Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston jäsenten virkamatka pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon 23.-25.5.2018

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-002641
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 210 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kulttuurijaoston jäsenten virkamatka pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon 23.-25.5.2018

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus oikeutti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan Arja Karhuvaaran, jäsenet Sami Muttilaisen ja Mika Ebelingin sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan Elisa Gebhardin ja jäsenet Pauliina Lehtisen, Hannu Oskalan ja Timo Vuoren tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssi järjestetään Oslossa, Norjassa 23.–25.5.2018. Konferenssi järjestetään joka toinen vuosi ja sen tarkoituksena on vaihtaa kokemuksia kulttuurin uusista strategioista eri kaupunkien välillä, keskustella kulttuuripoliittisesti ajankohtaista teemoista sekä oppia pohjoismaisen yhteistyön hengessä muiden verrokkikaupunkien onnistumisista ja jakaa oman kaupungin kokemuksia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 29.1.2018, § 50 luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet, joiden perusteella kaupunginhallitus päättää tästä virkamatkasta. Matkalle osallistuvat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämät luottamushenkilöt sekä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari, kulttuurijohtaja, kulttuuripalvelupäällikkö, kumppanuuspäällikkö ja lautakunnan sihteeri.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.03.2018 § 72

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus oikeuttaisi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varapuheenjohtajan Arja Karhuvaaran, jäsenet Sami Muttilaisen ja Mika Ebelingin sekä kulttuurijaoston puheenjohtajan Elisa Gebhardin ja jäsenet Pauliina Lehtisen, Hannu Oskalan ja Timo Vuoren tekemään virkamatkan pohjoismaisten pääkaupunkien kulttuurilautakuntien konferenssiin Osloon, Norjaan 23.–25.5.2018.

Virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvauksia koskevan liitteen sekä kaupungin virkamatkoista antaman ohjeen mukaisina.

Matkakustannusten korvausten saamista varten virkamatkalla olleen on esitettävä lasku välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Matkalaskuun on liitettävä alkuperäiset tositteet syntyneistä kustannuksista silloin, kun tosite on saatavissa.

Virkamatkasta aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan käyttövaroista. Luottamushenkilöiden osalta arvio matkan kokonaiskustannuksista on noin 1 500 euroa per henkilö.

Esittelijä
kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto
Lisätiedot

Miska Nera, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37012

miska.nera@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 25.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi