mukaisesti; eli suunniteltujen kuuden kauden toteutuessa palvelun arvonlisäveroton kokonaishinta on enintään 5,874 milj. euroa
 • palvelusta maksettavien mahdollisten bonusten ja perittävien sanktioiden enimmäismäärät skaalataan asemien ja pyörien määrän mukaisesti samassa suhteessa kuin alkuperäisessä hankintasopimuksessa niin, että bonusten enimmäismäärä laajennusten osalta on 396 667 euroa
 • muilta osin noudatetaan alkuperäisen hankintasopimuksen ehtoja.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan hankintaan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 600.000 euron arvosta (ilman alv).

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunkipyöräpalvelusta tullaan saamaan myös käyttömaksuja, jotka tulevat HKL:lle, ja että hankesuunnitelmassa on arvioitu, että näiden käyttömaksujen kokonaismäärä tulisi lisääntymään laajennuksen myötä n. 15 % vuodessa.

Johtokunta päätti myös, että päätös tehdään ehdolla, että kaupunginhallitus hyväksyy laajennusta koskevan hankesuunnitelman.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Alkuperäinen hankinta perustuu HKL:n tarjouskilpailuun 44H/14, jossa konsortion Moventia & Smoove SAS (Clear Channel Suomi Oy sekä Helkama Velox Oy) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin.

HKL ja konsortio ovat tehneet hankinnasta Hankintasopimuksen 16.12.2015. HKL, konsortio ja KaupunkiPyörä Suomi Oy ovat 5.7.2016 siirtäneet hankintasopimuksen HKL:n ja KaupunkiPyörä Suomi Oy:n väliseksi sopimukseksi.

Hankinnan kulku

Liikennelaitoksen johtokunta on hyväksynyt kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman 11.9.2014 niin, että kaupunkipyöräpalvelun ja ylläpidon ennakoitu kokonaisarvo kymmeneksi (10) vuodeksi on yhteensä 20.000.000,00 euroa ilman arvonlisäveroa.

Johtokunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun alueen laajentamisen hankesuunnitelman 5.4.2018. Johtokunta on edelleen 31.5.2018 päättänyt esittää kaupunginhallitukselle kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen tarkennetun hankesuunnitelman ns. vaihtoehdon B suuntaisesti.

Esitetyssä hankesuunnitelmassa kaupunkipyöräpalvelun laajennus ulottuu lännessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan varrelle ainakin Itäkeskuksen ympäristöön asti niin, että uusia kaupunkipyöräasemia tulee 88 kpl ja uusia kaupunkipyöriä 880 kpl. Nyt esitetyssä hankinnassa on kyse tämän hankesuunnitelman mukaisen palvelun hankkimisesta.

Hankesuunnitelmaa ei ole vielä käsitelty kaupunginhallituksessa ja nyt esitettävä hankintapäätös tehdään ehdolla, että hankesuunnitelma hyväksytään esitetyssä muodossa.

HKL on käynyt sopimusneuvotteluja nykyisen toimittajan KaupunkiPyörä Suomi Oy:n kanssa hankintasopimuksen pohjalta tehtävästä lisähankinnasta ja toimittajan kanssa on saavutettu neuvottelutulos, jonka sisältö ilmenee päätösehdotuksesta. Osapuolet saavuttivat laajennuksesta neuvottelutuloksen 11.6.2018.

Suorahankinnan perusteet

Erityisalojen hankintalain mukaa hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, kun teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

Nyt esitettävässä hankinnassa on kyse jo hankitun kaupunkipyöräpalvelun toimimisesta laajennetussa muodossaan yhtenäisesti hankintasopimuksen keston ajan vuoteen 2025 asti. Yhtenäiseen järjestelmän toimintaan päästään järjestelmään liittyvien erityisten yhteentoimivuusvaatimuksien vuoksi käyttämällä alkuperäisen hankintasopimuksen toimittajaa.

Lisäksi hankintalain mukaan hankintasopimukseen voidaan tehdä muutos ilman uutta hankintamenettelyä, jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai -palveluja taikka ylimääräisiä tavarantoimituksia, jotka eivät sisältyneet alkuperäiseen sopimukseen, ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä ja aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten merkittävää päällekkäisyyttä hankintayksikölle.

Lisähankinta tarkoittavasta sopimusmuutoksesta on tehtävä sopimusmuutosilmoitus tilanteessa, jossa hankintasopimus ylittää EU-kynnysarvot.

HKL toteaa, että hankittavan kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen toteuttaminen tarkoituksenmukaisella ja käyttäjäystävällisellä tavalla edellyttää, että se on kaikilta osin yhteentoimiva olemassa olevan järjestelmän kanssa. Yksinoikeuden suojaamisen vuoksi tässä tilanteessa suorahankinta on mahdollinen, kun hankintaa ei voida kilpailuttaa ainoan mahdollisen toimittajan suojattujen immateriaalioikeuksien vuoksi.

HKL:n asiassa tekemän selvittelyn perusteella on ilmeistä, että järkeviä ja toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 31.05.2018 § 91

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymistä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintatasoisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden lisäksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkeskukseen ja Puotilaan asti.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennuksen kustannus on hankesuunnitelman mukaan vuosina 2019-2025 enintään miljoona euroa vuodessa eli yhteensä 7 milj. euroa koko sopimuskaudella. Summa maksetaan palveluntuottajalle vuosittain kahdessa erässä.

