Oikaisuvaatimus kaupunkitekniikan rakentamisen päätökseen 6.4.2018 § 13

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003304
Ärendet har nyare handläggningar
§ 13

Yksikönjohtajan päätös vahingonkorvausasiassa

Enhetschef

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä hakijan vaatimuksen alla mainituin perustein kohtuulliseksi korvauksen määräksi katsomansa 1.000,00 euroa.

Tämä päätös on ainoastaan Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran kannanotto korvausasiaan, eikä kyse ole korvausasian kaupunkia oikeudellisesti sitovasta ratkaisusta. Tämä päätös ei sisällä kannanottoa siihen, onko Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara aiheuttanut hakemuksessa esitetyn vahingon, eikä hakija voi vedota tähän päätökseen asian mahdollisessa muussa käsittelyssä.

Menotosite talousyksikköön ja pöytäkirjanote Staran kaupunkitekniikan rakentamiselle, jonka tulee huolehtia asian tiedottamisesta asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus ja perustelut

Hakemuksen mukaan hakija oli ajanut Mechelininkatua Kampista Töölön suuntaan. Pohjoisen Hesperiankadun risteyksen jälkeen alkoi työmaa-alue, jossa vasen kaista oli ollut suljettu ja autot oli ohjattu puomein osin jalkakäytävän puolelle reunakiveyksen yli niin, että kaista kulki puoliksi jalkakäytävällä ja puoliksi ajoradalla. Hakijan kertoman mukaan yksi reunakivistä oli noussut ylös tai painunut työkoneen tms. syyn takia. Hän ei ollut ehtinyt kunnolla väistää tai pysähtyä jolloin tuo mainittu reunakivi oli osunut pohjaan seurauksella, että öljypohja oli mennyt rikki ja öljyt valuneet ulos. Ajoneuvo hinattiin tämän jälkeen huoltoon, jossa selvitettiin autoon tulleet viat (liite 1 ja 2). Hakija vaatii täten Staraa korvaamaan ajoneuvon korjauskustannukset arvionsa ja kuitin mukaisesti yhteensä 2.074,00 euroa (liite 3).

Staran selvitys korvausvaatimuksesta

Työyksiköstä saamamme selvityksen mukaan Stara on teettänyt Mechelinkadun perusparannustöitä tapahtuma-aikaan. Kyseisellä kohdalla liikenne oli ohjattu kaivannon ohi osittain reunakivien yli. Reunakiven sivut oli täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Tuntemattomasta syystä yksi reunakivi oli noussut osittain ylös, johon ajoneuvon pohja oli ilmeisesti osunut. Aiheesta oli tullut myös katupäivystäjälle soitto. Hän oli käynyt paikalla toteamassa tilanteen ja tekemässä korjaavat toimenpiteet eli ylös noussut reunakivi oli poistettu ja kuoppa täytetty ja jyrätty paikkamassalla. Paikalla ei kuitenkaan enää ollut vaurioituneita ajoneuvoja. Kyseisessä paikassa on sattunut samaan aikaan myös toinen vastaavanlainen vahinko.

Staran johtopäätökset ja korvausperusteet

Hakija on vaatinut Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staraa korvaamaan ajoneuvolle aiheuttamansa vauriot kuittien ja arvion mukaisesti yhteensä 2.074,00 euroa, joka koostuu hinauskuluista 170,00 euroa, puhelinkuluista 4,00 euroa ja vaatimus auton kuluista 1.900,00 euroa.

Stara korvaa hakijalle kohtuulliseksi korvauksen määräksi katsomansa 1.000,00 euroa, sisältäen hinauskulut 170,00 euroa, puhelinkulut 4,00 euroa ja auton arvo 826,00 euroa. Korvauksen määrän perusteena ovat auton kunto (katsastamaton), auton ikä 15 vuotta (käyttöönottopäivä 17.3.2003), ja ajokilometrit (yli 211.000 km). Kyseinen ajoneuvo on käyty arvioimassa Staran toimesta ja arvioitsijan mukaan auton arvo on korkeintaan muutaman sata euroa. Lisäksi on huomioitava, että vastaavanlaisen vuosimallin ja merkin ajokuntoisen katsastetun ajoneuvon pyyntihinnat tällä alueella ovat 750 - 1500 euron välissä.

Vahingonkorvaus maksetaan korvausvaateen laatijan ilmoittamalle vahingon kärsijän tilille.

Näyttövelvollisuus aiheutuneista vahingoista ja siitä korvausvastuussa olevasta tahosta on vahingonkärsijällä. Selvästi korvattavia asioita ovat vahingosta aiheutuneet todennetut taloudelliset menetykset vahingon kärsineelle. Vahingonkorvausoikeuden yleisten periaatteiden mukaisesti vahingon kärsinyt ei saa hyötyä vahingosta eli tulla parempaan taloudelliseen asemaan kuin ennen vahinkoa.

Detta beslut publicerades 07.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Juha M Lahti, tuotantopäällikkö, puhelin: +358931039626

juham.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Hannu Halkola
yksikönjohtaja

Bilagor

1. Vahingonkorvausvaatimus
2. Kuvat tapahtumapaikalta
3. Euromääräinen vaade
4. Staran lausunto
5. Auton tiedot

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.