Valtuutettu Mika Ebelingin aloite Östersundomin siirtämisestä HSL:n B-vyöhykkeeseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003209
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 21. / 255 §

Den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen om överföring av Östersundom till HRT:s zon B

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

På förslag av ordföranden bordlade stadsfullmäktige ärendet.

Stadsfullmäktige betraktar den av ledamoten Mika Ebeling väckta motionen som slutbehandlad.

Stäng

Ledamoten Mika Ebeling och 20 andra ledamöter föreslår i sin motion att Helsingfors stadsstyrelse ska verka för en överföring av Östersundom till HRT:s zon B.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen förelägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamöter.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att det är samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) som ordnar kollektivtrafiken i huvudstadsregionen och godkänner taxe- och biljettsystemet för kollektivtrafiken.

HRT:s styrelse har godkänt ett nytt taxe- och biljettsystem baserat på en bågmodell, där zonbågarnas gränser i första hand baserar sig på avståndet från Helsingfors centrum. Modellen har med tanke på regionen ansetts vara tydligare, enklare och rättvisare än det nuvarande systemet. Det är meningen att bågmodellen ska tas i bruk vid ingången av 2019. I det nya systemet hör Östersundom till zon C, medan det övriga Helsingfors hör till zonerna A och B.

I det regionala systemet kan jämlikheten inte granskas utifrån hemkommunen. För dem som bor i Östersundom blir det dyrare att resa till Helsingfors centrum, eftersom resans pris mer än förr beror på resans längd. Däremot är en resa med kollektivtrafiken i två zoner enligt det nya systemet inte dyrare för dem som bor i Östersundom än en motsvarande resa för andra helsingforsare eller för dem som bor inom zon C i Esbo och Vanda. HRT beslutar om biljettpriserna i det nya taxe- och biljettsystemet hösten 2018 i anslutning till behandlingen av samkommunens budget.

Den ändring som föreslås i motionen skulle leda till att huvudstadsregionen i praktiken måste övergå till en enhetstariff då C-bågen slopas. En sådan ändring kan inte anses vara motiverad med tanke på bl.a. de höjningar som behövs i servicenivån, tilläggsinvesteringarna i materiel och effekterna på driftsekonomin.

Trafikeringstiden och intervallerna för busslinjerna i Östersundom har dimensionerats så att de motsvarar efterfrågan i området. Det är inte ekonomiskt motiverat med ett kollektivtrafikutbud på samma nivå som i de tätt bebodda områdena i Helsingfors.

Stäng

Kaupunginhallitus 17.09.2018 § 586

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Mika Ebelingin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Marcus Rantala: Perusteluosan loppuun lisätään seuraava kappale:

"Östersundom on ainoa Helsingin kaupunginosista joka sijaitsee C-vyöhykkeellä ja hinnan muutos verrattuna nykyiseen Helsingin sisäiseen lippuun tulee olemaan merkittävä. Siksi on oleellista seurata miten alueen joukkoliikennekäyttäytyminen kehittyy alueella."

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Marcus Rantalan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 11
Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Terhi Koulumies, Maria Ohisalo, Pia Pakarinen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Anni Sinnemäki, Jan Vapaavuori, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 4
Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 11 - 4.

10.09.2018 Pöydälle

15.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 282

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) vastaa joukkoliikenteen järjestämisestä Helsingissä. Tehtäväänsä liittyen HSL hyväksyy toimialueellaan noudatettavan joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän. Myös päätökset lippujen hinnoista kuuluvat HSL:n toimivaltaan.

HSL on valmistellut vuodesta 2006 alkaen uutta taksa- ja lippujärjestelmää samanaikaisesti matkakorttijärjestelmän uudistamishankkeen kanssa. Valmistelu on tapahtunut vaiheittain yhteistyössä kuntien kanssa. HSL on ennen päätöksentekoaan pyytänyt kuntien lausuntoja ehdottamistaan muutoksista.

HSL valitsi vuonna 2011 uuden taksa- ja lippujärjestelmän perusperiaatteeksi kaarimallin, jossa vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta ja jossa pääkaupunkiseudun alueella on ainakin kausilipuissa minimiostoksena kaksi vyöhykettä.

Nykyisin käytössä olevassa joukkoliikenteen vyöhykemallissa kaupunkien rajoille muodostuu suuret hintaportaat, mikä tekee seutulipun ostamista edellyttävistä kuntarajan ylittävistä lyhyistä matkoista kalliita. Nykyisessä järjestelmässä koetaan epäreiluksi myös se, että idässä voi matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan aiemmin. Samoin hintaporras Helsingin ja Sipoon välillä on suuri, koska seutulippu puuttuu välistä.

Joukkoliikenteen palvelutason mitoitus HSL:n joukkoliikenteessä tehdään palvelutaso-ohjeen perusteella. Suunnitteluohje sisältää seitsemäntasoisen palvelutason luokituksen, joista pääsääntöisesti viittä luokkaa käytetään pääkaupunkiseudulla. Kussakin luokassa on esitetty palvelutasotavoitteet liikennöintiajoille, maksimivuoroväleille ja kävelyetäisyyksille pysäkille tai asemalle. Palvelutasoluokittelu perustuu muun muassa joukkoliikennematkustajien määriin, joten tiheämmin asutut alueet kuuluvat korkeampaan palvelutasoluokkaan kuin harvaan asutut alueet.

Östersundomin alue kuuluu parhaimmillaan kahden tähden palvelutasoluokkaan, jonka luonnehdinta on kohtuullisen joukkoliikenteen palvelutaso. Östersundomin kaltaisella harvaan asutulla alueella joukkoliikenteen kysyntä on sen verran vähäistä, ettei joukkoliikenteen tarjontaa ja palvelutasoa pystytä taloudellisesti järkevästi tuottamaan saman tasoisena kuin muualla Helsingissä. Östersundomin alueen joukkoliikenteen palvelutaso on kuitenkin nykyään olennaisesti parempi kuin aikana ennen alueen liittämistä Helsinkiin.

HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä Östersundomissa asuvien matkat Helsingin keskustaan kallistuvat, koska uudessa tariffimallissa matkan hinta riippuu aiempaa enemmän matkan pituudesta. Tehdessään kahden vyöhykkeen joukkoliikennematkan, joka jo mm. kattaa seudullisesti varsin laajan työssäkäyntialueen, Östersundomin asukas ei kuitenkaan joudu maksamaan matkastaan sen enempää kuin muutkaan helsinkiläiset.

Käsittely

Vastaehdotus:
Eveliina Heinäluoma: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uudelleen.

Kannattaja: Jape Lovén

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: HSL:n toivotaan seuraavan Östersundomin tilannetta vyöhykeuudistuksen toteutuessa ja kehittää alueen liikenneolosuhteita asukasmäärän kasvaessa. Mikäli kaaren sijaintia muutettaisiin Espoon ja Vantaan osalta, tulee Östersundomin paikkaa kaarella tarkistaa uudelleen.

Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius

Ei-äänet: 3
Eveliina Heinäluoma, Jape Lovén, Mika Välipirtti

Poissa: 2
Silvia Modig, Laura Rissanen

Esittelijän ehdotus jäi voimaan äänin 8-3. (2 poissa)

15.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Markku Granholm, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37121

markku.granholm@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 04.10.2018

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi