Kaupunginkanslia, asukasosallisuuden pienavustusten myöntäminen vuonna 2018

HEL 2018-003045
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15

Pitäjänmäki-seura ry:n asukasosallisuuden pienavustushakemus

Kommunikationsdirektör

Päätös

Oto. viestintäjohtaja päätti myöntää Pitäjänmäki-seura ry:lle asukasosallisuuden pienavustusta 1 900 euroa Pitäjänmäki-päivä-tapahtuman järjestämiseen.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 (§ 460), että kaupunginkanslian viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa. Pienavustuksella voidaan tukea alkavia hankkeita ja toimintaa tai kertaluonteisia lyhyen aikavälin projekteja, jotka ovat muiden asukasosallisuuden avustuslajien, yleisavustuksen ja toiminta-avustuksen kriteerien mukaisia. Pienavustuksen myöntämisessä on tarkoituksenmukaista pyrkiä päätöksenteon nopeuteen ja ketteryyteen sekä mahdollistaa matalan kynnyksen reagointi kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin.

Asukasosallisuuden avustuskriteereiden mukaan avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen. Asukasosallisuuden avustusten toiminnan tulee edistää asukkaiden ja kaupungin välistä yhteistyötä ja asukkaiden osallisuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon sekä tarjota vaikuttamismahdollisuuksia oman lähiympäristönsä elävöittämiseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Pitäjänmäki-seura ry on hakenut 2 100 euroa Pitäjänmäki-päivä-tapahtuman järjestämiseen. Tilaisuus järjestetään Pitäjänmäen kirjaston, nuorisotalon ja urheilukentän alueella. Tilaisuudessa esitellään pitäjänmäkeläisiä toimijoita ja alueen toimintaa, ja painopistealueena on asukkaiden osallistumiseen aktivointi. Tapahtumassa nostetaan esiin paikallisia kaava-, liikenne ja muita kysymyksiä. Tapahtumaan osallistuvat Nuolipuiston kivikautisen asuinpaikan arkeologinen tutkimusryhmä ja Helsingin valokuidut -osuuskunta. Kummankin projektin osalta annetaan osallistujille mahdollisuus tutustua konkreettisesti niiden toimintaan ja mm. tarjotaan mahdollisuus osallistua keväälle 2019 suunniteltuihin kaivauksiin. Paikallisille asukkaille ja muille toimijoille tarjotaan mahdollisuus osallistua tilaisuuteen esittely- ja myyntipaikoilla. Pitäjänmäki-päivällä on keskeinen merkitys monimuotoisen ja nopeasti kasvavan kaupunginosan identiteetin ja yhteenkuuluvuuden tukemiselle.

Asukasosallisuuden pienavustuksella katetaan tilaisuuden järjestämisestä aiheutuvia kuluja, kuten alue- ja tilavuokria sekä tiedottamisen kuluja. Hakemuksessa on eritelty yhdeksi tilaisuuden kustannukseksi tilaisuudessa käytettävän kaluston poisto, kustannuksen arvo on 200 euroa. Kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavien yleisohjeiden mukaan avustuksen määrää harkittaessa toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin. Täten avustushakemuksessa esitettyä kaluston poistoa ei voida huomioida pienavustusta myönnettäessä.

Pitäjänmäki-seura ry:n pienavustushakemus kohdentuu osallistavin menetelmin tuotetun tapahtuman järjestämiseen, joka tukee alueen viihtyisyyden ja yhteisöllisyyden rakentumista. Pienavustushakemus täyttää asukasosallisuuden kriteerit edeltä mainituin osin.

Detta beslut publicerades 18.09.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Anu Markkola, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 09-310 36547

anu.markkola@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Sarvilinna
oto. viestintäjohtaja

Bilagor

1. Asukasosallisuuden_pienavustushakemus_Pitäjänmäki-seura_ry_2

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.