Suunnittelua ja hankintaa jatketaan hankesuunnitelman mukaisesti ja hankintapäätös tuodaan johtokunnan käsiteltäväksi välittömästi hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Jos laajennuksen ensimmäisiä alueita ehditään toteuttaa jo 2018, niistä hyväksytään lisäksi enintään 0,5 milj. euron kustannus. Laajennuksen kokonaiskustannukseksi tulee näin enintään 7,5 miljoonaa euroa, joka kustannettaisiin kaupungin erillisrahoituksella. Päätöksen mukainen hankesuunnitelman toteuttaminen edellyttää, että hankkeelle saadaan budjettirahoitus Helsingin kaupungilta.

Laajennus ulottuu lännessä Pitäjänmäen alueelle ja idässä metroradan varrelle ainakin Itäkeskuksen ympäristöön asti. Uusia kaupunkipyöräasemia tulee noin 88. Tarkat alueet ja asemamäärä määrittyvät palvelun toteutussuunnitteluvaiheessa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa.

Helsingin kaupunkipyöräpalvelun toteuttaminen määritettiin HKL:n tehtäväksi Helsingin kaupungin pyöräilynedistämisohjelmassa 2014 (27.1.2014, HEL 2013-001995). Toteuttamisesta tehtiin hankesuunnitelma, joka hyväksyttiin 2014(27.03.2014, HEL 2014-003639) ja hankinta kilpailutettiin 2015 (20.10.2015, HEL 2014-003639).

Liikennelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä kaupunkipyöräpalvelun alueen laajentamisen hankesuunnitelman 05.04.2018 (HEL 2018-002575). Tämä päätösehdotus on sisällöltään vastaava, mutta asemamäärää on tarkennettu suuremmaksi.

Hyväksyessään kaupunkipyöräpalvelun hankesuunnitelman, Helsinki sitoutui rahoittamaan palvelua enintään kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. Palvelu pystyttiin kuitenkin hankkimaan kaupungille selkeästi hankesuunnitelman arviota edullisemmin, kaupungin maksaessa palvelusta 1,295 Meur/vuodessa. Palvelun laajennuksen myötä kaupungin maksama vuosittainen rahoitus olisi yhteensä enintään 2,295 miljoonaa euroa (ilman alv.).

Palvelu otettiin käyttöön 2016 keväällä aluksi 50 kaupunkipyöräasemalla ja 500 pyörällä, josta määriä kasvatettiin kaudelle 2017 kolminkertaiseksi, 140 kaupunkipyöräasemaan ja 1400 pyörään. Jälkimmäisestä määrästä puuttui vielä 10 asemaa ja 100 pyörää, jotka olivat väliaikaisesti Espoossa pilottikokeilussa. Kaudella 2018 Helsingissä tulee olemaan 150 kaupunkipyöräasemaa ja 1500 pyörää. Tämän lisäksi samalla maksulla ja asiakkuudella käyttäjä voi käyttää myös Espooseen toteutettavaa kaupunkipyöräpalvelua, joka tulee toimimaan yhteneväisesti Helsingin kaupunkipyöräpalvelun kanssa. Espooseen tulee keväällä 2018 70 kaupunkipyöräasemaa ja 700 pyörää, laajentuen jo saman kesän aikana 105 pyöräasemaan.

Kaupunkipyöräpalvelu on otettu Helsingissä hyvin vastaan, käyttäjiä on paljon ja matkoja tehdään erittäin aktiivisesti myös kansainvälisesti vertailtuna. Koko kauden käyttöoikeuden maksaneita käyttäjiä oli 2017 kaudella 34105 kpl. Matkoja tehtiin vuonna 2017 vilkkaimpina päivinä yli 11/pyörä/päivä, koko kauden keskiarvon ollessa noin seitsemän matkaa päivässä jokaista pyörää kohden.

Hyvin menestyneelle kaupunkipyöräpalvelulle on toivottu laajentumista asiakaspalautteissa ja kaupunginvaltuuston aloitteessa (Arhinmäki Paavo ym. valtuustoaloite Kvsto 7.6.2017 asia 38). HKL:n selvitysten mukaan laajentumiselle on potentiaalisia alueita, joilla työpaikkojen ja asuntojen tiheys on sopiva.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennus ei aiheuta lisäystarvetta HKL:n omaan henkilöstöön.

Hankintapäätös laajennuksesta on hankesuunnitelman mukaan edetessä mahdollista tehdä kevään 2018 aikana ja täydessä nyt toteutettavassa laajuudessaan uusi verkosto olisi käytössä kauden 2019 alusta alkaen.

Käsittely

Esittelijä täydensi päätöksen ensimmäistä kappaletta kuulumaan:
Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupunkipyöräpalvelun laajentamisen hankesuunnitelman hyväksymistä vaihtoehdon B suuntaisesti. HKL jatkaa hankkeen valmistelua niin, että syksyn budjettineuvotteluihin mennessä on käytettävissä tieto siitä, miten laajennus olisi toteutettavissa koko kaupunkiin markkinahintatasoisesti. Vaihtoehto B käsittää Pitäjänmäen ja Herttoniemen alueiden lisäksi laajennuksen ulottamisen pidemmälle metroradan varteen Itäkeskukseen ja Puotilaan asti.

05.04.2018 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Samuli Mäkinen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35753

samuli.makinen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.06.2018

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300
Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2000 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6000 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Mer information fås av

Samuli Mäkinen , projekti-insinööri, puhelin: 09 310 35753

samuli.makinen@hel.fi