Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2018-003911
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 23. / 296 §

Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu 1 056 000 euron lahjoitukseen Aalto-yliopistolle kaupunkitalousprofessuurin perustamiseksi siten, että lahjoituksen maksaminen jaksotetaan viiden vuoden aikajaksolle 2019–2023 ja vuosittain maksettava summa on 211 200 euroa. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 30 01 Kaupunginhallituksen käyttövarat. Vuosittaisten maksuerien suorittamisesta päätti kansliapäällikkö.

Samalla kaupunginhallitus kehotti pormestaria allekirjoittamaan lahjakirjan.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että mikäli professuurin perustamiseen tarvittava ulkopuolisen rahoituksen kokonaissumma 2,5 miljoonaa euroa ei toteudu suunnitelman mukaan, Helsingin kaupungin lahjoituspäätös raukeaa eikä lahjoitusta toteuteta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunkistrategian mukaan Helsinki tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun yliopistojen, korkeakoulujen ja opiskelijaverkoston kanssa edistääkseen kansainvälisen tason opetuksen ja tutkimuksen edellytyksiä sekä kaupungin strategisia päämääriä.

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat tunnistaneet tarpeen vahvistaa kaupunkitaloustieteen alan tutkimusta ja osaamisperustaa alueellaan. Kaupunkitaloustieteen osaamista tarvitaan pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi erityisesti kaupunkiseudun elinvoimaisuuteen, elinkeinopolitiikkaan, keskittymisetuihin, maankäyttöön ja yritysten sijoittumiseen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa ei ole tällä hetkellä yhtään kaupunkitaloustieteeseen keskittynyttä professoria vastaamassa alan opetuksesta ja tutkimuksesta. Kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen tarkoitetulla lahjoituksella Helsingin kaupunki osallistuu itselleen tärkeän tutkimusalan osaamisperustan vahvistamiseen ja pääkaupunkiseudun kestävän kasvun tukemiseen.

Kaupunkitalousprofessuurin perustamisen prosessia, kaupunkien lahjoitusta ja yhteistyön tapoja tulevan professuurin kanssa on valmisteltu pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien 13.6.2017 asettaman työryhmän toimesta. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisen 1,9 miljoonan euron lahjoituksen valmistelu hyväksyttiin työryhmän väliraportoinnin yhteydessä kaupunginjohtajien kokouksessa 31.10.2017. Helsingin lisäksi myös pääkaupunkiseudun muissa kaupungeissa valmistellaan perustettavan professuurin rahoituspäätöstä kaupunkien väestöosuuksien mukaisilla summilla: Espoo 456 000 euroa, Vantaa 363 000 euroa ja Kauniainen 25 000 euroa. Kuntaliitto, Kuntarahoitus ja Keva ovat sitoutuneet yhteensä 0,6 miljoonan euron lahjoitukseen. Professuurin perustamiseksi vaadittava ulkopuolisen rahoituksen pääoma on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (ks. Liite 1). Professuurin kokonaiskustannukset ovat Aalto-yliopiston mukaan 3,5-4 miljoonaa euroa. Lahjoitusvarat rahastoidaan, ja Aalto-yliopisto tekee muodollisen sitoumuksen professuuriin 20 vuodeksi. Rahaston mahdollisella korkotuotolla maksetaan tarvittavat professorin palkan korotukset.

Kaupunkitalousprofessuuri sijoittuu hallinnollisesti Aalto-yliopiston taloustieteen laitokselle 70 % (kauppakorkeakoulu) sekä rakennetun ympäristön laitokselle kiinteistötalouden oppiaineeseen 30 % (insinööritieteiden korkeakoulu). Professori tulee työskentelemään osana uutta Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) -yksikköä, joka on Aalto-yliopiston, Hankenin ja Helsingin yliopiston yhteinen hanke. Helsinki GSE-yksiköstä rakennetaan kansainvälisesti kilpailukykyinen taloustieteiden tutkijakoulu ja huippututkimusyksikkö. Kaupunkitaloustieteen professuuri tuottaa taloustieteen koulutusohjelmien lisäksi opetusta myös Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteiseen monitieteiseen Urban Studies & Planning -maisteriohjemaan.

Perustettava kaupunkitalousprofessuuri vahvistaa pääkaupunkiseudun kaupunkitutkimusyhteistyön kokonaisuutta. Helsingin kaupungin, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen Kaupunkiakatemia-yhteistyöverkosto tarjoaa kaupunkitalousprofessorille tutkimustiimeineen mahdollisuuden tiiviiseen yhteistyöhön kaupunkien ja Helsingin yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutin kanssa. Myös kaupunkien vuosina 2018–2023 rahoittamat Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston kaupunkitutkimuksen tutkijatohtorin tehtävät ovat osa tutkimusyhteistyön kokonaisuuta pääkaupunkiseudulla.

Kaupunkitaloustieteen professuurin ja rahoittajien välisen yhteistyön runkona toimii Aalto-yliopiston järjestämä vuosittainen yhteistyötapaaminen, jossa tutkijat esittelevät käynnissä olevaa tutkimusta ja yhteistyökumppanit tuovat esille heidän kannaltaan kiinnostavia käynnissä olevia hankkeita, joissa he näkevät yhteistyömahdollisuuksia. Lisäksi käynnistetään keskustelu jatkuvasta kaupunkitaloustieteen opinnäytetyöyhteistyöstä kaupunkien kanssa. Yhteistyön esimerkkejä on kuvattu tarkemmin liitteessä 2.

Helsingin kaupungin Aalto-yliopistolle tämän päätöksen mukaisesti antama tuki ei kuulu valtiontukisäännösten piiriin. Komission tiedonannossa valtiontuen käsitteestä (2016/C 262/01) todetaan, että tietyt yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden toiminnot eivät kuulu valtiontukisääntelyn piiriin. Tämä koskee julkisten koulutuspalvelujen lisäksi riippumattoman T&K-toiminnan harjoittamista tiedon lisäämiseksi ja ymmärryksen parantamiseksi, yhteistyöhön perustuva T&K-toiminta mukaan luettuna.

Stäng

Detta beslut publicerades 28.05.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Annina Ala-Outinen, koordinaattori, puhelin: 36588

annina.alaoutinen@hel.fi

Bilagor

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.