Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen Helsingin ja Espoon välillä

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003401
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 30. / 303 §

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen Helsingin ja Espoon välillä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Eastern Light Finland I Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamiseksi mereen Helsingin ja Espoon välille seuraavan lausunnon:

Hankealueella ei ole vireillä sellaisia merkittäviä vesirakentamishankkeita, joiden toteutumisedellytyksiin kaapelireitti voisi vaikuttaa. Lähin merkittävä suunnitteluvaiheessa oleva hanke on Koivusaaren alueen rakentaminen, jossa vesirakentamista tulisi laajalle alueelle ja töiden aikana vesiliikennettä olisi tavanomaista enemmän. Koska vesilupahakemuksessa ei ole mainittu kaapelihankkeen toteutusaikaa, on syytä varmistaa kaapelin laskemisen ajankohdan työtilanne Koivusaaren alueella. Hakijan tulee tehdä Helsingin kaupungin kanssa merialueelle sijoittamiseen liittyvät sopimukset ennen kaapelin asentamista kaupungin omistamalle vesialueelle.

Kaapelin maareitille on myönnetty sijoituslupa, kaupunkiympäristön toimialan alueiden käyttö ja -valvonta yksikön päällikön päätös 12.1.2018 § 6. Mikäli hankkeen Helsingin ja Espoon välinen haara edellyttää päätöksestä poikkeavia järjestelyjä, tulee hakijan sijoituspaikan osalta noudattaa seuraavia periaatteita: Rantautumiskohdan valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa Lauttasaaren Särkiniemessä tulee ottaa huomioon, että rantautumiskohta sijaitsee alueella, jossa on muinaismuistolain nojalla suojeltuja muinaisjäännöksiä. Asemakaavassa koko Särkiniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, jossa on suojeltuja muinaismuistolain mukaisia muinaismuistoalueita ja perinteiselle kesämajatoiminnalle osoitettuja alueita. Kesämaja-alueilla majojen ympäristö tulee kaavamääräysten mukaan säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Lisäksi Särkiniemessä on suojeltu luontotyyppi, arvokkaita metsä- ja lintukohteita ja metsäverkostoa, ja koko rantavyöhyke on ensimmäisen luokan kasvillisuuskohdetta.

Rantautumiskohdan valinnassa tulee ottaa huomioon, että siitä jatkuvalla kaapelin maareitillä tulee löytyä johtokäytävä, jolla kaapelin sijoittaminen ja rakennustyöt eivät vaaranna edellä kuvattuja kulttuurihistoriallisia arvoja, luonnonarvoja ja muita arvoja. Lisäksi tulee toteutua puiden osalta 2,5 metrin suoja-alue. Kaapelin reitin suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan sekä Helsingin kaupunginmuseon ja museoviraston kanssa. Kaapelin maareittiin liittyvän sijoitusluvan periaatteet tulee tarkistaa siten, että huomioidaan alueen erityisarvot ja rantautumiskohdan tarkentaminen tarvittavilta osin. Rantautumiskohdan ja siihen liittyvien kaapelin reitin suunnittelussa tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiympäristön kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalveluun. Särkiniemen muinaismuistoaluetta koskee myös muinaismuistolain mukainen suojelu, josta poikkeamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin kaupunki puoltaa vesilainmukaisen luvan myöntämistä Eastern Light I Oy:n kaapelihankkeelle ja edellyttää, että sen esittämät näkökohdat vesialueelle sijoittamisen sopimusmenettelystä ja maa-alueelle sijoittamisen edellytyksistä otetaan huomioon. Mikäli uutta reittiä ei maa-alueelle ole tarpeen toteuttaa, on noudattava edellä mainittua sijoituslupapäätöstä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Lausuntopyyntö

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Helsingin kaupungin ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Eastern Light Finland I Oy:n hakemuksesta tietoliikennekaapelin asentamisesta mereen Helsingin ja Espoon välille. Lausuntoa on pyydetty 30.4.2018 mennessä. Lausunnon antamiselle varattua määräaikaa on pidennetty 7.5.2018 asti.

