Toimialan hallinnon tietosuojan vastuuhenkilöiden nimeäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003130
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Toimialan kulttuuripalvelujen tietosuojan vastuuhenkilöiden nimeäminen

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti nimetä rekisterinpitäjänä toimialan kulttuuripalvelujen tietosuojan vastuuhenkilöiksi kirjastopalvelujen johtajan, museonjohtajan, taidemuseon johtajan, kulttuuripalvelupäällikön ja kaupunginorkesterin intendentin.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunta on päätöksellään 27.3.2018 delegoinut rekisterinpitäjän valtuudet toimialajohtajalle, siltä osin kuin rekisterin tiedot koskevat koko toimialaa tai useampia kuin yhtä palvelukokonaisuutta, ja palvelukokonaisuuden johtajalle, siltä osin kuin rekisterin tiedot koskevat yhtä palvelukokonaisuutta.

Toimialajohtaja on päätöksellään 11.4.2018 vahvistanut tietosuojan vastuuhenkilöiden ja yhteyshenkilöiden tehtävät ja vastuut.

Vastuuhenkilöiden tehtäviin sisältyvät (Taj 11.4.2018):

-
Huolehtii rekisteritoimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta, kuten rekisteriselosteiden laatimisesta, hyväksymisestä ja ajantasaisuudesta.
 
 
-
Huolehtii, että työntekijöillä on oikeat käyttöoikeudet työssä tarvittaviin henkilötietoihin.
 
 
-
Huolehtii rekisteröityjen tietopyyntöihin vastaamisesta lain edellyttämässä 1 kuukauden määräajassa ja oikeiden tietojen luovuttamisesta.
 
 
-
Ilmoittaa rekisteröidyille, mikäli heillä ei ole oikeutta tutustua heistä kerättyihin tietoihin.
 
 
-
Huolehtii rekisteröityjen tiedonoikaisuvaatimusten toteuttamisesta.
 
 
-
Antaa kirjallisen todistuksen rekisteröidyille, jos heidän vaatimustaan tiedon oikaisemisesta ei hyväksytä.
 
 
-
Huolehtii rekisteröityjen muiden oikeuksien toteuttamisesta silloin, kun laki sitä edellyttää (esim. oikeus tietojen poistamiseen suostumukseen perustuvassa tietojenkäsittelyssä).
 
 
-
Vastaa sitä, että työntekijät käyvät tietosuojakoulutuksen ja uudet työntekijät perehdytetään tietosuojaan.

Rekisterinpitäjä nimeää päätöksellään kullekin rekisterille yhteyshenkilön vastuuhenkilön esityksestä.

Yhteyshenkilö on henkilö, joka ottaa vastaan tietopyynnöt ja tiedon korjaamisvaatimukset. Hän myös kerää tiedot ja toimittaa ne rekisterin vastuuhenkilölle. Yhteyshenkilön kohdalle merkitään vain tehtävänimike, ei henkilöä.

Detta beslut publicerades 26.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Tarja Pitkänen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 89014

tarja.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Tuula Haavisto
kulttuurijohtaja