Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimeäminen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003529
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Sörnäisten kaupunginosan Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimeäminen

Stadsplanechef

Päätös

Asemakaavapäällikkö päättää nimetä Sörnäisten kaupunginosassa (10. kaupunginosa) Katri Valan puistossa sijaitsevan, liitteestä 2 ilmenevän polun nimellä Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig.

Päätöksen perustelut

Katri Valan puistossa sijaitsevan polun nimeämistä on lähdetty selvittämään valtuustoaloitteen johdosta. Nimistötoimikunta on antanut aloitteesta lausunnon, jossa se on katsonut aiheelliseksi nimetä Katri Valan puiston eteläosassa sijaitseva, Käenkujan ja Vilhonvuorenkujan välillä kulkeva nimeämätön jalankulkuyhteys ja on esittänyt sille nimeä Alpo Ruuthin polku–Alpo Ruuths stig.

Kaupungin sisäisten muistonimiperiaatteiden mukaan jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Henkilön nimeä voidaan harkita käytettäväksi kaavanimessä vasta viiden vuoden kuluttua henkilön kuolemasta. Helsingin muistonimisuositukset noudattavat YK:n ja kielilautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta on lausunnossaan 18.10.2017 todennut mm. seuraavaa: Kirjailija Alpo Armas Ruuthin (1943–2002) muistamista Helsingin nimistössä on käsitelty nimistötoimikunnassa edellisen kerran 22.8.2007, jolloin hänen nimensä hyväksyttiin vietäväksi ns. nimipankkiin mahdollista tulevaa tarvetta varten, kun jokin sopiva, Ruuthin henkilöhistoriaan ja elämänpiiriin liittyvä kohde tulee nimettäväksi.

Nimistötoimikunta pitää hyvänä ajatuksena osoittaa Alpo Ruuthin nimikkopolku juurikin Sörnäisten kaupunginosaan Katri Valan puistoon, jonka välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Alpo Ruuthin syntymäkoti (Pääskylänrinne 10) ja lapsuuden ja nuoruuden kotikulmat (Kulmavuorenkatu). Myös Ruuthin läpimurtoteos Kämppä (1969) sijoittuu näille tienoille.

Asiasta on tiedotettu asukkaita. Mielipiteet ovat olleet pelkästään nimeämiselle ja nimelle suopeita. Myös Ruuthin omaiset suhtautuvat nimeämiseen myönteisesti. Polun nimeämisellä ei ole vaikutusta osoitekäyttöön eikä suurta merkitystä nimeämisen vaikutuspiirissä oleville tahoille.

Polku on alueella liikkumisen ja orientoinnin kannalta merkittävä, joten sillä on tarkoituksenmukaista olla nimi.

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 55 §

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom kohta 12

Kaupunkiympäristölautakunta 20.6.2017 § 6

Detta beslut publicerades 04.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 09 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Beslutsfattare

Marja Piimies
asemakaavapäällikkö