Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003890
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 6. / 363 §

Lähiörahastosta vuonna 2018 rahoitettavat hankkeet

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää yhteensä 5 000 000 euroa vuoden 2018 talousarvion kohdasta 8 07 01, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi seuraaville toimialoille sekä kaupunginkanslialle:

 • kaupunkiympäristön toimialalle 3 850 000 euroa
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle 580 000 euroa
 • kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 90 000 euroa
 • kaupunginkanslialle 480 000 euroa

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotuksessa olleen virheellisen talousarviokohdan teknisenä korjauksena.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto päätti 20.6.2001 lähiörahaston perustamisesta ja hyväksyi rahastolle säännöt. Vuoden 2000 tilinpäätöksessä kaupunginvaltuusto siirsi rahaston peruspääomaksi 84 milj. euroa (500 milj. markkaa) ja edelleen vuoden 2001 tilinpäätöksen yhteydessä 50,4 milj. euroa (300 milj. markkaa).

Vuoden 2018 alussa rahaston pääoma oli 52,3 milj. euroa. Lähiörahaston tarkoituksena on lähiöiden arvostuksen nostaminen parantamalla lähiöiden viihtyvyyttä ja toiminnallisuutta sekä ikääntyvien kaupunkilaisten palvelumahdollisuuksia.

Kaupunginhallitus päätti 13.11.2017 kehottaa kaupunginkansliaa valmistelemaan lähiörahaston muutoksen osallisuusrahastoksi. Lähiörahastosta päätettiin jakaa rahoitusta hankkeille vielä viimeisen kerran vuonna 2018. Haku oli auki käynnissä oleville hankkeille 23.2.2018 saakka. Vuoden 2018 talousarviossa lähiörahaston käyttöön on varattu 5,0 milj. euroa.

Määräpäivään mennessä jätettiin 12 hanke-ehdotusta kolmelta toimialalta sekä kaupunginkansliasta. Ehdotettujen hankkeiden kustannukset ovat yhteensä 5,73 milj. euroa. Hankkeet on esitelty liitteenä olevassa muistiossa.

Vuoden 2018 lähiörahastolle varattu määräraha ei mahdollista kaikkien hankkeiden täysimääräistä rahoitusta. Rahoitettavaksi esitetään 12 hanketta yhteensä 5,0 milj. eurolla alla olevan mukaisesti.

     
     
     
Toimiala ja hanke Haettu Myönnetään
Kaupunkiympäristö 4 500 000 3 850 000
Ala-Malmin puiston vesiaiheen kunnostuksen suunnittelu 50 000 50 000
Kostinkallion puiston kunnostaminen 220 000 190 000
Leikkipuisto Laurinniityn piha-alueiden kunnostaminen 900 000 770 000
Leikkipuisto Lohikäärmeen ja Punakivenpuiston kunnostaminen 1 630 000 1 360 000
Malminkartanon huipun suunnittelu ja osittainen kunnostaminen 200 000 180 000
Maunulanpuiston rakentaminen 100 000 100 000
Siltalanpuiston kunnostaminen 900 000 770 000
Sorsapuiston kunnostaminen 500 000 430 000
Kulttuuri- ja vapaa-aika 650 000 580 000
Stoan aukion kunnostaminen 550 000 480 000
Pitäjänmäen kirjaston kunnostaminen 100 000 100 000
Kasvatus ja koulutus 100 000 90 000
Mellunmäen ala-asteen pihan kunnostaminen
(Koulupäivän toiminnallisuutta aktivoivat koulupihat)
100 000 90 000
Kaupunginkanslia 480 000 480 000
Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen 480 000 480 000
Yhteensä 5 730 000 5 000 000

Toimialojen hankkeet ovat saaneet lähiörahaston rahoitusta aikaisempina vuosina.

Kaupunginkanslian hanke ”Osallistavan budjetoinnin käynnistäminen” on uusi hanke, joka sisältää osallisuus- ja vuorovaikutusmallin kaupunginhallituksen päätöksen 13.11.2017 §:n 1047 mukaisesti osallistuvan budjetoinnin kustannuksia, kuten toimeenpanon henkilöstön ja alueellisen osallisuuden käyttömenot.

Hankearviointi on tehty poikkihallinnollisessa työryhmässä, johon on kuulunut:

 • Helena Ström, kaupunkiympäristön toimiala,
 • Tero Santaoja, kaupunkiympäristön toimiala,
 • Paiju Tyrväinen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 • Saara Ihamäki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,
 • Leena Palve-Kaunisto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala,
 • Titta Reunanen, kaupunginkanslia,
 • Juha Viljakainen, kaupunginkanslia ja
 • Anu Turunen, kaupunginkanslia.

Tällä päätöksellä myönnettävän määrärahan lisäksi toimialoilla on käytössä viime vuonna säästynyttä lähiörahaston rahoitusta, jonka perusteella hankkeille on myönnetty budjettiin ylitysoikeutta vuonna 2018. Tätä määrärahaa on käytössä yhteensä noin seitsemän miljoonaa euroa.

Stäng

Kaupunginhallitus 14.05.2018 § 340

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 09 310 25712

anu.turunen@hel.fi