Hakemuksen pääasiallinen sisältö

Eastern Light Ab on rakentamassa useita uusia kansainvälisiä kuituoptisia merikaapeleita televiestintään Itämeren alueella. Yhteydet ovat eivät sisällä sähköä. Usean vuoden suunnittelutyön pohjalta Eastern Light on aloittamassa ensimmäisen rakentamisvaiheen merenalaisen kaapelin rakentaminen Ruotsista (Tukholma) Suomeen (Utön saari, Hanko, Helsinki ja Kotka) välillä. Kaapelijärjestelmä tuo hakemuksen mukaan merkittävän parannuksen data- ja internetyhteyksiin Suomessa ja koko Itämeren alueella. Merikaapelin päähaaralle on aiemmin haettu vesilain mukaista lupaa, on suunniteltu alkamaan keväällä 2018. Tällä lupahakemuksella haetaan vesilain 3 luvun 3 ja 4:n mukaista lupaa kaapelijärjestelmään liittyvän sivuhaaran rakentamiseen Helsingistä Espooseen.

Tällä lupahakemuksella haetaan vesilain 3 luvun 3 ja 4:n mukaista lupaa kaapelijärjestelmään liittyvän sivuhaaran rakentamiseen Helsingistä Espooseen. Kaapelihaaran pituus on 8,4 kilometriä ja sen reitti on suunniteltu kulkevan useiden kiinteistöjen alueella. Kaapelin on tarkoitus kulkea Helsingin Lauttasaaren länsiosasta Espoon Ruukinrantaan.

Hakemuksen mukaan kaapelin reitti on suunniteltu siten, että ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Kaapeli lasketaan vapaasti mereen ja rantautumiskohdissa kaapeli asennetaan suuntaisporauksella, jolloin vaikutukset ranta-alueisiin ja merenpohjaan ovat mahdollisimman vähäiset. Kaapelissa ei ole jännitettä, eikä siitä liukene vesistöön haitallisia aineita. Kaapelin asennus on lyhytaikainen, enintään noin viikon mittainen työ. Työn aikaiset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi. Työt ajoitetaan siten, että asennusta ei suoriteta lintujen pesimisaikaan tai kalojen kutuaikaan.

Saadut lausunnot

Asiasta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitettava lausunto ei ole vielä valmistunut. Helsingin Satama Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole asiaan huomautettavaa.

Stäng

Kaupunkiympäristön toimiala 12.4.2018

Lausunto

Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että hanke on merkittävä ja pitää myönteisenä, että kaapeliyhteyksiä tulee myös Helsinkiin.

Hakijan esittämien tietojen perusteella merialueelle kohdistuvat vaikutukset ovat pieniä. Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että hankealueella ei sijaitse Helsingin kaupungin vireillä olevia merkittäviä vesirakentamishankkeita, joiden toteutumisedellytyksiin kaapelireitti voisi vaikuttaa. Lähin merkittävä suunnitteluvaiheessa oleva hanke on Koivusaaren alueen rakentaminen, jossa vesirakentamista tulisi laajalle alueelle ja töiden aikana vesiliikennettä olisi tavanomaista enemmän. Koska vesilupahakemuksessa ei ole mainittu kaapelihankkeen toteutusaikaa, on syytä varmistaa kaapelin laskemisen ajankohdan työtilanne Koivusaaren alueella. Kaupunkiympäristön toimiala ei lupahakemuksen tietojen perusteella todennut kaapelin sijoittamiselle muitakaan kaupungin etuun vaikuttavia merkittäviä esteitä. Kaupunkiympäristön toimiala toteaa, että hakijan tulee tehdä Helsingin kaupungin kanssa merialueelle sijoittamiseen liittyvät sopimukset ennen kaapelin asentamista kaupungin omistamalle vesialueelle.

Helsingin kaupunki on antanut suostumuksensa Helsingin puoleisen rantautumiskohdan maa-alueelle tulevien laitteiden, kaapeleiden ja putkitusten sijoittamiseen kaupungin alueelle 12.1.2018 päätöksen mukaisesti (HEL 2018–000273). Päätös kumoaa ja korvaa reitityksen osalta aiemman sijoitusluvan SL1600769 (HEL 2016–012261). Päätös koskee aiemmin vireille tullutta Ruotsin ja Kotkan välistä päähanketta. Mikäli Helsingin ja Espoon välinen haara edellyttää 12.1.2018 päätöksestä poikkeavia järjestelyjä maa-alueella, tulee hakijan sijoituspaikkaa koskien noudattaa alla mainittuja periaatteita.

Rantautumiskohdan valinnassa, suunnittelussa ja toteutuksessa Lauttasaaren Särkiniemessä tulee huomioida vesiluvassa mainitut seikat siitä, että rantautumiskohta sijaitsee alueella, jossa on muinaismuistolain nojalla suojeltuja muinaisjäännöksiä. Asemakaavassa koko Särkiniemi on kulttuurihistoriallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä, jossa on suojeltuja muinaismuistolain mukaisia muinaismuistoalueita ja perinteiselle kesämajatoiminnalle osoitettuja alueita. Kesämaja-alueilla majojen ympäristö tulee kaavamääräysten mukaan säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena. Lisäksi Särkiniemessä on suojeltu luontotyyppi, arvokkaita metsä- ja lintukohteita ja metsäverkostoa, ja koko rantavyöhyke on ensimmäisen luokan kasvillisuuskohdetta.

Rantautumiskohdan valinnassa tulee huomioida, että siitä jatkuvalla kaapelin maareitillä tulee löytyä johtokäytävä, jolla kaapelin sijoittaminen ja rakennustyöt eivät vaaranna edellä kuvattuja kulttuurihistoriallisia arvoja, luonnonarvoja ja muita arvoja. Lisäksi tulee toteutua puiden osalta 2,5 metrin suoja-alue. Kaapelin reitin suunnittelu tulee tehdä yhteistyössä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan sekä Helsingin kaupunginmuseon ja museoviraston kanssa. Kaapelin maareittiin liittyvän sijoitusluvan periaatteet tulee tarkistaa siten, että huomioidaan alueen erityisarvot ja rantautumiskohdan tarkentaminen tarvittavilta osin. Rantautumiskohdan ja siihen liittyvien kaapelin reittien suunnittelussa tulee olla yhteydessä Helsingin kaupunkiympäristön kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalveluun. Särkiniemen muinaismuistoaluetta koskee myös muinaismuistolain mukainen suojelu, josta poikkeamisesta päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Kaupunkiympäristön toimiala puoltaa vesilainmukaisen luvan myöntämistä Eastern Light Oy:n kaapelihankkeelle ja edellyttää, että sen esittämät näkökohdat vesialueelle sijoittamisen sopimusmenettelystä ja maa-alueelle sijoittamisen edellytyksistä otetaan huomioon. Mikäli uutta reittiä ei maa-alueelle ole tarpeen toteuttaa, on noudattava päätöstä 12.1.2018 (HEL 2018–000273).

Hanke

Eastern Light Oy rakentaa meren pohjassa kulkevan kaapeliyhteyden Ruotsista Kotkaan. Helsingin ja Espoon välille toteutetaan haara, jota koskeva vesilupahakemus on vireillä

Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Kaapelihaaran kulkupituus on 8,4 kilometriä ja sen reitti on suunniteltu kulkevaksi sekä Espoon että Helsingin kaupunkien merialueilla useiden kiinteistöjen alueilla. Kaapelin reitti kulkee Helsingin Lauttasaaren länsiosasta Espoon Ruukinrantaan. Hakemuksen mukaan kaapeli parantaa data- ja tietoliikenneyhteyksiä merkittävästi.

Kaapeli lasketaan vapaasti mereen ja rantautumiskohdissa kaapeli asennetaan suuntaisporauksella, jolloin vaikutukset ranta-alueisiin ja merenpohjaan ovat mahdollisimman vähäiset. Kaapelissa ei ole jännitettä, eikä siitä liukene vesistöön haitallisia aineita. Kaapelin asennus on lyhytaikainen, enintään noin viikon mittainen työ. Työn aikaiset vaikutukset on arvioitu vähäisiksi.

Lausuntopyyntö

Helsingin kaupungin hallintokeskus pyytää kaupunkiympäristön lausuntoa kaupunginhallitukselle Etelä-Suomen aluehallintovirastossa vireillä olevasta vesilain mukaisesta hakemuksesta, jolla haetaan lupaa sijoittaa tietoliikennekaapeli Helsingin ja Espoon väliselle merialueelle. Lausunto on pyydetty antamaan 17.4.2018 mennessä.

Lisätiedot

Kaarina Laakso, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37250

kaarina.laakso@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi